Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 19:38

y=x2
=>y= x.x

18 tháng 3 lúc 19:38

đề là gì bạn

 

18 tháng 1 2017 lúc 5:48

xuy ra x,y bang

x+3=y.(x+2) Ta co: 

x,y=x,y thui wa deeeeeeeeeeeeeee.................

18 tháng 1 2017 lúc 5:30

x = -1 và y = -2 ;   x = -3 và y = 0                   Cách giải chuyển vế qua rooid tách x+3 thàng x+2+1 rồi sẽ có  (x+2)(y+1) = -1     rồi phan tích ước của -1 ra và giải theo từng trường hợp 

10 tháng 11 2018 lúc 10:29

Có (x-30).(y+2)=9

nên (x-30) va y+2 thuộc ước của 9

TH1:x-30=1;y+2=9

x=31;y=7

TH2:x-30=3;y+2=3

x=33;y=1

TH3:x-30=-1;y+2=-9

x=29;y=-11

TH3:x-30=-3;y+2=-3

x=-27;y=-5

18 tháng 3 lúc 19:27

8 tháng 2 2020 lúc 15:05

a) x=0 hoặc x=1

b)x=-1 hoặc x=2

Bài làm

a) x( x - 1) = 0

=> x = 0 hoặc x - 1 = 0

=> x = 0 hoặc x = 1

Vậy .....

b) ( x + 1 )( x - 2 ) = 0

=> x + 1 = 0 hoặc x - 2 = 0

=> x = -1 hoặc x = 2

Vậy ...

7 tháng 3 2018 lúc 18:14

Ta có: \(\frac{3}{x}=\frac{y}{35}\)

\(\Leftrightarrow x.y=3.35\)

\(\Leftrightarrow x.y=105\). Phân tích 105 ra thừa số nguyên tố. Ta có:

105 = 3 x 5 x 7

Tách 3 và 5 x 7 thành một cặp

Đặt 3 = x  (1)

5 x 7 = y

Suy ra y = 35  (2)

Thế (1) , (2) vào, ta có:

\(\frac{3}{x}=\frac{y}{35}\Leftrightarrow\frac{3}{3}=\frac{35}{35}\)(đúng)

7 tháng 3 2018 lúc 18:57

Có \(\frac{3}{x}=\frac{y}{35}\)

\(\Rightarrow\)\(xy=3.35\)

\(\Rightarrow xy=105\)

Ta có:

105 = 3 . 5 . 7

\(\Rightarrow\)x . y = 3 . 5 . 7

Chia 3 và 5 . 7 vào x và y

\(\Rightarrow\)x = 3 ; y = 5 . 7 = 35

Thay vào ta có:

\(\frac{3}{3}=\frac{35}{35}\)( thỏa mãn )

Vậy x = 3 ; y = 35

22 tháng 11 2017 lúc 19:28

Vì  x chia 6 dư 4, chia 9 dư 7 nen ta có

            x+2 chia hết cho 6 và 9 

Suy ra x+2 thuộc BC(6,9)

Ta có 6=2.3                  suy ra BCNN(6,9)=2.3^2=18

          9=3^2

Vậy x+2 thuộc BC(6,9)={0;18;36;....}

       x thuộc {16;34;....}

Mà 30<x<100 nên x thuộc {36;70;88}

22 tháng 11 2017 lúc 19:28

 Mình chi tinh duoc so 16 thôi .Còn may so khac thi chiu

16 tháng 2 2020 lúc 20:44

(x + 3)(y - 1) = 4

=> x + 3 và y - 1 thuộc Ư(4)

ta có bảng :

x+31-12-24-4
y-14-42-21-1
x-2-4-1-51-7
y5-33-120
16 tháng 2 2020 lúc 20:46

(x + 3) . (y - 1) = 4 

Ta có bảng sau:

x+314-1-42-2  
y-141-4-12-2  
x-21-4-7-1-5  
y52-303-1  

Vậy....

(xl mình kẻ thừa 2 cột)

7 tháng 2 lúc 15:43

Lập bảng :

x                  -5         -1          2 

x + 5         -   0   +      |   +      | +

x - 2        -     |      -      |      -     0 + 

x + 1        -   |       -      |     +      | + 

Từ bảng xét dấu ta có:

với  x < -5  ta có: -( x + 5) - 3.[ - (x-2) ] = -2(x+1)

                            -x - 5 + 3x + 6 = -2x - 2

                            2x + 2x + 1 + 2 = 0

                                  4x = -3

                                    x = - 3/5 (loại)

Với -5 ≤ x ≤ 1 ta có : -( x + 5)  + 3( x -2) = 2(x +1)

                                     -x - 5 + 3x - 6  = 2x + 2

                                    2x - 11 = 2x + 2 ( vô lý loại )

 Với -1 < x < 2 ta có : (x+5)  + 3(x-2) = 2(x+1)

                                   x + 5  + 3x - 6 = 2x + 2

                                   4x - 1 - 2x - 2 = 0

                                 2x - 3 = 0

                                   x = 3/2  (nhận)

Với 2 ≤ x ta có: (x+5) - 3(x-2)  = 2( x+1)

                         x + 5  -3x + 6  = 2x + 2

                        2x - x + 3x = 5+6 - 2

                            4x  = 9

                             x  = 9/4 (nhận )

Kết luận x ϵ { 3/2; 9/4}