Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 14:29

P=1/3+1/15+1/35+1/63+1/99
  =1:3+1:15+1:35+1:63+1:99
  =1:(3+15+35+63+99)
  =1:215
  =1/215
Vậy:P=1/215

15 tháng 4 2019 lúc 14:11

\(\frac{3x}{5}=\frac{1}{3}+\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\frac{1}{63}+\frac{1}{99}+\frac{1}{143}\)

Ta có: \(\frac{1}{3}+\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\frac{1}{63}+\frac{1}{99}+\frac{1}{143}\)

      \(=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+\frac{1}{7.9}+\frac{1}{9.11}+\frac{1}{11.13}\)

      \(=\frac{1}{2}.\left(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+\frac{2}{9.11}+\frac{2}{11.13}\right)\)

      \(=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{13}\right)\)

      \(=\frac{1}{2}.\left(1-\frac{1}{13}\right)\)

      \(=\frac{1}{2}.\frac{12}{13}\)

      \(=\frac{6}{13}\)

\(\frac{3x}{5}=\frac{6}{13}\)

\(\Rightarrow3x=\frac{6.5}{13}\)

\(\Rightarrow3x=\frac{30}{13}\)

\(\Rightarrow x=\frac{10}{13}\)

~Học tốt~

6 tháng 4 2018 lúc 22:10

\(A=\frac{4}{33}\)

6 tháng 4 2018 lúc 22:13

\(A=\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+\frac{1}{7.9}+....+\frac{1}{9.11}\)

\(2A=\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+....+\frac{2}{9.11}\)(tắt 1 bước nha)

\(2A=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+....+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\)

\(2A=\frac{1}{3}-\frac{1}{11}\)

\(2A=\frac{8}{33}\)

\(\Rightarrow A=\frac{4}{33}\)

Vậy A=_____________

11 tháng 4 2016 lúc 22:37

A=1/1.3 + 1/3.5 + 1/5.7 + 1/7.9 + 1/9.11 + 1/11.13 + 1/13.15

A=1/1 - 1/3 +1/3 - 1/5 +1/5 -1/7+......+1/13 - 1/15

A=1 - 1/15

A=1/14

11 tháng 4 2016 lúc 22:39

bạn ơi: 

1/195 mới bằng 1/13.15 mà!!

10 tháng 4 2018 lúc 9:58

ta có

\(\frac{1}{15}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)\)

\(\frac{1}{35}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)\)

\(\frac{1}{63}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{9}\right)\)

......................................

\(\frac{1}{143}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{11}-\frac{1}{13}\right)\)

Cộng hết lại: \(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{13}\right)=\frac{1}{2}.\frac{10}{39}=\frac{5}{39}\)

10 tháng 4 2018 lúc 10:31

 B = \(\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\frac{1}{63}+\frac{1}{99}+\frac{1}{143}\)

\(\Rightarrow B=\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+\frac{1}{7.9}+\frac{1}{9.11}+\frac{1}{11.13}\)

\(\Rightarrow B=\frac{1.2}{3.5.2}+\frac{1.2}{5.7.2}+\frac{1.2}{7.9.2}+\frac{1.2}{9.11.2}+\frac{1.2}{11.13.2}\)

\(\Rightarrow B=\frac{1}{2}.\left(\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+\frac{2}{9.11}+\frac{2}{11.13}\right)\)

\(\Rightarrow B=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{13}\right)\)

\(\Rightarrow B=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{13}\right)\)

\(\Rightarrow B=\frac{1}{2}.\frac{10}{39}\)

\(\Rightarrow B=\frac{5}{39}\)

Vậy \(B=\frac{5}{39}\)

18 tháng 10 2020 lúc 20:34

nhìn công thức đây này \(\sqrt[]{\sqrt{ }\hept{\begin{cases}\\\end{cases}}\frac{ }{ }^{ }_{ }\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\hept{\begin{cases}\\\end{cases}}\orbr{\begin{cases}\\\end{cases}}}\) xong rồi đó không cần cảm ơn

18 tháng 10 2020 lúc 20:34

(1/15+1/35+1/63+1/99).x=4

4/33.x=4

x=4:4/33

x=16/33

25 tháng 7 2019 lúc 17:34

Đặt \(A=\)\(\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+...+\frac{1}{143}\)

\(=\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{11.13}\)

\(2A=\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+...+\frac{2}{11.13}\)

\(2A=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{11}-\frac{1}{13}\)

\(2A=\frac{1}{3}-\frac{1}{13}=\frac{10}{39}\)

\(A=\frac{5}{39}\)

Câu còn lại cx dựa như vậy nhé bn ! 

Chúc bn hc tốt <3

25 tháng 7 2019 lúc 17:38

câu c hình như sai đề hả bn

15 tháng 7 2015 lúc 13:36

Gọi dãy là A ta có :

A = 1/3.5 + 1/5.7 + 1/7.9 + 1/9.11 + 1/11.13

A = 1/2 . ( 2/3.5 + 2/5.7 + 2/7.9 + 2/9.11 + 2/11.13 )

A = 1/2 . ( 1/3 - 1/5 + 1/5 - 1/7 + 1/7 - 1/9 + 1/9 - 1/11 + 1/11 - 1/13 )

A = 1/2 . ( 1/3 - 1/13 )

A = 1/2 . 10/39

A = 5/39

15 tháng 7 2015 lúc 13:36

\(\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\frac{1}{63}+\frac{1}{99}+\frac{1}{143}\)

=\(\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+\frac{2}{9.11}+\frac{2}{11.13}\right)\)

=\(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{13}\right)\)

=\(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{13}\right)\)

=\(\frac{1}{2}.\frac{10}{39}\)

=\(\frac{5}{39}\)