Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài 5: Phương trình bậc nhất - phương trình bậc hai

Đề bài

Câu 1

Giải các phương trình sau:

a) 3x + 6 = 0;

b) \(-5x+10=0\);

c) \(x^2+x+1=0\);

d) \(x^2-6x+9=0.\)

 

Câu 1

Cho phương trình \(x^2-2mx-6m-9=0\).

a) Giải phương trình khi m = 0.

b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm \(x_1;x_2\) phân biệt.

c) Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.

Câu 1

Hãy giải phương trình và biện luận số nghiệm của phương trình theo tham số m:

\(x^2-2(m+1)x+m^2=0\)

Câu 1

Cho phương trình  \((m+2)x+m^2+3m+2=0\). Hãy tìm m để:

a) Phương trình đã cho vô nghiệm.

b) Phương trình đã cho vô số nghiệm.

c) Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.

Câu 1

Cho hai phương trình \(x^2+mx+1=0;x^2+x+m=0\). Hãy tìm giá trị của m để:

a) Hai phương trình này có nghiệm chung;

b) Hai phương trình này tương đương.

Câu 1

Cho các số a, b, c thỏa mãn điều kiện a + b + c = 6. Chứng minh rằng ít nhất một trong ba phương trình sau có nghiệm

\(x^2+ax+1=0;x^2+bx+1=0;x^2+cx+1=0\).

Bài làm

Hãy đăng nhập để làm bài!

Đăng nhập

00:00:00