Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 8 2017 lúc 8:47

Có 4 trường hợp 3 điểm thẳng hàng là: E,F,G; E,F,H; E,G,H; F,G,H.

15 tháng 12 2019 lúc 17:53

- Em có thể tự vẽ hình được chứ ?
a) Trên đường thẳng a, vì MN = 3cm, PN = 7cm, PM = 4cm nên MN < PM < PN (3cm < 4cm < 7cm) 
=> Điểm M nằm giữa 2 điểm P và N
b) Ta có : PQ + NQ = PN
    Mà NQ = 5cm (Đề cho)
          PN = 7cm (Đề cho)
[Ngoặc ''}'' 3 điều]
=> PQ + 5 = 7
=> PQ       = 7 - 5
=> PQ       = 2 (cm)
Ta có : PQ + QM = PM
Mà PQ = 2cm (Ta tính)
      PM = 4cm (Đề cho)
[Ngoặc ''}'' 3 điều]
=> 2 + QM = 4
=>       QM = 4 - 2
=>       QM = 2 (cm)
Ta có : PQ = 2cm (Ta tính)
Mà QM = 2cm (Ta tính)
[Ngoặc ''}'' 2 điều]
=> PQ = QM
Mà điểm Q nằm giữa 2 điểm P và M
[Ngoặc ''}'' 2 điều]
=> Q là trung điểm của đoạn thẳng PM
P/s : Phần a hơi khó hiểu nhưng vẽ hình ra thì sẽ thấy được điểm nào nằm giữa, còn về cách trình bày thì chị không chắc, em có thể chỉnh sửa sao cho đúng cách trình bày của em =)))

12 tháng 2 lúc 12:48

a: NA;NB

NB=AB-NA=8cm

b: MB=MN=BN/2=4cm

BP=10/2=5cm

Vì BM<BP

nên M nằm giữa B và P

=>BM+MP=BP

=>MP=5-4=1cm

17 tháng 1 2018 lúc 2:28

a) Các bộ ba điểm thẳng hàng: A, B, C;  D, B, E

b) Hai điểm A và B nằm cùng phía với điểm C.

c) Hai điểm D và E nằm khác phía với B.

    Hai điểm A và C nằm khác phía với B.

d) Điền các kí hiệu hay vào ô trống: