Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

30 tháng 4 2021 lúc 19:12

= 7/5×(5/3 - 1/3 + 2/3 - 3/3)

= 7/5 × 1

= 7/5

15 tháng 4 2022 lúc 20:46

\(\left(\dfrac{2}{7}+\dfrac{5}{7}\right)+\left(\dfrac{3}{5}+\dfrac{2}{5}\right)+\left(\dfrac{3}{8}+\dfrac{4}{8}+\dfrac{1}{8}\right)+\left(\dfrac{1}{9}+\dfrac{8}{9}\right)=1+1+1+1=4\)

15 tháng 4 2022 lúc 20:46
10 tháng 3 2022 lúc 8:54

\(=\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{7}{3}\cdot\dfrac{3}{7}\cdot\dfrac{5}{2}+2020=1+2020=2021\)

9 tháng 5 2022 lúc 21:22

`2/5 xx 4/7 + 3/5 xx 4/7`

`= 4/7 xx (2/5 + 3/5)`

`= 4/7 xx 1`

`= 4/7`

9 tháng 5 2022 lúc 21:22

\(\dfrac{2}{5}\times\dfrac{4}{7}+\dfrac{3}{5}\times\dfrac{4}{7}=\left(\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{5}\right)\times\dfrac{4}{7}=\dfrac{5}{5}\times\dfrac{4}{7}=1\times\dfrac{4}{7}=\dfrac{4}{7}\)

6 tháng 5 2022 lúc 18:28

1,

a,=4/7:4/9.3

=9/7.3

=27/7

b,=(7/11+4/11).5/6

=1.5/6

=5/6

6 tháng 5 2022 lúc 18:29

`(6/7-2/7):4/9xx3=4/7xx9/4xx3=[4xx9xx3]/[7xx4]=27/7`

`7/11xx5/6+4/11xx5/6=(7/11+4/11)xx5/6=11/11xx5/6=5/6`

4 tháng 3 2022 lúc 10:43

= 2/7+5/7+1/5+4/5

=7/7+5/5

=1+1

=2

4 tháng 3 2022 lúc 10:43

= (2/7+5/7)+(1/5+4/5)

=1+1=2

30 tháng 4 2022 lúc 8:14

\(\dfrac{4}{7}x\left(\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{5}\right)=\dfrac{4}{7}x1=\dfrac{4}{7}\)

30 tháng 4 2022 lúc 8:15

2/5 x 4/7 + 3/5 x 4/7

= (2/5 + 3/5 ) x 4/7

= 1 x 4/7

= 4/7

8 tháng 1 2022 lúc 16:22

3150

8 tháng 1 2022 lúc 16:22

3150