Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 21:19

0,1,2,3,4

 

17 tháng 1 2022 lúc 8:53

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50

17 tháng 1 2022 lúc 8:53

bảng nhân 5 

5 x 1 =5

5 x 2 =10

5 x 3 =15

5 x 4 =20

5 x 5 =25

5 x 6 =30

5 x 7 =35

5 x 8 =40

5 x 9 =45

5 x 10 =50

27 tháng 12 2022 lúc 20:19

= 25 * 5 + 15 * 5 + 60 * 5 *1 ( tớ viết dấu sao thay dấu nhân ) 

=5*(25+ 15 + 60+ 1)

=5* 100

=500

428 x 12 - 428 x 2

= 428 x (12 - 2)

= 4280

Chỉ biết 2 câu đầu hoi

27 tháng 12 2022 lúc 20:49

Chúc em học tốt tick cho chị nha

995 x 5 + 4 x 5 + 5

= 995 x 5 + 4 x 5 + 5 x 1

= ( 995 + 4 + 1 ) x 5

= 1000 x 5

= 5000

655 x 6 - 355 x 6

= ( 655 - 355 ) x 6

= 300 x 6

= 1800

25 x 5 + 15 x 5 + 60 x 5

= ( 25 + 15 + 60 ) x 5

= 100 x 5

= 500

428 x 97 + 428 x 2 + 428

= 428 x 97 + 428 x 2 + 428 x 1

= 428 x ( 97 + 2 + 1 )

= 428 x 100

= 42800

26 tháng 10 2015 lúc 21:50

5 x 6 x 5 x 2 x 5 x 4 x 5 x 3

=(5x6) x (5x2) x (5x4) x (5x3)

=30 x 10 x20 x15

=(30x10)x(20x15)

=300x300

=90000

26 tháng 10 2015 lúc 21:51

( 5 x 5 x 5 x 5 ) x ( 6 x 2 x 4 x 3 ) 

= 625 x 144

= 90 000 

tick dùm ~~

24 tháng 10 2015 lúc 19:12

=240 000 

tick cái bạn tòn 280

24 tháng 10 2015 lúc 19:13

4 x 5 x 6 x 8 x 5 x 2 x 5 x 5 

=(4 x 5 x 5) x (8 x 5 x 5) x 6 x 2

=100 x 200 x 12

=20000 x 12

=240 000

15 tháng 10 2015 lúc 21:46

5 x 6 x 8 x 5 x 4 x 5 x 2 x 5=240.000

24 tháng 1 2017 lúc 10:05

Hướng dẫn giải:

a) 3 x (20 – 5)

Cách 1:

3 x (20 – 5) = 3 x 15 = 45

Cách 2:

3 x (20 – 5) = 3 x 20 – 3 x 5 = 60 – 15 = 45

b) 20 x (40 – 1)

Cách 1:

20 x (40 – 1) = 20 x 39 = 780

Cách 2:

20 x (40 – 1) = 20 x 40 – 20 x 1 = 800 – 20 = 780

15 tháng 4 2019 lúc 8:19

a, \(\left(\frac{4}{9}.\frac{3}{7}\right).\frac{7}{4}=\frac{4}{9}\left(\frac{3}{7}.\frac{7}{4}\right)=\frac{4}{9}.\frac{3}{4}=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}\)

b, \(\left(\frac{6}{5}.\frac{4}{5}\right).\frac{25}{16}=\frac{6}{5}\left(\frac{4}{5}.\frac{25}{16}\right)=\frac{6}{5}.\frac{5}{4}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}\)

c, \(\left(\frac{7}{8}.\frac{16}{9}\right).\frac{3}{14}=\frac{7}{8}\left(\frac{16}{9}.\frac{3}{14}\right)=\frac{7}{8}.\frac{8}{21}=\frac{7}{21}=\frac{1}{3}\)

22 tháng 3 2022 lúc 20:00

a, (49.37).74=49(37.74)=49.34=39=13

b, (65.45).2516=65(45.2516)=65.54=64=32

c, (78.169).314=78(169.314)=78.821=721=13

 Nếu đúng thì k cho mình nhé bạn!
14 tháng 4 2019 lúc 12:43

( 4/9 x 3/7 ) x 7/4 = 4/9 x ( 3/7 x 7/4 ) =4/9 x 21/28 = 84/252

( 6/5 x 4/5 ) x 25/16 = ( 25/16 x 4/5 ) x 6/5 = 100/80 x 6/5 = 600/400

5 tháng 6 2017 lúc 5:28

Hướng dẫn giải:

a) 5 x (10 + 9)

Cách 1:

5 x (10 + 9) = 5 x 19 = 95

Cách 2:

5 x (10 + 9) = 5 x 10 + 5 x 9 = 50 + 45 = 95

b) 10 x (30 + 5)

Cách 1:

10 x (30 + 5) = 10 x 35 = 350

Cách 2:

10 x (30 + 5) = 10 x 30 + 10 x 5 = 300 + 50 = 350

28 tháng 2 2022 lúc 12:14

Hướng dẫn giải nè :

a) 5 x (10 + 9)

Cách 1:

5 x (10 + 9) = 5 x 19 = 95

Cách 2:

5 x (10 + 9) = 5 x 10 + 5 x 9 = 50 + 45 = 95

b) 10 x (30 + 5)

Cách 1:

10 x (30 + 5) = 10 x 35 = 350

Cách 2:

10 x (30 + 5) = 10 x 30 + 10 x 5 = 300 + 50 = 350