Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 9:39

1 giờ 15 phút + 1,25 giờ x 3 + 75 phút

= 75 phút + 75 phút x 3 + 75 phút

= 75 phút x ( 1+3+1 )

= 75 phút x 5 = 375 phút = 6 giờ 15 phút

19 tháng 3 lúc 11:18

1 giờ 15 phút + 1,25 giờ x 3 + 75 phút

= 75 phút + 75 phút x 3 + 75 phút

= 75 phút x ( 1+3+1 )

= 75 phút x 5 = 375 phút = 6 giờ 15 phút

18 tháng 2 2017 lúc 21:05

a ) Đổi 1 giờ 15p = 75p

           1 ,25 giờ = 75 p

 nên ta có : 75 + 75 + 75 x8

              = 75 ( 1 + 1 + 8 )

              = 75 x 10 = 750 p

  Đổi 750 p = 12,5 giờ

18 tháng 2 2017 lúc 21:10

b) Đổi 2 p 30s = 2,5 phút 

   nên ta có : 2,5 x 15 + 15 - 2,5 x5 

            = ( 2,5 x 15 - 2,5 x 5 ) + 15

            = 2,5 . ( 15 -5 ) + 15

            = 25 + 15 = 40 p 

12 tháng 3 2017 lúc 18:02

1 giờ 15 phút \(+\)75 phút \(+\)1,25 giờ \(\times\)8 = 1 giờ 15 phút \(+\)75 phút \(+\)1 giờ 15 phút \(\times\)8

                                                                             = 1 giờ 15 phút \(+\)1 giờ 15 phút \(+\)75 phút  \(\times\)8

                                                                             =             2 giờ 30 phút                   \(+\)          10 giờ

                                                                             =                                             12 giờ 30 phút

2 phút 30 giây \(\times\)15\(+\)15 phút \(-\)2,5 phút \(\times\)5 = 37 phút 30 giây\(+\)15 phút \(-\)2 phút 30 giây\(\times\)5

                                                                                              =                52 phút 30 giây      \(-\)        12 phút 30 giây

                                                                                              =                                          40 phút 

Nếu đúng thì k cho chj nhé em!THKS EM NHÌU

CHÚC EM HỌC GIỎI!

14 tháng 5 2016 lúc 10:36

=1giờ 15phút+75 phút+10 giờ

=1giờ90 phút+10 giờ

=2 giờ 30 phút +10 giờ

=12 giờ 30 phút

14 tháng 5 2016 lúc 10:36

1 giờ 15 phút + 75 phút + 1,25 giờ *8 

= 1 giờ 15 phút  + 75 phút + 10 giờ 

= 1 giờ 15 phút + 1 giờ  15 phút +10 giờ 

= 1 giờ 15 phút *2+10 giờ 

= 12 giờ 30 phút

12 tháng 3 2015 lúc 19:39

Cần trình bày lời giải không đây?

5 tháng 3 2016 lúc 20:12

lam kieu gi the

25 tháng 3 2022 lúc 19:43

1 giờ 90p + 10 giờ = 11 giờ 90 hay 12 giờ 30p

25 tháng 3 2022 lúc 19:44

\(=\dfrac{5}{4}h+\dfrac{5}{4}h+10h\)

\(=\dfrac{25}{2}h\)

19 tháng 3 2017 lúc 13:55

= 1,25 gio x 4 + 1,25 gio x 4 + 4 gio + 1,25 gio . 

= 1,25 gio x ( 4 + 4 + 1 ) + 4 gio 

= 1,25 gio x 9 + 4 gio 

= 11,25 gio + 4 gio 

= 15,25 gio .

19 tháng 3 2017 lúc 14:02

1 giờ 15 phút *4 + 75 phút * 4 + 1/1/4 giờ + 1,25 giờ =

75 phút * 4 + 75 phút * 4 + 75 phút * 1 + 75 phút  * 1 =

                  75 phút * ( 4 + 4 + 1 + 1 )                      =

                     75 phút * 10                                       =

                       750 phút                                          =  12 ,5 giờ ( hoặc 12 giờ 30 phút )

   

7 tháng 3 2016 lúc 16:58

ai làm đc mk trick cho

7 tháng 3 2016 lúc 17:09

a)1h15p+75p+1,25hx8=75p+75p+600p=750p=12h30p

b)2p30 giây+15p-2,5px5=2,5p+15p-12,5p=5p

7 tháng 5 2015 lúc 17:46

ai giú đi mình cho kẹo nè!!!!!!!!!!!!!!

 

23 tháng 4 2018 lúc 17:46

a) 150 phút + 1 giờ 15 phút x 3 + 1,25 giờ x 5

= 75 phút x 2 + 75 phút x 3 + 75 phút x 5

= 75 phút x ( 2 + 3 + 5 )

= 75 phút x 10

= 750 phút

=12,5 giờ

b) Đề b hình như sai nên không tính nhanh được.