Câu 1 (1 điểm):

Cho các số thực dương x, y thỏa mãn: \(x^2-3xy+2y^2=0\). Hãy tính giá trị của biểu thức \(S = \dfrac{8x+10y}{3x+5y}\).


Câu 2 (1 điểm):

Cho các số thực dương a, b, c, d thỏa mãn:\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{d}{a+2b+2c}=2\\\dfrac{d}{c-3a}=\dfrac{1}{4}\end{matrix}\right.\). Hãy tính giá trị của biểu thức \(S = \dfrac{d}{a+8b+9c}\).


Câu 3 (1 điểm):

Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn \(\left\{{}\begin{matrix}x^2+y^2=25\\y^2+z^2=36\\y^2=xz\end{matrix}\right.\). Hãy tính giá trị của biểu thức S = xy + yz.


Câu 4 (1 điểm):

Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn x > y và \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{z}{x}+\dfrac{z}{y}=8\\\dfrac{z}{x+y}=\dfrac{5}{4}\end{matrix}\right.\). Hãy tính giá trị của biểu thức \(S=\dfrac{z}{x-y}\).


Câu 5 (1 điểm):

Cho 3 số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện x + y + z = 0 và xyz \(\ne\) 0. Hãy tính giá trị của biểu thức \(S=\dfrac{x^2}{y^2+z^2-x^2}+\dfrac{y^2}{z^2+x^2-y^2}+\dfrac{z^2}{x^2+y^2-z^2}\).

Link bài học:
Thảo luận