Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 9:14

x:3/2=6/7-5/8

x:3/2=13/56

x      =13/56 x 3/2

x      =39/112

 

19 tháng 3 lúc 11:19

x:3/2=6/7-5/8

x:3/2=13/56

x      =13/56 x 3/2

x      =39/112

2 tháng 5 2022 lúc 21:51

a) \(\dfrac{3}{7}+4=\dfrac{3}{7}+\dfrac{4}{1}=\dfrac{3}{7}+\dfrac{28}{7}=\dfrac{31}{7}\)

b) \(\dfrac{5}{9}\times3=\dfrac{5\times3}{9}=\dfrac{15}{9}=\dfrac{5}{3}\)

c) \(\dfrac{7}{8}-\dfrac{2}{9}=\dfrac{63}{72}-\dfrac{16}{72}=\dfrac{47}{72}\)

d) \(5-\dfrac{3}{4}=\dfrac{5}{1}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{20}{4}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{17}{4}\)

e) \(\dfrac{5}{7}:6=\dfrac{5}{7}:\dfrac{6}{1}=\dfrac{5}{7}\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{5}{42}\)

f) \(\dfrac{5}{6}\times\dfrac{2}{7}=\dfrac{5\times2}{6\times7}=\dfrac{10}{42}=\dfrac{5}{21}\)

g) \(3+\dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{1}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{12}{4}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{15}{4}\)

h) \(\dfrac{3}{5}\times\dfrac{4}{8}=\dfrac{3\times4}{5\times8}=\dfrac{12}{40}=\dfrac{3}{10}\)

i) \(5:\dfrac{3}{8}=\dfrac{5}{1}:\dfrac{3}{8}=\dfrac{5}{1}\times\dfrac{8}{3}=\dfrac{40}{3}\)

2 tháng 5 2022 lúc 21:49

\(\dfrac{3}{7}+\dfrac{4}{1}=\dfrac{3}{7}+\dfrac{28}{7}=\dfrac{31}{7}\)

\(\dfrac{5}{9}\times3=\dfrac{5}{9}\times\dfrac{3}{1}=\dfrac{15}{9}=\dfrac{5}{3}\)

\(\dfrac{7}{8}-\dfrac{2}{9}=\dfrac{63}{72}-\dfrac{16}{72}=\dfrac{47}{72}\)

\(\dfrac{5}{1}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{20}{4}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{17}{4}\)

\(\dfrac{5}{7}:\dfrac{6}{1}=\dfrac{5}{7}\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{5}{42}\)

\(\dfrac{5}{6}\times\dfrac{2}{7}=\dfrac{5\times2}{6\times7}=\dfrac{10}{42}=\dfrac{5}{21}\)

\(\dfrac{3}{1}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{12}{4}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{15}{4}\)

\(\dfrac{3}{5}\times\dfrac{4}{8}=\dfrac{3}{5}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{3\times1}{5\times2}=\dfrac{3}{10}\)

\(\dfrac{5}{1}:\dfrac{3}{8}=\dfrac{5}{1}\times\dfrac{8}{3}=\dfrac{40}{3}\)

17 tháng 4 2022 lúc 17:57

Dài thế trời!!!

