Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Hãy sử dụng trình duyệt Chrome để không bị lỗi trong quá trình học tập