Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 21:45

Diện tích xung quanh là :

`1/3 xx 1/3 xx 4=4/9` ( đơn vị )

Thể tích hình lập phương là :

`1/3 xx 1/3 xx 1/3=1/27` ( đơn vị )

7 tháng 3 2018 lúc 21:37

Thể tích cạnh hình A là : 4 x 4 x 4 = 64 ( cm3
)
Cạnh hình B là : 4 x 2 = 8 ( cm3
)
Thể tích cạnh hình B là : 8 x 8 x 8 = 512 ( cm3
)
Gấp số lần là : 512 : 64 = 8 ( lần )
chúc bn hok tốt @_@

24 tháng 2 2022 lúc 19:08

a: Độ dài cạnh là:

\(\sqrt{25}=5\left(cm\right)\)

Diện tích xung quanh là:

\(5^2\cdot4=100\left(cm^2\right)\)

Diện tích toàn phần là: 

\(5^2\cdot6=150\left(cm^2\right)\)

Thể tích là: 

\(5^3=125\left(cm^3\right)\)

b: Nếu gấp cạnh của hlp lên 5 lần thì diện tích xung quanh và toàn phần tăng lên 25 lần, còn thể tích tăng lên 125 lần

3 tháng 3 lúc 20:00

a)Diện tích 1 mặt của hình lập phương:
\(60:4=15\left(cm^2\right)\)
Diện tích toàn phần của hình lập phương:
\(15\times6=90\left(cm^2\right)\)
b)Diện tích 1 mặt của hình lập phương:
\(54:6=9\left(cm^2\right)\)
Diện tích xung quanh của hình lập phương:
\(9\times4=36\left(cm^2\right)\)
Ta có:
\(9=3\times3\)
Do đó cạnh của hình lập phương là 3cm.
Thể tích của hình lập phương:
\(3\times3\times3=27\left(cm^2\right)\)

15 tháng 6 2015 lúc 8:53

a,  diện tích xung quanh là

        8 * 8 * 4 = 256 (cm2)

      diện tích toàn phần là

        8 * 8 * 6 = 384 (cm2)

       thể tích là

        8 * 8 * 8 = 512 (cm3)

b,  tự nghĩ

24 tháng 2 2017 lúc 20:29

SXQ là 3x3x4=36cm2              STP là 3x3x6=54 cm2

                    thể tích hình là 3x3x3=27 cm3

24 tháng 2 2017 lúc 20:29

Diện tích xung quanh hình lập phương là ;

        3 x 3 x 4 = 24 ( cm3 ) 

Diện tích toàn phần hình lập phương là ;

       3 x 3 x 6 = 36 ( cm3 )

                    Đ/S ; 

22 tháng 2 2022 lúc 7:08

cạnh hlp mới là : \(9\times2=18\left(cm\right)\)

S đáy cũ là : \(9\times9=81\left(cm^2\right)\)

S đáy mới là : \(18\times18=324\left(cm^2\right)\)

 diện tích xung quanh và diện tích toàn phần gấp : \(324:81=4\left(l\text{ần}\right)\)

 

22 tháng 2 2022 lúc 8:17

Cạnh của hình lập phương là:

9x2=18 (cm)

Diện tích đáy cũ là:

9x9=81 (cm2)

Diện tích đáy mới là:

18 x 18=324 (cm2)

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần gấp:

324 : 81 = 4(lần)

Đ/s: 4 lần

25 tháng 1 2016 lúc 12:38

bài 2 bạn đổi ra thành số thập phân đc rồi!lấy 3:5,lấy 1:4,lấy 1:3 nha!

25 tháng 1 2016 lúc 12:31

a, diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất là :

                     (8x8)x4=256(cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai là 

                    (4x4)x4=64(cm2)

b, Diện tích hình lập phương thứ nhất gấp diện tích hình lập phương thứ hai là :

                   256:64=4(lần)

                        Đáp số : a, 256 cm2

                                         64 cm2

                                    b, 4 lần

tick tck tick

 

 

25 tháng 3 2018 lúc 10:27

Bài 3 :

Diện tích xung quanh hình lập phương là :

1,5 x 1,5 x 4 = 9( m2 )

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 ( m2 )

Đáp số : ...

25 tháng 3 2018 lúc 10:29

bài 2 : diện tích xung quanh : 2(6*7,5+6*24+7,5*24) = 738                                                                                                                             diện tích toàn phần :2(6*7.5+6*24)=378                                                                                                                                                thể tích :24*6*7,5=1080