Câu 1 (1 điểm):

Giải các hệ phương trình sau:

a) \(\left\{{}\begin{matrix}3x+5y=8\\x-2y=-1\end{matrix}\right.\)

b) \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x+2y}+\dfrac{1}{x}=\dfrac{4}{3}\\\dfrac{2}{x+2y}-\dfrac{3}{x}=\dfrac{-7}{3}\end{matrix}\right.\)


Câu 2 (1 điểm):

Cho hệ phương trình (m là tham số): \(\left\{{}\begin{matrix}x-\left(m+3\right)y=0\\\left(m-2\right)x+4y=m-1\end{matrix}\right.\)

a) Giải hệ phương trình đã cho với m = -1;

b) Biện luận số nghiệm của hệ phương trình theo m.


Câu 3 (1 điểm):

Cho hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}mx-4y=20\\x+my=10\end{matrix}\right.\)với giá trị nào của m thì hệ phương trình đã cho

a) vô nghiệm;

b) có nghiệm duy nhất;

c) vô số nghiệm.


Câu 4 (1 điểm):

Cho hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}\left(m-1\right)x+y=3m-4\\x+\left(m-1\right)y=m\end{matrix}\right.\). Tìm m để hệ phương trình đã cho có duy nhất nghiệm (x;y) thỏa mãn x + y = 2.

Link bài học:
Thảo luận