Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 5 lúc 17:25

34,5 \(\times\) 4,6 + 8 \(\times\)0,75 + 54 \(\times\) 3,45 + 5 \(\times\) 0,8

= (34,5 \(\times\) 4,6 + 54 \(\times\) 3,45) + ( 8 \(\times\) 0,75 + 5\(\times\) 0,8)

= (34,5 \(\times\) 4,6 + 5,4 \(\times\) 34,5 ) + ( 8 \(\times\) 0,75 + 8 \(\times\) 0,5)

= 34,5 \(\times\) ( 4,6  + 5,4) + 8 \(\times\) ( 0,75 + 0,5)

= 34,5 \(\times\) 10 + 8 \(\times\) 1,25

= 345 + 10

= 355

1 tháng 5 2022 lúc 9:44

100x3,45x0,1x43,5x8+3,45: 0 = 0

1 tháng 5 2022 lúc 9:46

vì cái gì chia co 0 đều bằng 0

8 tháng 1 2022 lúc 16:11

(75+45): 75 bằng mấy

17 tháng 4 2022 lúc 15:54

3,45 nhân 3+3,45 nhân 2+3,45 nhân 5

=3,45 nhân[3+2+5]

=3,45 nhân 10

=34,5

17 tháng 4 2022 lúc 15:58

`34,5 xx 3 + 3,45 : 0,5 + 3,45 : 0,2`

`= 34,5 xx 3 + 3,45 xx (5 + 2)`

`= 34,5 xx 3 + 3,45 xx 7`

`= 3,45 xx 10`

`= 34,5`

29 tháng 1 2019 lúc 9:20

mọi người giúp mình nhanh nhé

29 tháng 1 2019 lúc 9:29

a,   4,6x98,05-4,6x98,04

    =4,6x(98,05-98,04)

    =4,6x0,01

    =0.046

26 tháng 10 2015 lúc 19:06

382,95 

TICK NGÂN THỨ HAI

26 tháng 10 2015 lúc 19:06

382,95 tik nha bạn

24 tháng 5 2019 lúc 19:53

=2.45x(46+54)+8x(0.75+0.5)

=2.45x100+8x1.25

=245+10=255

24 tháng 5 2019 lúc 19:53

2,45 x 46 + 8 x 0,75 + 54 x 2,45 + 0,5 x 8

= 2,45 x ( 46 + 54 ) + 8 x ( 0,75 + 0,5 )

= 2,45 x 100 + 8 x 1,25

= 245 + 10

= 255

13 tháng 11 2016 lúc 19:26

a ) 3 , 45 x 10 = 34 , 5

2 , 17 x 100 = 217

5 , 38 x 1000 = 5380

b ) 34 , 5 x 0 , 1 = 3 , 45

21 , 7 x 0 , 01 = 0 , 217

53 , 8 x 0 , 001 = 0 , 0538

13 tháng 11 2016 lúc 19:25

a) 3,45 x 10=34,5

2,17 x 100=217

5,38 x 1000=5380

b) 34,5 x 0,1=3.45

21,7 x 0,01=0,217

53,8 x 0,001=0,0538

25 tháng 5 2015 lúc 16:34

A=2,42x46+8x0,75+54x2,42+0,25x8

=(2,42x46+54x2,42)+(8x0,75+0,25x8)

=2,42(46+54)+8(0,75+0,25)

=2,42x100+8x1

=242+8

=250