Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 14:53

 

X+x*0,25=4,8

2x=4,8:0,25=19,2

x=19,2:2=9,6

26 tháng 1 lúc 14:55

X+x x0,25=4,8

2x=4,8:0,25=19,2

x=19,2:2=9,6

9 tháng 6 2016 lúc 19:40

= 4,8 ( 13,5 + 5,5 + 1 )

= 4,8 x 20

= 96

9 tháng 6 2016 lúc 19:41

=4,8x13,5+5,5x48+4,8x1

=4,8x(13,5+5,5+1)

=4,8x20

=96

13 tháng 7 2018 lúc 17:29

4,8×13,5-2,5×4,8-4,8

=4,8×13,5-2,5×4,8-4,8×1

=4,8×(13,5-2,5-1)

=4,8×10

=48

13 tháng 7 2018 lúc 17:30

4.8 x 13.5 - 2.5 x 4.8 - 4.8

 = 4.8 x ( 13.5 - 2.5 - 1 )

= 4.8 x 10

= 48

27 tháng 11 2019 lúc 16:54

4,8 x 13,5 - 2,5 x 4,8 – 4,8 

= 4,8 x (13,5 - 2,5 -1)

= 4,8 x 10 = 48

29 tháng 6 2021 lúc 17:10

\(\left(4,8\times14,5-3,5\times4,8-4,8\right)-48\times0,5\)

\(=\left[4,8\left(14,5-3,5-1\right)\right]-48\times0,5\)

\(=4,8\times10-48\times0,5\)

\(=48-24\)

\(=24\)

9 tháng 6 2016 lúc 8:09

4,8 x 8 + 6 x 4,8 - 8  x 2,4

= 4,8 x 8 + 6 x 4,8 - 4 x 2x 2,4

= 4,8 x 8 + 6x 4,8 - 4 x 4,8

= 4,8 x ( 8 + 6 - 4)

=4,8 x 10 

= 48 

9 tháng 6 2016 lúc 8:10

4,8 x 8 + 6 x 4,8 - 8  x 2,4

= 4,8 x 8 + 6 x 4,8 - 4 x 2x 2,4

= 4,8 x 8 + 6x 4,8 - 4 x 4,8

= 4,8 x ( 8 + 6 - 4)

=4,8 x 10 

= 48 

5 tháng 3 2021 lúc 17:53

(4,8×95)+(9,6×2)+4,8=480

5 tháng 3 2021 lúc 17:56

(4,8 × 95) + (9,6 × 2) + 4,8=480

21 tháng 7 2020 lúc 9:33

\(\left(4,6\times13,5\right)-2,5\times4,8-4,8-48\times0,5\)

\(=\left(4,6\times13,5\right)-4,8\times(2,5+1)-24\)

\(=62,1-4,8\times3,5-24\)

\(=62,1-16,8-24\)

\(=21,3\)

Học tốt

7 tháng 5 2022 lúc 14:53

 `9,6 xx 12,3 + 4,8 xx 25,4 - 4,8 xx 50 + 30`

`= 4,8 xx 24,6 + 4,8 xx 25,4 - 4,8 xx 50 + 30`

`= 4,8 xx ( 24,6 + 25,4 - 50 )+30`

`= 4,8 xx 0+30`

`=30`