Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

17 tháng 3 lúc 21:27

(4+11):15+(35+64):99+(2+5):7=15:15+99:99+7:7=1+1+1=3

17 tháng 3 lúc 21:33

`4/15+35/99+11/15-2/7+64/99-5/7`

`=(4/15+11/15)+(35/99+64/99)-(2/7+5/7)`

`=15/15+99/99-7/7`

`=1+1-1`

`=2-1`

`=1`

13 tháng 3 lúc 17:41

a. Số số hạng là: ( 250 - 5) : 5 + 1 = 50 số

Tổng là: ( 5 + 250) x 50 : 2 = 6375 

b. Chia làm 2 vế 

Vế 1: 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 98 + 100 

Vế 2: 1+3+5+7+...+97+99

Số số hạng vế 1 là: ( 100 - 2) : 2 + 1 = 50 số 

Tổng vế 1 là: ( 100 + 2 ) x 50 : 2 = 2550 

Số số hạng vế 2 là: ( 99 - 1) : 2 + 1 = 50 số 

Tổng vế 2 là: ( 99 + 1) x 50 : 2 = 2500 

Vậy tổng ban đầu là: 2550 - 2500 = 50 

13 tháng 3 lúc 17:40

a 5+10+15+20+....+250 

= (5+250)+(10+245)+....

=255+255+...

Dãy ban đầu có tất cả : (250-5):5+1=50 số hạng

Vì mỗi số 2 cặp nên ta có tất cả : 50:2=25 cặp 

=> tổng =:255x25=6375

b 2+4+6+8+....+98+100-(1+3+5+7+...+97+99)

tổng   2+4+6+8+....+98+100=(100+2)x[(100-2):2+1]:2=2550

Tổng 1+3+5+7+...+97+99=(99+1)x[(99-1):2+1]:2=2500

=> hiệu 2+4+6+8+....+98+100-(1+3+5+7+...+97+99)=2550-2500=50

 

20 tháng 6 2015 lúc 13:17

Tính nhanh mỗi biểu thức sau:

a, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20

= (0 + 20) + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 10

= 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 10

= 20 x 10 + 10

= 200 + 10

= 210

b, 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x (4 x 9 - 36)

= 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x (36 - 36)

= 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 0

= A x 0

= 0

c, (81 - 7 x 9 - 18) : (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

= (81 - 63 - 18) : (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

= (18 - 18) : (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

= 0 :(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

= 0 : A

= 0

d, (6 x 5 + 7 - 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

= (30 + 7 - 37)  x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

= (37 - 37)  x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

= 0  x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

= 0 x A

= 0

e, (11 x 9 - 100 + 1) : (1 x 2 x 3 x 4 x ... x 10)

= (99 - 100 + 1) : (1 x 2 x 3 x 4 x ... x 10)

= (99 + 1 - 100) : (1 x 2 x 3 x 4 x ... x 10)

= (100 - 100) : (1 x 2 x 3 x 4 x ... x 10)

= 0 : (1 x 2 x 3 x 4 x ... x 10)

= 0 : A

= 0

g, (m : 1 - m x 1) : (m x 2008 + m x 2008)

= (m - m) : (m x 2008 + m x 2008)

= 0 : (m x 2008 + m x 2008)

= 0 : A

= 0

h, (2 + 4 + 6 + 8 + m x n) x (324 x 3 - 972)

= (2 + 4 + 6 + 8 + m x n) x (972 - 972)

= (2 + 4 + 6 + 8 + m x n) x 0

= A x 0

= 0

l, (1 + 2 + 3 + ... + 99)  x (13 x 15 - 12 x 15 - 15)

= (1 + 2 + 3 + ... + 99) x (15 x (13 - 12 - 1))

= (1 + 2 + 3 + ... + 99) x (15 x 0)

= (1 + 2 + 3 + ... + 99) x 0

= A x 0

= 0

i, (0 x 1 x 2 x...x 99 x 100) : (2 + 4 + 6 +...+ 98)

= 0 x : (2 + 4 + 6 +...+ 98)

= 0 x A

= 0

k, (0 + 1 + 2 +...+ 97 + 99) x (45 x 3 - 45 x 2 - 45)

= (0 + 1 + 2 +...+ 97 + 99) x (45 x (3 - 2 - 4))

= (0 + 1 + 2 +...+ 97 + 99) x (45 x 0)

= (0 + 1 + 2 +...+ 97 + 99) x 0

= A x 0

= 0

11 tháng 1 2022 lúc 12:18

GIÚP MÌNH VỚI  

(-7) NHÂN (-24) + (-36) : (-3)^2 - (-5)^3

1 tháng 3 2022 lúc 22:26

a: 78/42-4/7=13/7-4/7=9/7

100/110-56/88=10/11-7/11=3/11

75/35-11/7+21/49=15/7-11/7+3/7=7/7=1

99/72-15/40-1212/1616=11/8-3/8-3/4=1-3/4=1/4

19 tháng 5 2022 lúc 9:21

\(\dfrac{5x7x99}{27x35x11}\)=\(\dfrac{1x9}{27x1x1}\)=\(\dfrac{1}{3}\)

3 tháng 5 2022 lúc 21:20

a)

Ta có : ( 1 + 2 + 3 + ... + 99)

Số số hạng là:       ( 99 - 1 )  : 1 + 1 = 100

Tổng là:                 ( 99 + 1 ) x 100 : 2 = 5000

=> 5000 x ( 13  - 12 - 1 ) x 15

=> 5000 x 10 x 15

=> 50000 x 15

=> 750000

Ko muốn vt nx :))

21 tháng 3 lúc 20:38

\(\dfrac{7}{15}+\dfrac{4}{5}\)

\(=\dfrac{7}{15}+\dfrac{12}{15}\)

\(=\dfrac{19}{15}\)

________________________________

\(\dfrac{35}{28}-\dfrac{48}{64}\)

\(=\dfrac{2240}{1792}-\dfrac{1344}{1792}\)

\(=\dfrac{896}{1792}=\dfrac{1}{2}\)

________________________________

\(\dfrac{10}{13}:\dfrac{3}{4}\)

\(=\dfrac{10}{13}\)x\(\dfrac{4}{3}\)

\(=\dfrac{40}{39}\)

21 tháng 3 lúc 20:39

19/15

1/2

40/39