Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 9:58

              Bài giải

Số học sinh nam trong tổ là:

              15-6=9 (học sinh)

Tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh trong tổ là:

                 9:15=0,6=60%

                                 Đáp số:60%

19 tháng 3 lúc 10:43

số bạn nam: 15 - 6 = 9 bạn

Tỉ số giữa số bạn nữ và số bạn Nam là: \(\)

16 tháng 7 2021 lúc 19:00

Số bạn nữ trong tổ đó là:

\(18-6=12\)( bạn )

Tỉ số giữa bn nam và nữ là:

\(6\div12=\frac{1}{2}\)

Đ/s: \(\frac{1}{2}\)

HOK TỐT
NHỚ CHO TUI 1 K

\(\text{Số bạn nữ là :}\)

\(\text{18 - 6 = 12 ( bạn )}\)

\(\text{Tỉ số giữa bạn nam và bạn nữ là :}\)

\(\frac{6}{12}=\frac{1}{2}\)

2 tháng 11 2017 lúc 7:00

Đáp án C

8 tháng 2 2022 lúc 9:05

A.5/12

30 tháng 5 2019 lúc 6:16

Đáp án C

24 tháng 2 2017 lúc 3:58

Đáp án C

3 tháng 5 2022 lúc 19:17

                                       Bài giải

Tổ đó có số bn nam là:

12 - 5 = 7 (bn)

Tỉ số bn nam và số bn nữ là: 7:5 = 7/5

3 tháng 5 2022 lúc 19:09

số học sinh nam là:

    12 - 5 = ? tự tính (học sinh)

tỉ số :5/? số vừa tính đc 

17 tháng 4 2021 lúc 9:29

câu1 là 11 bạn

2 tháng 4 2022 lúc 16:14

Số học sinh nam :

12 - 5 = 7 ( học sinh )

Tỉ số hs nam và hs nữ của tổ đó là :

7:5 = 1,4

2 tháng 4 2022 lúc 16:15

Có số bạn nam là: 12 - 5 = 7(bạn)

Tỉ số của bạn nam và nữ là: 7 : 5 = 7/5

7 tháng 5 2022 lúc 15:26

C

7 tháng 5 2022 lúc 15:30

c nha bạn

22 tháng 7 2021 lúc 17:17

Đáp án C nha.

~~ Chúc bạn học tốt ~~

17 tháng 9 2021 lúc 15:20

c nha bnnnnn