Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài 1: Rút gọn biểu thức đại số

Câu 1: Rút gọn các biểu thức sau:

\(a) A = \dfrac{7}{\sqrt{12}+\sqrt{5}}+\dfrac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} \\ b) B = \dfrac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}-\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+1}\\ c) C = \dfrac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\ldots+\dfrac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}} \)

Câu 2: Rút gọn biểu thức:

\(S = \sqrt{4-\sqrt{10-2\sqrt{5}}}-\sqrt{4+\sqrt{10-2\sqrt{5}}}\) 

Câu 3: Đơn giản các biểu thức sau:

$ P = \left(1+\dfrac{\sqrt{a}}{a+1} \right): \left(\dfrac{1}{\sqrt{a}-1}-\dfrac{2\sqrt{a}}{a\sqrt{a}+\sqrt{a}-a-1} \right) $

Đề thi này hiện chưa có hướng dẫn