Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

15 tháng 5 2016 lúc 6:24

x + 100 - ( 4 x 45 ) = 320

x + 100 - 180 = 320

x + 100 = 320 + 180

x + 100 = 500

x = 500 - 100

x = 400

15 tháng 5 2016 lúc 6:24

cái này có bao nhiêu thừa số 4 vậy

13 tháng 3 2021 lúc 22:36

x=48 nhé

13 tháng 6 2021 lúc 14:20

x= 48 nha

18 tháng 1 2017 lúc 21:38

x+100-180=320

x+100=500

x=400

k đi

18 tháng 1 2017 lúc 21:43

45 x 4 = 180

vậy đề bài sẽ là :

x + 100 - 180 = 320

x +100 = 320 + 180

x + 100 = 500

x = 500 - 100

x = 400

tk mình nhé bạn

31 tháng 1 2016 lúc 19:29

x+100-4*45=320

x+100-180=320

x+100=500

x=400

31 tháng 1 2016 lúc 19:30

x + 100 - ( 4 x 45 ) = 320

x + 100 - 180 = 320

x + 100 = 320 + 180

x + 100 = 500

x          = 500 - 100

x          = 400  

15 tháng 11 2017 lúc 14:05

27 tháng 11 2017 lúc 10:00

Phải khoanh vào chữ C: 84

23 tháng 1 2018 lúc 10:15

Phải khoanh vào chữ C: 84

4 tháng 1 2021 lúc 14:14

câu c nhé bạn

1 tháng 12 2019 lúc 12:30

19 tháng 5 2021 lúc 20:40

a) ( x - 266 ): 5 = 7 

    ( x - 266 )     = 7 x 5

    ( x - 266 )     =  35     

      x                 = 35 + 266

      x                 = 301

b) ( x - 129 ) x 4 = 36

    ( x - 129 )       = 36 : 4

    ( x - 129 )       = 9

      x                   = 9 + 129

      x                   = 138

c) 786 - x = 5 x 4 : 2

    786 - x = 20 : 2

    786 - x = 10

             x = 786 - 10

             x = 776

d) x + 24 : 4 x 3 = 285

    x + 6 x 3        = 285

    x + 18            = 285

    x                    = 285 - 18 

    x                    = 267