Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 2017 lúc 13:11

22 phút 15 giây nhé bạn

18 tháng 3 2017 lúc 13:13

bạn làm ơn cho minh cách làm

24 tháng 3 2021 lúc 19:07

các bạn nhanh nhanh nha

24 tháng 3 2021 lúc 19:09

các bạn trả lời câu hỏi trước 8 giờ

1 tháng 4 2021 lúc 20:06

a) 3 giờ 30 phút + 2 giờ 45 phút + 2 giờ 15 phút x 2

= 3 giờ 30 phút + 2 giờ 45 phút + 4 giờ 30 phút

=  3 giờ 30 phút + 4 giờ 30 phút + 2 giờ 45 phút 

= 8 giờ + 2 giờ 45 phút 

= 10 giờ 45 phút 

b) 25,2 phút : 3 + 20 phút 15 giây - 6 phút 24 giây

= 8,4 phút + 20 phút 15 giây - 6 phút 24 giây

= 8 phút 24 phút + 20 phút 15 giây - 6 phút 24 giây

= 8 phút 24 phút - 6 phút 24 giây + 20 phút 15 giây

= 2 phút + 20 phút 15 giây

= 22 phút 15 giây

13 tháng 3 2016 lúc 21:56

a 3h 30min + 5h + 2h 15 min

5h 45min + 5h = 10h 45 min

b

11 tháng 3 2018 lúc 20:05

                     25, 2 : 3 + 20 phút 15 giây - 6 phút 24 giây

                     = 25, 2 : 3 + 20, 25 phút - 6, 4 phút

                     = 8, 4 + 20, 25 phút - 6, 4 phút

                     = 28, 65 phút - 6, 4 phút

                     = 22, 25 phút

13 tháng 3 2016 lúc 15:24

các pạn ơi giúp mik với

25 tháng 1 2022 lúc 13:56

6 năm r mà chx ai trl=))

12 tháng 3 2016 lúc 17:48

a)=\(\frac{3}{2}+\frac{11}{4}+\frac{9}{2}=8,75=8h45'\)

b)=42/5+81/4-32/5 =89/4=22h'15'

31 tháng 12 2021 lúc 13:19

CÂU TRẢ LỜI TRƯỚC MK NHẦM 10 GIỜ 45 PHÚT MỚI ĐÚNG