Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 9:07

5/6

19 tháng 3 lúc 11:19

5/6 nhé 

 

2 tháng 5 2022 lúc 8:58

\(x:\dfrac{3}{4}\) = \(\dfrac{9}{14}-\dfrac{1}{7}\)

\(x:\dfrac{3}{4}\) = \(\dfrac{1}{2}\)

\(x=\dfrac{1}{2}\) x \(\dfrac{3}{4}\)

\(x=\dfrac{3}{8}\)

\(x\)x \(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}\)=\(\dfrac{2}{3}\)

\(x\) x \(\dfrac{1}{4}\)     =\(\dfrac{2}{3}\)

\(x\)            = \(\dfrac{2}{3}:\dfrac{1}{4}\)

\(x\)             \(\dfrac{8}{3}\)

16 tháng 2 2017 lúc 22:25

                   Đề Bài :\(\frac{9}{14}\)\(\frac{x}{7}\)\(\frac{5}{3}\)\(\frac{3}{14}\)

ta có : \(\frac{9}{14}\)\(\frac{x}{7}\)\(\frac{3}{14}\)\(\frac{5}{3}\)\(\frac{5}{14}\)

          \(\frac{x}{7}\)\(\frac{9}{14}\)\(\frac{5}{14}\)\(\frac{4}{14}\)

         \(\frac{4}{14}\)\(\frac{x}{7}\)=> \(\frac{4}{14}\)\(\frac{2}{7}\)=> x = 2

       

20 tháng 3 lúc 19:37

`x xx 6/7=5/14`

`=>x=5/14:6/7`

`=>x=5/14xx7/6`

`=>x=35/84`

`=>x=5/12`

Vậy `x=5/12`

__

`x:2/3=4/9`

`=>x=4/9xx2/3`

`=>x=8/27`

Vậy `x=8/27`

__

`x-1/4=3/2`

`=>x=3/2+1/4`

`=>x=6/4+1/4`

`=>x=7/4`

Vậy `x=7/4`

__

`x+4/5=8/9`

`=>x=8/9-4/5`

`=>x=40/45-36/45`

`=>x=4/45`

Vậy `x=4/45`

20 tháng 3 lúc 19:52

\(x\cdot\dfrac{6}{7}=\dfrac{5}{14}\)

\(x\)         \(=\dfrac{5}{14}:\dfrac{6}{7}\)

\(x\)           \(=\dfrac{5}{12}\)

\(x:\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{9}\)

\(x\)        \(=\dfrac{4}{9}\cdot\dfrac{2}{3}\)

\(x\)          \(=\dfrac{8}{27}\)

\(x-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{2}\)

\(x\)          \(=\dfrac{3}{2}+\dfrac{1}{4}\)

\(x\)            \(=\dfrac{7}{4}\)

\(x+\dfrac{4}{5}=\dfrac{8}{9}\)

\(x\)          \(=\dfrac{8}{9}-\dfrac{4}{5}\)

\(x\)            \(=\dfrac{4}{45}\)

18 tháng 3 2021 lúc 19:59

a)\(x+\frac{15}{16}+\frac{7}{8}=\frac{15}{4}\)

\(x+\frac{29}{16}=\frac{15}{4}\)

\(x=\frac{15}{4}-\frac{29}{16}\)

\(x=\frac{31}{16}\)

b)\(x-\frac{27}{28}-\frac{9}{14}=\frac{13}{7}\)

\(x-\frac{45}{28}=\frac{13}{7}\)

\(x=\frac{13}{7}+\frac{45}{28}\)

\(x=\frac{97}{28}\)

c)\(x\times\frac{1}{5}+x+\frac{1}{6}=\frac{2}{3}\)

\(x\times\frac{1}{5}+x=\frac{2}{3}-\frac{1}{6}\)

\(x\times\left(\frac{1}{5}+1\right)=\frac{1}{2}\)

\(x\times\frac{6}{5}=\frac{1}{2}\)

\(x=\frac{1}{2}:\frac{6}{5}\)

\(x=\frac{5}{12}\)

d)\(x:14=\frac{1}{4}+\frac{2}{9}+\frac{3}{4}\)

\(x:14=\frac{11}{9}\)

\(x=\frac{11}{9}\times14\)

\(x=\frac{154}{9}\)

#H

18 tháng 3 2021 lúc 19:59
a.x+15/16+7/8=15/4 X+29/16=15/4 X=15/4-29/16 X=31/16

cho mik đi r mik giúp cho

23 tháng 7 2021 lúc 8:01

a.

x/y x 3/4 = 5/6 + 1/3

x/y x 3/4 = 7/6

        x/y = 7/6 : 3/4 

        x/y = 14/9

b.

7/9 : x/y = 10/7 - 13/14

7/9 : x/y = 1/2

        x/y = 7/9 : 1/2

        x/y = 14/9

cho 1 k nha bn

20 tháng 3 2017 lúc 19:18

a, X = 273

b, X = 156

c, X = 4

d, X =  505

e, X = \(\frac{37}{245}\)

29 tháng 4 2015 lúc 9:41

Để mình viết đề lại cho nhé:

\(x\times14-x:\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{3}{11}\)

\(x\times14-x\times9+\frac{1}{9}=\frac{3}{11}\)

\(x\times\left(14-9\right)=\frac{3}{11}-\frac{1}{9}\)

\(x\times5=\frac{27}{99}-\frac{11}{99}\)

\(x\times5=\frac{16}{99}\)

\(x=\frac{16}{99}:5\)

\(x=\frac{16}{495}\)

29 tháng 4 2015 lúc 9:42

x * 14 - x : 1/9 + 1/9 = 3/11

x * 14 - x * 9 + 1/9    = 3/11

x * (14 - 9) + 1/9       = 3/11

x * 5 + 1/9               = 3/11

x * 5                        = 3/11 - 1/9

x * 5                        = 16/99

x                             = 16/99 : 5

x                             = 16/495

24 tháng 4 2022 lúc 14:28

\(y\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{1}\)

\(y\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{4}+\dfrac{4}{4}\)

\(y\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{5}{4}\)

\(y=\dfrac{5}{4}:\dfrac{2}{3}\)

\(y=\dfrac{5}{4}\times\dfrac{3}{2}\)

\(y=\dfrac{15}{8}\)