Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 5 lúc 9:32

đáp án của mình nhé 

  1. Bắt đầu với 6 viên bi đã được sắp xếp thành một tam giác đều.
  2. Sử dụng 3 viên bi còn lại, bạn có thể thử di chuyển chúng để hoàn thành tam giác đều.
    • Ví dụ: Bạn có thể thử đặt 2 viên bi ở bên trên tam giác và 1 viên bi ở dưới tam giác.
  3. Thử các phương án khác nhau bằng cách di chuyển các viên bi để tìm ra một cách sắp xếp mới để hoàn thành tam giác đều với tất cả 9 viên bi.

Nhớ rằng không chỉ có một đáp án duy nhất cho bài toán này. Bạn có thể khám phá và tìm ra các phương án khác nhau để hoàn thành tam giác đều sử dụng 9 viên bi.

Câu 1:Khi chia số  cho 8 được thương là 125, số dư là số dư lớn nhất có thể.Vậy  Câu 2:Lúc 8 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B cách A một khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là  km/h.Câu 3:Số tự nhiên  chia hết cho 2 và 5. Chữ số tận cùng của  là Câu 4:Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học...
Đọc tiếp

Câu 1:
Khi chia số  cho 8 được thương là 125, số dư là số dư lớn nhất có thể.
Vậy  

Câu 2:
Lúc 8 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B cách A một khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là  km/h.

Câu 3:
Số tự nhiên  chia hết cho 2 và 5. Chữ số tận cùng của  là 

Câu 4:
Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là 

Câu 5:
Chu vi hình chữ nhật là 18cm, nếu giảm chiều dài 20% và tăng chiều rộng 25% thì chu vi của nó không đổi. Diện tích hình chữ nhật đó là 

Câu 6:
Cho lần lượt vào hộp các viên bi theo đúng thứ tự: xanh, đỏ, tím, vàng rồi lại xanh, đỏ, tím, vàng… Cứ như vậy cho đến hết 2020 viên bi. Viên bi cuối cùng màu xanh được cho vào hộp là viên bi thứ .

Câu 7:
Cho điểm O nằm trong tam giác ABC, các tia AO, BO, CO cắt các cạnh của tam giác ABC lần lượt ở D, E, F.Trong hình vẽ tạo ra số tam giác là 

Câu 8:
Hiện nay tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, cách đây 6 năm tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là 

Câu 9:
Một tháng có ba ngày chủ nhật đều là ngày chẵn. Ngày 15 tháng đó là thứ 

Câu 10:
Trong hộp có 7 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh. Không nhìn vào hộp lấy ít nhất  viên bi để chắc chắn có 2 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh.

1
16 tháng 3 2017 lúc 17:54

Câu 1: 1007

Câu 2: 4 km/h

Câu 3: 0

Câu 4: 7 nhóm

Câu 6: 2017

Câu 7: 4 tam giác

Câu 10: 7 viên

Làm ơn giải giúp mình chi tiết từng bài nhé ! Rùi cho 3 tích Câu 1:Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là  Câu 2:Lúc 8 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B cách A một khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là  km/h. Câu 3:Số tự nhiên nhỏ nhất (khác 0) chia hết cho...
Đọc tiếp

Làm ơn giải giúp mình chi tiết từng bài nhé ! Rùi cho 3 tích 

Câu 1:
Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là 

 

Câu 2:
Lúc 8 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B cách A một khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là  km/h.

 

Câu 3:
Số tự nhiên nhỏ nhất (khác 0) chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là 

 

Câu 4:
Số tự nhiên  chia hết cho 2 và 5. Chữ số tận cùng của  là 

 

Câu 5:
Khi chia một số tự nhiên cho 10, ta được thương là 17, số dư là số dư lớn nhất có thể. Vậy số tự nhiên đó là .

 

Câu 6:
Cho lần lượt vào hộp các viên bi theo đúng thứ tự: xanh, đỏ, tím, vàng rồi lại xanh, đỏ, tím, vàng… Cứ như vậy cho đến hết 2020 viên bi. Viên bi cuối cùng màu xanh được cho vào hộp là viên bi thứ .

 

Câu 7:
Một người đi bộ mỗi phút được 60m, người khác đi xe đạp mỗi giờ được 24km. Tỉ số phần trăm vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là %.

 

Câu 8:
Hiện nay tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, cách đây 6 năm tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là 

 

Câu 9:
Trong hộp có 7 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh. Không nhìn vào hộp lấy ít nhất  viên bi để chắc chắn có 2 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh.

 

Câu 10:
Biết  là phân số nhỏ nhất sao cho khi chia  cho  và  đều được thương là các số tự nhiên. Tổng  là .

0
Lúc 8 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B cách A một khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là  km/h.Câu 3:Cho tam giác ABC, lấy điểm D trên cạnh AB, E trên cạnh AC. Hai đoạn BE, CD cắt nhau ở O, Nối D với E. Số tam giác tạo thành trong hình vẽ là Câu 4:Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số...
Đọc tiếp

Lúc 8 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B cách A một khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là  km/h.

