Câu 1 (1 điểm):

Tính giá trị của biểu thức  \(A=x^2+\sqrt{x^4+x+1}\) với \(x=\dfrac{1}{2}\sqrt{\sqrt{2}+\dfrac{1}{8}}-\dfrac{\sqrt{2}}{8}\)


Câu 2 (1 điểm):

Tính giá trị của biểu thức \(B=\dfrac{a+1}{\sqrt{a^4+a+1}-a^2}\), trong đó a là nghiệm dương của phương trình \(4x^2 +\sqrt{2}x-\sqrt{2}=0\).


Câu 3 (1 điểm):

Tính giá trị của biểu thức \(C = \dfrac{x^5-4x^3-3x+9}{x^4+3x^2+11}\) với \(\dfrac{x}{x^2+x+1}=\dfrac{1}{4}\)


Câu 4 (1 điểm):

Cho \(P = \dfrac{3\sqrt{a}}{\sqrt{a}+2}+\dfrac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-2}+\dfrac{5\sqrt{a}+2}{4-a}\) (\(a>0, a\neq4\)).

1. Rút gọn biểu thức P.

2.Tính giá trị của biểu thức P khi a = \(\sqrt[3]{1+\dfrac{\sqrt{84}}{9}}+\sqrt[3]{1-\dfrac{\sqrt{84}}{9}}\).


Câu 5 (1 điểm):

Cho biểu thức Q = \(\dfrac{\left(x^2-x-6\right)\left(x^2+2x-3\right)}{\left(x^2-9\right)\left(x+2\right)^2}\) với \(x\ne\pm3,x\ne-2\). Rút gọn Q và tính giá trị của biểu thức Q khi \(x=\dfrac{3}{2}\).

Link bài học:
Thảo luận