Câu 1 (1 điểm):
 
a) Giải phương trình: $ |x^{2}-3x-4|=|2x^{2}-5x-4| $;
b0 Biện luận theo $ m $ số nghiệm của phương trình $ |3x+4|=|2x+m| $.

Câu 2 (1 điểm):
a) Giải phương trình: $ |3x+4|=|2x+5|; $
b) Giải phương trình: $ |x-4|+|x-3|=1. $

Câu 3 (1 điểm):
a) Giải phương trình $ |3x+4|=-x+2 $;
b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình $ |-x+3|=x+m $.

Câu 4 (1 điểm):
Giải phương trình sau:
$ |x^{2}-4x+3|+|x^{2}-5x+4|=0 $

Câu 5 (1 điểm):
Giải các phương trình sau:
a) $ \dfrac{|3-2x|}{|2-x|+x-1}=1 $;
b) $ |x-3|^{2}+|4-x|^{2}=1. $
Link bài học:
Thảo luận