Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

\(2023^2-2023\cdot2022\)

\(\Leftrightarrow2023\cdot2023-2023\cdot2022\)

\(\Leftrightarrow2023\left(2023-2022\right)\)

\(=2023\)

26 tháng 1 lúc 16:07

\(2023^2-2023\cdot2022\\ =2023.2023-2023.2022\\ =2023.\left(2023-2022\right)\\\\ =2023.1\\ =2023\)

16 tháng 10 2020 lúc 18:13

Ta có: \(\left(1-\frac{1}{1007}\right)\times\left(1-\frac{1}{1008}\right)\times...\times\left(1-\frac{1}{1011}\right)\times\left(1-\frac{1}{1012}\right)\)

\(=\frac{1006}{1007}\times\frac{1007}{1008}\times...\times\frac{1010}{1011}\times\frac{1011}{1012}\)

\(=\frac{1006}{1012}=\frac{503}{506}\)

16 tháng 10 2020 lúc 18:16

\(\left(1-\frac{1}{1007}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{1008}\cdot\right)...\cdot\left(1-\frac{1}{1011}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{1012}\right)\)

\(=\frac{1006}{1007}\cdot\frac{1007}{1008}\cdot...\cdot\frac{1010}{1011}\cdot\frac{1011}{1012}\)

\(=\frac{1006.1007\cdot..\cdot2010\cdot2011}{1007\cdot1008\cdot....\cdot1011.1012}\)

\(=\frac{1006}{1012}\)

\(=\frac{503}{506}\)

10 tháng 3 2022 lúc 17:21

x=39/32

10 tháng 3 2022 lúc 17:22

x= 39/32 nha bn ^-^

5 tháng 5 2017 lúc 20:46

\(19,95\times2000+4001\times39,90-19,95\times2\)

\(=19,95\times2000+4001\times2\times19,95-19,95\times2\)

\(=19,95\times2000+8002\times19,95-19,95\times2\)

\(=19,95\times\left(2000+8002-2\right)\)

\(=19,95\times10000\)

\(=199500\)

5 tháng 5 2017 lúc 20:47

= 19,95 x 2 x 1000 + 4001 x 39,90 - 19,95 x 2

= 39,90 x 1000 + 4001 x 39,90 - 39,90

= 39,90 x (1000 + 4001 - 1)

= 39,90 x 5000

= 19,95 x 2 x 5000

= 19,95 x 10000

= 199500

17 tháng 4 2022 lúc 16:18

8,143 m3 = 8143 dm3               0,7 dm3 = 700cm3                         2m39 dm =209 dm3

4dm3 = 400cm3                          5,66dm3 =566 cm3                         0,6 dm3 = 600cm3

17 tháng 4 2022 lúc 16:18

8,143 m3 = 8143 dm3              

0,7 dm3 = 700cm3                         

2m39 dm =209 dm3

4dm3 = 400cm3                          

5,66dm3 =566 cm3                         

0,6 dm3 = 600cm3

24 tháng 6 2021 lúc 9:20

\(a,\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}=\dfrac{5}{15}+\dfrac{3}{15}=\dfrac{8}{15}\)

\(b,\dfrac{11}{8}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{11}{8}-\dfrac{6}{8}=\dfrac{5}{8}\)

 

24 tháng 6 2021 lúc 9:22

\(c,6\dfrac{1}{5}x\dfrac{5}{31}=\dfrac{31}{5}x\dfrac{5}{31}=1\)

1 tháng 4 2022 lúc 14:57

undefinedHoàn thành

1 tháng 4 2022 lúc 14:58

Vô trang cá nhân của mình ấn vô thống kê hỏi đáp nha

7 tháng 8 2017 lúc 11:13

giảng giải rõ cho mik nưa nha

7 tháng 8 2017 lúc 11:45

\(\frac{8}{9}\)nha