Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 21:14

= 51/20

----------------------------------

= 3/14

------------------------------------

= 4/7 - 2/7 

= 2/7

--------------------------------------

= 17/45

---------------------------------------

= 2/3 

--------------------------------------

= 2 x 1/4 

= 1/2

19 tháng 3 lúc 21:29
5/9xx6/15=30/135=2/9 4/7:24/5=4/7xx5/24=5/42 6/11:4=6/11xx1/4=3/22 12xx19/18=12/1xx19/18=38/3 15 : 25/4=15/1xx4/25=12/5 1212/1515:2727/2525=1212/1515xx2525/2727=20/27 14/27 : 7/18 x 6/5+3/10=14/27xx18/7xx6/5+3/10=4/3xx6/5+3/10=8/5+3/10=16/10+3/10=19/10
10 tháng 3 2017 lúc 9:44

Ta có:

a) ( 45 – 5 x 9 ) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= (45 – 45) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= 0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= 0

b) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x (72 – 8 x 8 – 8)

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x (72 – 64 – 8)

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x 0

= 0

c) (36 – 4 x 9) : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= (36 – 36) : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= 0 : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= 0

d) (27 – 3 x 9) : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

= (27 – 27) : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

= 0 : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

=0

22 tháng 3 2022 lúc 19:58

a) ( 45 – 5 x 9 ) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= 0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

b) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x (72 – 8 x 8 – 8)

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x 0

c) (36 – 4 x 9) : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= 0 : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

d) (27 – 3 x 9) : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

= 0 : 9 x 1 x 3 x 5 x 7                                                                                                                  Nếu đúng thì k cho mình nhé bạn!

13 tháng 4 2017 lúc 19:48

a] 4/12 ; 5/12 ; 11/2 ; 1/4

b] 1 ; 9/12; 12/5 ; 11/3

c] 8/21; 6/11;8/7

d] 2/3 ;2/7 15/2

13 tháng 4 2017 lúc 19:49

a]1/3  5/12     11/2       1/4

b]1      3/4         12/5         33/9

c]8/21      6/11        8/7

d]2/3        2/7          15/2

5 tháng 3 lúc 17:22

giúp mik zứi😭😭😭

25 tháng 4 2022 lúc 21:44

1) 1/3 x 1/2 x 3/7 = 3/42 = 1/14

2) 5/4 x 1/3 +1/7 = 5/12 + 1/7 = 35/84 + 12/84 = 47/84

3) 8 x ( 8/9 - 2/3 ) = 8 x 2/9 = 16/9

4) 5/6 x 48/20 x 1/2 = 240/240 = 1

5) ( 2/5 + 3/4 ) + 8 = 23/20 + 8 = 23//20 + 160/20 = 183/20

6) 10 x ( 1/2 - 1/5 ) = 10 x 3/10 = 10/1 x 3/10 = 30/10 = 3

21 tháng 4 2022 lúc 21:25

hong ai giúp mik dọ? ;-;

 

11 tháng 3 2022 lúc 11:37

2 năm sau mày sẽ chết do dịch bệnh

20 tháng 4 2017 lúc 22:11

a,Cách 1:     (6/11 + 5/11 ) x 3/7                                             Cách 2 :(6/11 + 5/11) x 3/7

                 =       1     x 3/7                                                              =6/11 x 3/7  + 5/11 x 3/7

                  =            3/7                                                                  =      18/77   +     15/77 

                                                                                                      =                3/7

b, Cách 1:3/5 x 7/9 -  3/5 x 2/9                                               Cách 2 :3/5 x 7/9 - 3/5 x 2/9

            =    7/15    -       2/15                                                           = 3/5 x (7/9 - 2/9 )    

            =             1/3                                                                      = 3/5  x     5/9

                                                                                                      =       1/3

c, Cách 1:(6/7 - 4/7) : 2/5                                                      Cách 2: ( 6/7- 4/7 ) : 2/5 

             =     2/7     :  2/5                                                                =     6/7 : 2/5 - 4/7 : 2/5

            =         5/7                                                                         =       15/7    -       10/7  