Câu 3:
Cho tam giác ABC, lấy điểm D trên cạnh AB, E trên cạnh AC. Hai đoạn BE, CD cắt nhau ở O, Nối D với E. Số tam giác tạo thành trong hình vẽ là 

Câu 4:
Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là 

Câu 5:
Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Biết tuổi em bằng  tuổi anh. Tuổi anh hiện nay là .

Câu 6:
Chu vi hình chữ nhật là 18cm, nếu giảm chiều dài 20% và tăng chiều rộng 25% thì chu vi của nó không đổi. Diện tích hình chữ nhật đó là 

Câu 7:
Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 100 ta được số có  chữ số.

Câu 8:
Một người đi quãng đường AB với vận tốc  trên nửa quãng đường đầu và vận tốc  trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là  .

Câu 9:
Biết  là phân số nhỏ nhất sao cho khi chia  cho  và  đều được thương là các số tự nhiên. Tổng  là .

Câu 10:
Trong hộp có 7 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh. Không nhìn vào hộp lấy ít nhất  viên bi để chắc chắn có 2 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh.

0
úc 8 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B cách A một khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là  km/h.Câu 2:Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là Câu 3:Cho đoạn thẳng . Trên  lấy điểm  sao cho . Độ dài đoạn thẳng là  .Câu 4:Khi chia một số tự nhiên cho 4 được...
Đọc tiếp

úc 8 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B cách A một khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là  km/h.

Câu 2:
Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là 

Câu 3:
Cho đoạn thẳng . Trên  lấy điểm  sao cho . Độ dài đoạn thẳng là  .

Câu 4:
Khi chia một số tự nhiên cho 4 được số dư là 2. Số dư trong phép chia số tự nhiên đó cho 2 là 

Câu 5:
Cho tam giác . Trên cạnh  lấy điểm , trên cạnh  lấy điểm  sao cho , . Diện tích tam giác  gấp diện tích tam giác  số lần là: 

Câu 6:
Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Cách đây 5 năm, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Bố hơn con số tuổi là .

Câu 7:
Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Biết tuổi em bằng  tuổi anh. Tuổi anh hiện nay là .

Câu 8:
Một tháng có ba ngày chủ nhật đều là ngày chẵn. Ngày 15 tháng đó là thứ 

Câu 9:
Trong hộp có 7 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh. Không nhìn vào hộp lấy ít nhất  viên bi để chắc chắn có 2 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh.

Câu 10:
Hiện nay tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, cách đây 6 năm tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là 

0
28 tháng 4 2021 lúc 11:17

1. a, Tỉ số giữa học sinh nam và học sinh nữ là: 22 : 24 = 22/24=11/12

b, Số học sinh nam chiếm số phần trăm cả lớp là: 22 : (22 + 24) x 100 = 47,8%

2. Tuấn còn lại : 21 - 9 = 12 (viên bi)

\(\dfrac{22}{24}??\) đúng ko

3 tháng 12 2017 lúc 16:12

a ) 6 chia hết cho n - 2

b) n+11 chia hết cho n+1

c) 5.n chia het cho n-3

5 tháng 12 2017 lúc 19:23

sao ko ai trả lời thế giúp mình với

17 tháng 4 2017 lúc 8:25

Ta sẽ có hai trường hợp:

Trường hợp thứ nhất là ta sẽ chia đôi 9 viên bi ra,ta được 4 (thừa 1 bỏ ra ngoài) . Bỏ 4 viên bi lên cán bên trái,4 viên còn lại bên cán kia. Ta xem bên nào nhẹ hơn thì bên đó có viên bi giả.

 Trường hợp thứ 2 cũng như trên, nhưng khi cân 4 viên bi thì hai bên nặng bằng nhau. Vậy suy ra viên bi thừa là viên bi giả

17 tháng 4 2017 lúc 8:26

lâu rồi mới on. Tk mình đi.

Chúc bạn học tốt

^.^

Bài 1: Hai bạn Bắc và Trung có một số bi. Biết rắng số bi của Bắc bằng 3/5 tổng số bi. Số bi của Trung bằng 1/2 tổng số bi của hai bạn và Bắc nhiều hơn Trung 5 viên bi. Hỏi :a) Cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ?b) Mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?Bài 2: Tỉ số giữa học sinh nam và học sinh nữ của khối 6 là 3/4. Tính số học sinh nam và số học sinh nữ của khối 6. Biết số học sinh khối 6 là 105...
Đọc tiếp

Bài 1: Hai bạn Bắc và Trung có một số bi. Biết rắng số bi của Bắc bằng 3/5 tổng số bi. Số bi của Trung bằng 1/2 tổng số bi của hai bạn và Bắc nhiều hơn Trung 5 viên bi. Hỏi :

a) Cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ?

b) Mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?

