Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 2 2019 lúc 19:33

nhanh nhanh nha

18 tháng 2 2019 lúc 19:36

13, 25 : 0, 5 + 13, 25 : 0, 25 + 13, 25 : 0, 125

= 13, 25 . 2 + 13, 25 . 4 + 13, 25 . 8

= 13, 25 . ( 2 + 4 + 8 )

= 13, 25 . 14

= 185, 5

12 tháng 5 2018 lúc 14:31

ính bằng cách thuận tiện nhất:

0.5 x 17 x 5 + 0.25 x 520 + 31 x 2.5

=>2,5x17+2.5x52+2,5x31

=2,5(17+52+31)

=2,5x100

=250

12 tháng 5 2018 lúc 14:38

\(0,5\times17\times5\times0,25\times520+31\times2,5\)

\(\Rightarrow2,5\times17+2,5\times52+2,5\times31\)

\(\Rightarrow2,5\times\left(17+52+31\right)\)

\(\Rightarrow2,5\times100\)

\(\Rightarrow2500\)

22 tháng 3 2017 lúc 17:46

quá dễ

22 tháng 3 2017 lúc 18:18

a)10.25:(0.2+0.5+0.3)=10.25:10=1.025

b)(0.25x40)5.87=10x5.87=58.7

c)98.45-(41.82+35.63)=98.45-87.45=9

11 tháng 12 2018 lúc 12:43

a, 2 x 4 x 8 x 0,5 x 0,125 x 0,25 x ( 0,4321 + 0,5679 )

= ( 2 x 0,5 ) x ( 4 x 0,25 ) x ( 0,125 x 8 ) x ( 0,4321 + 0,5679 )

= 1 x 1 x 1 x ( 0,4321 + 0,5679 )

= 1 x ( 0,4321 + 0,5679 ) 

= 1 x 1 = 1

b, 3,7 x 3,8 + 8,3 x 3,7 - 0,4 x 3,7 x 5

= 3,7 x ( 3,8 + 8,3 ) - ( 0,4 x 5 ) x 3,7

= 3,7 x 12,1 - 2 x 3,7

= 3,7 x ( 12,1 - 2 )

= 3,7 x 10,1 = 37,37

6 tháng 5 2017 lúc 11:07

0,9 : 0,25 + 1.05 : 0,25 

= (0,9+ 1,05) : 0,25

=0,4875

tk mk nha bn

6 tháng 5 2017 lúc 11:08

Mình nghĩ giải thế này:

(0.9+1.05):0.25

=1.95:0.25

=7.8

12 tháng 3 2018 lúc 18:22

12 , 35 : 0 , 5 + 12 , 35 : 0 , 25 + 12 , 35 : 0 , 125 

= 12 , 35 x 2 + 12 , 35 x 4 + 12 , 35 x 8 

= 12 , 35 x ( 2 + 8 ) + 12 , 35 x 4 

= 12 , 35 x 10 + 49 , 4 

=     123 , 5 + 49 , 4 

=   172 , 9  

Tk mk nha !!! 

12 tháng 3 2018 lúc 18:23

12,35 : 0,5 + 12,35 : 0,25 + 12,35 : 0,125 = 12,35 x 2 + 12,35 x 4 + 12,35 x 8

                                                                   = 12,35 x ( 2 + 4 + 8 )

                                                                   = 12,35 x 14

                                                                   = 172,9

26 tháng 4 2017 lúc 17:33

4.7 : 0.25 + 5.3 x 4 = 4.7 : 1/4 + 5.3 x 4

                             = 4.7 x 4 + 5.3 x 4

                             = 4 x ( 4.7 + 5.3 )

                             = 4 x 10

                             = 40

đúng 10000000000000000000000000000000000000%

tk mk nhé

26 tháng 4 2017 lúc 17:30

4,7 : 0,25 + 5,3 x 4

= 4,7 x 4 + 5,3 x 4

= ( 4,7 + 5,3 ) x 4

= 10 x 4

= 40

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

13 tháng 4 2016 lúc 20:43

a. 0.25 x 5.48 x 40                                                           b. 7.48 + 7.48 x 99

=(0.25 x 40) x 5.48                                                            =7.48 x 1 +7.48 x 99

=10 x 5.48 = 54.8                                                              =7.48 x(1 + 99) =7.48 x 100 = 748 

Mình làm chuẩn đó. mình nha!!!

13 tháng 4 2016 lúc 20:34

a) 0,25x5,87x40=(0,25x40)x5,87=10x5,87=58,7

b) 7,48+7,48x99=7,48x(1+99)=7,48x100=748