Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 19:35

`8/9xx8/5`

`=(8xx8)/(9xx5)`

`=64/45`

19 tháng 3 lúc 19:50

\(=\dfrac{8x8}{9x5}=\dfrac{64}{45}\)

21 tháng 3 lúc 21:01

\(\dfrac{9}{4}\times\dfrac{15}{11}+\dfrac{3}{4}:\dfrac{11}{7}-\dfrac{3}{4}\times\dfrac{8}{11}\)
\(=\dfrac{3}{4}\times3\times\dfrac{15}{11}+\dfrac{3}{4}\times\dfrac{7}{11}-\dfrac{3}{4}\times\dfrac{8}{11}\)
\(=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{45}{11}+\dfrac{3}{4}\times\dfrac{7}{11}-\dfrac{3}{4}\times\dfrac{8}{11}\)
\(=\dfrac{3}{4}\times\left(\dfrac{45}{11}+\dfrac{7}{11}-\dfrac{8}{11}\right)\)
\(=\dfrac{3}{4}\times4\)
\(=3\)

21 tháng 3 lúc 21:02

`9/4xx15/11+3/4:11/7-3/4xx8/11`

`=3/4xx15/11xx3+3/4xx7/11-3/4xx8/11`

`=3/4xx45/11+3/4xx7/11-3/4xx8/11`

`=3/4xx(45/11+7/11-8/11)`

`=3/4xx4`

`=3`

21 tháng 3 lúc 19:39

`4/15-1/5`

`= 4/15- 3/15`

`=(4-3)/15`

`=1/15`

21 tháng 3 lúc 19:53

4/15 - 1/5 = 4/15 - 3/15 = (4 - 3)/15 = 1/15

 

 

21 tháng 3 lúc 19:43

`4xx7/6`

`=(4xx7)/6`

`=28/6=14/3`

21 tháng 3 lúc 19:43

dễ mà em

 

21 tháng 3 lúc 19:48

`5/3 + 1/5 : 3/4`

`= 5/3 + 1/5 xx 4/3`

`= 5/3 + 4/15`

`= 25/15 +4/15`

`= 29/15`

21 tháng 3 lúc 20:48

5/3 + 1/5 : 3/4

= 5/3 + 1/5 x 4/3

= 5/3 + 4/15

= 25/15 + 4/15

=29/15

25 tháng 4 2022 lúc 21:44

1) 1/3 x 1/2 x 3/7 = 3/42 = 1/14

2) 5/4 x 1/3 +1/7 = 5/12 + 1/7 = 35/84 + 12/84 = 47/84

3) 8 x ( 8/9 - 2/3 ) = 8 x 2/9 = 16/9

4) 5/6 x 48/20 x 1/2 = 240/240 = 1

5) ( 2/5 + 3/4 ) + 8 = 23/20 + 8 = 23//20 + 160/20 = 183/20

6) 10 x ( 1/2 - 1/5 ) = 10 x 3/10 = 10/1 x 3/10 = 30/10 = 3

27 tháng 4 2016 lúc 19:48

5/7 + 9/8 - 15/28 = 103/56 - 15/28 = 73/56

chắc chắn đúng 100% nha bạn

27 tháng 4 2016 lúc 19:51

\(\frac{5}{7}+\frac{9}{8}-\frac{15}{28}=\frac{40}{56}+\frac{63}{56}-\frac{30}{56}=\frac{73}{56}\)

Chúc bạn học tốt nha Suzuna

19 tháng 3 lúc 20:35

1200-31/40=47969/40

câu 2 =45/56+25/56=(45+25)/56=70/56=5/4