17 tháng 4 2022 lúc 18:01

1) 1/3 x 1/2 x 3/7 = 1/6 x 3/7 = 1/14

2) 5/4 x 1/3 + 1/7 = 5/12 + 1/7 = 47/84

3) 8 x (8/9 - 2/3) = 8 x 2/9 = 16/9

4) 5/6 x 48/20 x 1/2 = 2 x 1/2 = 1

5) (2/5 + 3/4) x 8 = 23/20 x 8 = 46/5

6) 10 x (1/2 - 1/5) = 10 x 3/10 = 3

28 tháng 5 2022 lúc 16:45

` 1/2 + 3/4 - 5/6 = 6/12 + 9/12 - 10/12 = 5/12`

` ( 5/6 + 3/8) xx 2/7 =  ( 15/24 + 9/24) xx 2/7 = 29/24 xx 2/7 = 29/84`

` ( 7/6 - 3/4) : 3/5 = ( 14/12 - 9/12) : 3/5 = 5/12 : 3/5 = 5/12 xx 5/3 = 25/36`

` 6/7 xx 2/3 : 5/7 = 6/7 xx 2/3 xx 7/5  = 4/5`

28 tháng 5 2022 lúc 16:37

`1/2+3/4-5/6=6/12+9/12-10/12=5/12`

`(5/6+3/8)xx2/7=(20/24+9/24)xx2/7=29/24xx2/7=29/84`

`(7/6-3/4):3/5=(14/12-9/12)xx5/3=5/12xx5/3=25/36`

`6/7xx2/3:5/7=6/7xx2/3xx7/5=4/5`

10 tháng 3 2017 lúc 9:44

Ta có:

a) ( 45 – 5 x 9 ) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= (45 – 45) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= 0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= 0

b) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x (72 – 8 x 8 – 8)

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x (72 – 64 – 8)

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x 0

= 0

c) (36 – 4 x 9) : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= (36 – 36) : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= 0 : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= 0

d) (27 – 3 x 9) : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

= (27 – 27) : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

= 0 : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

=0

22 tháng 3 2022 lúc 19:58

a) ( 45 – 5 x 9 ) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= 0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

b) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x (72 – 8 x 8 – 8)

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x 0

c) (36 – 4 x 9) : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= 0 : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

d) (27 – 3 x 9) : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

= 0 : 9 x 1 x 3 x 5 x 7                                                                                                                  Nếu đúng thì k cho mình nhé bạn!

3 tháng 4 2022 lúc 14:27

a,C1 
 (5/6 + 5/8) x 2/3
= 35/24 x 2/3
=35/36
C2
 (5/6 + 5/8) x 2/3
= 5/6x2/3 + 5/8x2/3
= 10/18 + 10/24
= 35/36

b,C1
7/5 x 3/4 - 1/2 x 3/4
= 21/20 - 3/8
= 27/40
C2
7/5 x 3/4 - 1/2 x 3/4
=3/4 x (7/5-1/2)
=3/4x9/10
=27/40

 

3 tháng 4 2022 lúc 19:44

a, 5/6 x (1/8x2/3) 

=5/6 x 1/12

=5/72

b,(7/5 - 1/2) x 3/4 

=0,9 x 3/4

=3,06

c,(5/6+5/8) x 2/3

=70/48 x 2/3

=35/36

3 tháng 4 2022 lúc 19:58

a, 5/6 x (1/8x2/3) 

=5/6 x 1/12

=5/72

b,(7/5 - 1/2) x 3/4 

=0,9 x 3/4

=3,06

c,(5/6+5/8) x 2/3

=70/48 x 2/3

=35/36

25 tháng 4 2022 lúc 21:44

1) 1/3 x 1/2 x 3/7 = 3/42 = 1/14

2) 5/4 x 1/3 +1/7 = 5/12 + 1/7 = 35/84 + 12/84 = 47/84

3) 8 x ( 8/9 - 2/3 ) = 8 x 2/9 = 16/9

4) 5/6 x 48/20 x 1/2 = 240/240 = 1

5) ( 2/5 + 3/4 ) + 8 = 23/20 + 8 = 23//20 + 160/20 = 183/20

6) 10 x ( 1/2 - 1/5 ) = 10 x 3/10 = 10/1 x 3/10 = 30/10 = 3

11 tháng 3 2022 lúc 11:37

2 năm sau mày sẽ chết do dịch bệnh

12 tháng 2 lúc 22:58

`(3xx4xx7)/(5xx3xx4)=7/5`

`(2xx5xx6xx8)/(6xx2xx8xx9)=5/9`

`(4xx5xx6)/(3xx10xx8)= (4xx5xx6)/(3xx5xx2xx4xx2)= 6/(3xx2xx2)= 6/(6xx2)=1/2`

12 tháng 2 lúc 22:58

\(a,\dfrac{3\times4\times7}{5\times3\times4}=\dfrac{7}{5}\)

\(b,\dfrac{2\times5\times6\times8}{6\times2\times8\times9}=\dfrac{5}{9}\)

\(c,\dfrac{4\times5\times6}{3\times10\times8}=\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2}\)