Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 15:48

y x 2/3 + 1/3 = 8/9 : 2

Y x 2/3 +1/3 = 4/9

Y x 1/3 = 4/9 - 1/3

y x 1/3 = 1/9

Y = 1/9 : 1/3

y = 1/3

19 tháng 3 lúc 15:47

y x 2/3 + 1/3 = 8/9 : 2

y x 2/3 + 1/3 = 4/9

                y   = (4/9 - 1/3) : 2/3

                y   = 1/6

( dùng thứ lại biểu thức cộng trừ trước nhân chia sau)

31 tháng 3 2022 lúc 20:36

9/20

44/35

155/9

52/35

31 tháng 3 2022 lúc 20:37

a,\(=\dfrac{9}{20}\)
b,\(=\dfrac{44}{35}\)
c,\(=\dfrac{155}{9}\)
d,\(=\dfrac{52}{35}\)

24 tháng 4 2020 lúc 20:45

\(\frac{2}{7}+\frac{5}{7}=\frac{7}{7}=1\)

\(\frac{8}{15}+\frac{6}{15}=\frac{14}{15}\)

\(\frac{2}{3}+\frac{3}{9}+\frac{4}{9}=\frac{6}{9}+\frac{3}{9}+\frac{4}{9}=\frac{9}{9}+\frac{4}{9}=\frac{13}{9}\)

24 tháng 4 2020 lúc 20:45

1,14/15,13/9,

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{5}{9}\) 

   MSC : 18 

 \(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{5}{9}=\frac{9}{18}+\frac{6}{18}+\frac{10}{18}=\frac{25}{18}\) 

27 tháng 2 2022 lúc 20:50

TL

=25/18

NHÉ

21 tháng 1 2022 lúc 14:23

a) Số thứ nhất là :

\(\left(\frac{9}{5}+\frac{1}{4}\right)\div2=\frac{41}{40}\)

Số thứ hai là :

\(\frac{9}{5}-\frac{41}{40}=\frac{31}{4}\)

b) Số thứ nhất là :

\(\left(\frac{7}{3}+\frac{1}{6}\right)\div2=\frac{23}{9}\)

Số thứ hai là :

\(\frac{23}{9}-\frac{1}{6}=\frac{119}{54}\)

c) Số thứ nhất là :

\(\left(\frac{5}{2}+\frac{3}{8}\right)\div2=\frac{23}{8}\)

Số thứ hai là :

\(\frac{23}{8}-\frac{3}{8}=\frac{20}{8}\)

21 tháng 1 2022 lúc 14:32
  • Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng. Có 2 cách: Cách 1: Bước 1: Số lớn = (Tổng + hiệu) : 2 Bước 2: Số bé = Tổng - số lớn Cách 2: Bước 1: Số bé = (Tổng - hiệu): 2 Bước 2: Số lớn = tổng - số bé                         công thức đấy ĐA tụ tìm
4 tháng 5 2021 lúc 13:45

X*(1/2-1/4)=2/3

X*1/4=2/3

X=2/3:1/4

X=8/3

4 tháng 5 2021 lúc 13:51

X x \(\frac{1}{2}\)- X x \(\frac{1}{4}\)\(\frac{2}{3}\)

X x (\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{4}\)) = \(\frac{2}{3}\)

X x \(\frac{1}{4}\)\(\frac{2}{3}\)

       X      = \(\frac{2}{3}\)  : \(\frac{1}{4}\)

        X     = \(\frac{8}{3}\)

26 tháng 3 2022 lúc 10:26

a) 

(1/3-1/5)x1/4 = 1/3x1/4-1/5x1/4=1/12-1/20=1/30

(1/3-1/5)x1/4 = 2/15x1/4=1/30

b)

2/5 x 3/7 + 2/5 x 4/7= 6/35 + 8/35 = 14/35 = 2/5

2/5 x 3/7 + 2/5 x 4/7= (3/7+4/7) x 2/5 = 1 x 2/5 = 2/5

11 tháng 9 2021 lúc 17:00

= y x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) = 450

= y x 45 = 450

y = 10

Nho t ick cho mik

11 tháng 9 2021 lúc 16:59

trình bày cách giải giúp mình ạ!

19 tháng 1 2017 lúc 22:56

\(\frac{7}{8}\);\(\frac{4}{12}\);\(\frac{9}{18}\);\(\frac{14}{16}\);\(\frac{1}{2}\);\(\frac{1}{3}\);\(\frac{21}{24}\)

\(Ta\) sẽ rút gọn các phân số trên như sau và có một số phân số tối gian nên ko rút gọn nữa

TA giữ nguyên \(\frac{7}{8};\frac{1}{2};\frac{1}{3}\)

Ta có \(\frac{4}{12}=\frac{4:4}{12:4}=\frac{1}{3}\)

        \(\frac{9}{18}=\frac{9:9}{18:9}=\frac{1}{2}\)

       \(\frac{14}{16}=\frac{14:2}{16:2}=\frac{7}{8}\)

     \(\frac{21}{24}=\frac{21:3}{24:3}=\frac{7}{8}\)

Ta thấy \(\frac{7}{8}=\frac{7}{8}=\frac{7}{8}\)

         \(=>\) \(\frac{21}{24}=\frac{7}{8}=\frac{14}{16}\)

    \(\frac{4}{12}=\frac{1}{3}\)

\(=>\frac{4}{12}=\frac{1}{3}\)

   \(\frac{9}{18}=\frac{1}{2}\)

\(=>\frac{9}{18}=\frac{1}{2}\)

k mk nhé mk nhanh nhất

19 tháng 1 2017 lúc 22:49

các nhon p/s = nhau là:

1/3;4/12

1/2;9/18

7/8;21/24;14/16