Bài 2: Tỉ số giữa học sinh nam và học sinh nữ của khối 6 là 3/4. Tính số học sinh nam và số học sinh nữ của khối 6. Biết số học sinh khối 6 là 105 em.

Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 56 m, chiều rộng bằng 5/8 chiều dài. tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó ?

Bài 4: Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong 3 ngày. ngày thứ nhất đội sửa được 5/9 đoạn đường. Ngày thứ hai đội sửa được 1/4 đoạn đường. ngày thứ ba sửa nốt 7 m còn lại. Hỏi đoạn đường đó dài bao nhiêu m ?

Bài 5: Bạn Lan đọc một quyền sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/4 số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 60 trang cuối cùng. Hỏi cuốn sách đó dày bao nhiêu trang ?

4
9 tháng 4 2015 lúc 20:31

bn tra trên mạng đó, khắc có lời giải, đây là lời giải bài 1 mk cop trên đó đấy:

 Bài 1: 
Gọi A là tổng số viên bị của 2 bạn thi: 
Số viên bi Bắc bằng 3/5 tổng số bi, hay là: 3/5 . A 
số bi củ Trung bằng 1/2 tổng số bi của hai bạn : 1/2.A 
Bắc có nhiều hơn Trung 5 viên bi nên là: 3/5A - 1/2.A = 5 
Giải ra tìm tổng số bi, sau đó thế vào tìm 2 người. 

29 tháng 4 2017 lúc 15:59

a,phân số chỉ số bi và hơn trung là:

3/5-1/2=1/10(số bi)

tổng số bi là:5:1/10=50(viên)

b,số bi của trung là:50.1/2=25(viên)

số bi của bắc là:50.3/5=30(viên)

u hỏi 1:Số tự nhiên  chia hết cho 2 và 5. Chữ số tận cùng của  là Câu hỏi 2:Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là Câu hỏi 3:Cho đoạn thẳng . Trên  lấy điểm  sao cho . Độ dài đoạn thẳng  là  .Câu hỏi 4:Cho hình chữ nhật  có chiều dài là , chiều rộng là . Diện tích hình tam giác  là  Câu hỏi 5:Hiện nay tuổi bố...
Đọc tiếp

u hỏi 1:


Số tự nhiên  chia hết cho 2 và 5. Chữ số tận cùng của  là 

Câu hỏi 2:


Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là 

Câu hỏi 3:


Cho đoạn thẳng . Trên  lấy điểm  sao cho . Độ dài đoạn thẳng  là  .

Câu hỏi 4:


Cho hình chữ nhật  có chiều dài là , chiều rộng là . Diện tích hình tam giác  là  

Câu hỏi 5:


Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Cách đây 5 năm, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Bố hơn con số tuổi là .

Câu hỏi 6:


Cho điểm O nằm trong tam giác ABC, các tia AO, BO, CO cắt các cạnh của tam giác ABC lần lượt ở D, E, F. Trong hình vẽ tạo ra số tam giác là 

Câu hỏi 7:


Tổng của hai số tự nhiên là 102. Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé rồi cộng với số lớn ta được tổng mới là 417. Vậy số lớn là .

Câu hỏi 8:


Nếu thêm vào số bị chia  giá trị của nó và bớt số chia đi  giá trị của nó thì thương mới so với thương của phép chia ban đầu thay đổi  lần. 

Câu hỏi 9:


Trong hộp có 7 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh. Không nhìn vào hộp lấy ít nhất  viên bi để chắc chắn có 2 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh.

Câu hỏi 10:


Hiện nay tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, cách đây 6 năm tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là u hỏi 1:


Số tự nhiên  chia hết cho 2 và 5. Chữ số tận cùng của  là 

Câu hỏi 2:


Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là 

Câu hỏi 3:


Cho đoạn thẳng . Trên  lấy điểm  sao cho . Độ dài đoạn thẳng  là  .

Câu hỏi 4:


Cho hình chữ nhật  có chiều dài là , chiều rộng là . Diện tích hình tam giác  là  

Câu hỏi 5:


Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Cách đây 5 năm, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Bố hơn con số tuổi là .

Câu hỏi 6:


Cho điểm O nằm trong tam giác ABC, các tia AO, BO, CO cắt các cạnh của tam giác ABC lần lượt ở D, E, F. Trong hình vẽ tạo ra số tam giác là 

Câu hỏi 7:


Tổng của hai số tự nhiên là 102. Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé rồi cộng với số lớn ta được tổng mới là 417. Vậy số lớn là .

Câu hỏi 8:


Nếu thêm vào số bị chia  giá trị của nó và bớt số chia đi  giá trị của nó thì thương mới so với thương của phép chia ban đầu thay đổi  lần. 

Câu hỏi 9:


Trong hộp có 7 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh. Không nhìn vào hộp lấy ít nhất  viên bi để chắc chắn có 2 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh.

Câu hỏi 10:


Hiện nay tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, cách đây 6 năm tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là 

0