Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 10 2021 lúc 21:16

a: Vì (d) song song với y=3x+1 nên a=1

Vậy: (d): y=x+b

Thay x=2 và y=5 vào (d), ta được:

b+2=5

hay b=3

b: Theo đề,ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}-a+b=2\\2a+b=-3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}-3a=5\\a-b=-2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=-\dfrac{5}{3}\\b=a+2=\dfrac{-5}{3}+2=\dfrac{1}{3}\end{matrix}\right.\)

23 tháng 11 2021 lúc 14:02

Đây nhé bn !undefined

1 tháng 2 2018 lúc 15:49

a) Với a = 2 hàm số có dạng y = 2x + b.

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5 khi đó tung độ bằng 0 nên:

    0 = 2.1,5 + b => b = -3

Vậy hàm số là y = 2x – 3

b) Với a = 3 hàm số có dạng y = 3x + b.

Đồ thị hàm số đi qua điểm (2; 2), nên ta có:

    2 = 3.2 + b => b = 2 – 6 = - 4

Vậy hàm số là y = 3x – 4

c) Đường thẳng y = ax + b song song với đường thẳng y = √3 x nên a = √3 và b ≠ 0. Khi đó hàm số có dạng y = √3 x + b

Đồ thị hàm số đi qua điểm (1; √3 + 5) nên ta có:

√3 + 5 = √3 . 1 + b => b = 5

Vậy hàm số là y = √3 x + 5

1 tháng 10 2021 lúc 21:17

a: Vì (d) song song với y=2x-3 nên a=2

Vậy: (d): y=2x+b

Thay x=1 và y=1 vào (d), ta được:

b+2=1

hay b=-1

b: Vì (d) song song với y=2x nên a=2

Vậy: (d): y=2x+b

Thay x=-3 và y=0 vào (d), ta được:

b-6=0

hay b=6

29 tháng 5 2022 lúc 21:01

H/s `y=ax+b // y=2x-1<=>{(a =a'),(b \ne b'):}<=>{(a=2),(b \ne -1):}`

`@` H/s đi qua`M(2;-3)`

`=>` Thay `x=2;y=-3` vào `y=ax+b` có:

        `-3=2a+b`

   Mà `a=2`

  `=>-3=2.2+b`

`<=>b=-7`  (t/m)

Vậy h/s có dạng: `y=2x-7`

30 tháng 11 2015 lúc 22:08

Vì hàm số song song với đường thẳng y = -3x+1

nên a=-3 và b khác 1

Vì đồ thị hs đi wa  điểm A(-2;1)

Nên thay x=-2 ,y=1 ,a=-3 vào 

=>1=-2.-3+b

=>b=-5

hàm số đồ thị cần tìm là y=-3x-5 

nhớ tick nha

30 tháng 11 2015 lúc 21:59

Vì dôd thị hàm số y=ax+b song song với đường thẳng y=-3x+1

nên a=-3 và \(b\ne1\)

Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A(-2;1)

=>y=1 va x=-2

Ta có

1=-2.-3+b

=>b=-5

Vậy đồ thị hàm số cần tìm là y=-3x-5