                                                                                                    =                5/7

d,Cách 1:8/15 : 2/11 + 7/15 : 2/11                                         Cách 2:8/15 : 2/11 +7/15 : 2/11

            =  88/30       +     77/30                                                      =(8/15+7/15) :2/11

            =            11/2                                                                    =   1   :      2/11

                                                                                                    =        11/2

Bài 2 cậu tự làm nhé !                                                             

22 tháng 4 2017 lúc 12:50

\(2a.160\)

\(b.2\)

\(c.\frac{8064}{5}\)

\(d.\frac{1}{3}\)

2 tháng 5 2022 lúc 21:51

a) \(\dfrac{3}{7}+4=\dfrac{3}{7}+\dfrac{4}{1}=\dfrac{3}{7}+\dfrac{28}{7}=\dfrac{31}{7}\)

b) \(\dfrac{5}{9}\times3=\dfrac{5\times3}{9}=\dfrac{15}{9}=\dfrac{5}{3}\)

c) \(\dfrac{7}{8}-\dfrac{2}{9}=\dfrac{63}{72}-\dfrac{16}{72}=\dfrac{47}{72}\)

d) \(5-\dfrac{3}{4}=\dfrac{5}{1}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{20}{4}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{17}{4}\)

e) \(\dfrac{5}{7}:6=\dfrac{5}{7}:\dfrac{6}{1}=\dfrac{5}{7}\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{5}{42}\)

f) \(\dfrac{5}{6}\times\dfrac{2}{7}=\dfrac{5\times2}{6\times7}=\dfrac{10}{42}=\dfrac{5}{21}\)

g) \(3+\dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{1}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{12}{4}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{15}{4}\)

h) \(\dfrac{3}{5}\times\dfrac{4}{8}=\dfrac{3\times4}{5\times8}=\dfrac{12}{40}=\dfrac{3}{10}\)

i) \(5:\dfrac{3}{8}=\dfrac{5}{1}:\dfrac{3}{8}=\dfrac{5}{1}\times\dfrac{8}{3}=\dfrac{40}{3}\)

2 tháng 5 2022 lúc 21:49

\(\dfrac{3}{7}+\dfrac{4}{1}=\dfrac{3}{7}+\dfrac{28}{7}=\dfrac{31}{7}\)

\(\dfrac{5}{9}\times3=\dfrac{5}{9}\times\dfrac{3}{1}=\dfrac{15}{9}=\dfrac{5}{3}\)

\(\dfrac{7}{8}-\dfrac{2}{9}=\dfrac{63}{72}-\dfrac{16}{72}=\dfrac{47}{72}\)

\(\dfrac{5}{1}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{20}{4}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{17}{4}\)

\(\dfrac{5}{7}:\dfrac{6}{1}=\dfrac{5}{7}\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{5}{42}\)

\(\dfrac{5}{6}\times\dfrac{2}{7}=\dfrac{5\times2}{6\times7}=\dfrac{10}{42}=\dfrac{5}{21}\)

\(\dfrac{3}{1}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{12}{4}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{15}{4}\)

\(\dfrac{3}{5}\times\dfrac{4}{8}=\dfrac{3}{5}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{3\times1}{5\times2}=\dfrac{3}{10}\)

\(\dfrac{5}{1}:\dfrac{3}{8}=\dfrac{5}{1}\times\dfrac{8}{3}=\dfrac{40}{3}\)

13 tháng 4 2017 lúc 20:12

bài 1:

a)lấy mẫu chung là 12,ta có:4/12+5/12=9/12

câu tiếp bằng 5/9

lấy mẫu chung là 9,ta có:7/9-6/9=1/9

b)MSC:35 kết quả bằng 38/35

MSC:12 kết quả bằng -7/12

MSC:35 kết quả bằng 207/35

c)MSC:24 kết quả bằng 11/12

tương tự bằng 1/6

MSC:24 kết quả bằng 13/24

bài 2

a)x=8/2

b)x=6/7-2/3=4/21

c)x=7/3

13 tháng 4 2017 lúc 20:15

bài 1 : chỉ cần quy đồng hai số cùng mẫu là đc

bài 2 : xác định thành phần của x rồi tinh