Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 tháng 4 2017 lúc 20:27

Số bé là : 946 : (10 + 1) = 86

Số lớn là : 86 x 10= 860

Đ/s

tk nha . Đúng 100%

10 tháng 4 2017 lúc 20:30

    Nếu xóa đi chữ số 0 tận cùng của số thứ nhất thì được số thứ hai 

=>Số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai

    Số thứ hai là:

         946 : (10+1) x 1=86

    Số thứ nhất là:

         946-86=860

              D/S:Số thứ nhất:860

                     Số thứ hai:86

k cho mk đi đúng rồi đấy!

Câu 1:Tổng của hai số bằng 5 lần số bé. Hiệu của hai số đó bằng 1983. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là .Câu 2:Số lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 120 là số .Câu 3:Trung bình cộng của hai số bằng 72. Nếu thêm số thứ ba nữa thì trung bình cộng của ba số là 61. Tính số thứ ba.Trả lời: Số thứ ba là Câu 4:Tìm số có 4 chữ số   biết số đó chia...
Đọc tiếp

Câu 1:Tổng của hai số bằng 5 lần số bé. Hiệu của hai số đó bằng 1983. Tìm số lớn. 
Trả lời: Số lớn là .

Câu 2:Số lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 120 là số .

Câu 3:Trung bình cộng của hai số bằng 72. Nếu thêm số thứ ba nữa thì trung bình cộng của ba số là 61. Tính số thứ ba.
Trả lời: Số thứ ba là 

Câu 4:Tìm số có 4 chữ số   biết số đó chia hết cho cả 2; 5 và 9.
Trả lời: Số đó là .

Câu 5:Tổng của 2 số chẵn bằng 120. Tìm số lớn biết giữa chúng có tất cả 10 số lẻ.
Trả lời: Số lớn là 

Câu 6:Hiệu của hai số bằng 2 lần số bé. Tổng của hai số đó là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Tìm số lớn. 
Trả lời: Số lớn là .

Câu 7:Một số tự nhiên chia cho 38 được thương là 75 và số dư là số dư lớn nhất có thể.Nếu lấy số đó chia cho 46 thì được số dư bằng bao nhiêu? 
Trả lời:Số dư là 

Câu 8:Tính diện tích một hình vuông biết, nếu tăng cạnh hình vuông đó thêm 5cm thì diện tích tăng thêm 335. 
Trả lời: Diện tích hình vuông đó là .

Câu 9:Tích  có bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng?
Trả lời: Số chữ số 0 ở tận cùng là 

Câu 10:Tích của tất cả các số lẻ từ 1 đến 21 có tận cùng là chữ số nào?
 Trả lời: Tích của tất cả các số lẻ từ 1 đến 21 có tận cùng là chữ số 

 

1
10 tháng 3 2017 lúc 8:18

cau 5 la 70

19 tháng 1 2017 lúc 20:34

Câu 1 : 0

Câu 2: 0

Câu 4: 187

19 tháng 1 2017 lúc 20:35

1)   10

2)    100

1 tháng 4 2022 lúc 9:12

tham khảo

bớt đi chữ số 0 ở tận cùng có nghĩa là số đó giảm 10 lần.Vậy tổng hai số bằng 11 lần số bé .

Số bé là: 1573 : (10+1) =143

Số lớn là:143*10=1430

30 tháng 4 2015 lúc 8:37

Nếu xóa chữ số 0 ở số thứ 1 được số thứ 2 nên => số thứ 1 gấp 10 lần số thứ 2 

Coi số thứ 1 là 10 phần thì số thứ 2 là 1 phần nên tổng số phần bằng nhau là : 

  10 + 1 = 11 ( phần )

Số thứ 1 là : 143 : 11 x 10 = 130

Số thứ 2 là : 143 - 130 = 13

30 tháng 4 2015 lúc 8:43

Nếu xóa chữ số 0 tận cùng ở số thứ 1 được số thứ 2 nên số thứ 1 gấp 10 lần số thứ 2 

ta có sơ đồ:

số 1: !------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!

số 2: !------!                  Tổng :143

Số thứ 1 là : 143 : (10+1) x 10 = 130

Số thứ 2 là : 143 - 130 = 13

27 tháng 2 2016 lúc 22:04

C1 :  6 chữ số 0

C2 :  7932

các bạn

11 tháng 4 2016 lúc 23:03

Tổng của 3 số 112x3= 336

 Vì số thứ nhất xóa đi 1 chữ số 0 ở tận cùng nên số thứ 2 = 1/10 số thứ nhất ; và số thứ 2 = ½ số thứ nhất nên ta có sơ đồ sau :

 
  

 
  

Số thứ 1: 10 phần = nhau

 
  

Số thứ 2: 1 phần = nhau

Số thứ 3 5 phần bằng nhau

 
  

Theo sơ đồ ta có tổng số phần = nhau là : 1+10+5= 16

Vậy số thứ 2 là ; 336 :16= 21 ; số thứ nhất là ; 21x10=210 ; số thứ 3 là 210 : 2= 105

Xóa chữ số 0 ở cuối một số thì số đó giảm 10 lần.

Xóa chữ số 0 ở cuối số thứ nhất thì được số thứ hai, tức là giảm 10 lần số thứ nhất thì được số thứ hai.

Hay nói cách khác số thứ hai bằng số thứ nhất.

Nếu xem số thứ nhất là 10 phần thì số thứ hai là 1 phần; và số thứ ba là:

10 : 2 = 5 (phần)

Tổng số phần bằng nhau là:

10 + 1 + 5 = 16 (phần)

Tổng của 3 số là:

112 x 3 = 336

Số thứ hai là:

336 :16 = 21

Số thứ nhất là:

21 x 10 = 210

Số thứ ba là:

210 : 2 = 105 hoặc 21 x 5 = 105

ĐS: 210; 21 và 105