Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 19:57

\(x+2x+3x+4x+...+100x=10100\)
\(\left(1+2+3+4+...+100\right)x=10100\)
Đặt \(A=1+2+3+4+...+100\)
Số số hạng của A là:
\(\left(100-1\right):1+1=100\)(số)
Tổng của A là:
\(\dfrac{\left(1+100\right)\times100}{2}=5050\)
\(\Rightarrow5050x=10100\)
\(x=\dfrac{10100}{5050}\)
\(x=2\)
#DatNe

18 tháng 3 lúc 20:04


(1+2+3+4+...+100)�=10100
Đặt �=1+2+3+4+...+100
Số số hạng của A là:
(100−1):1+1=100(số)
Tổng của A là:
(1+100)×1002=5050
⇒5050�=10100
�=101005050
�=2

1 tháng 10 2017 lúc 16:04

1x+2x+3x+4x+.........+100x=10100

<=>100x+(1+2+3+4+...+100)=10100

<=>100x+5050=10100

<=>100x=5050

<=>x=100/2

1 tháng 10 2017 lúc 16:12

Thank you

14 tháng 9 2015 lúc 16:35

x+2x+3x+...+100x=10100

=> x(1+2+3+4+...+100)=10100

=> x{[(100-1):1+1]. (100+1)]:2}= 10100

=> x. 5050= 10100

=> x=2

**** mk nhanguyễn thảo hân ( tên giống bạn thân mk)

14 tháng 9 2015 lúc 16:30

tong tu 1 den 100 =5050

=>5050x=10100

=>x=2

pn trình bày ngen

Tck dung Nha

16 tháng 1 2016 lúc 17:22

a) x + 2x + 3x + ... + 100x =  15150

=> x(1 + 2 + 3 + ... + 100) = 15150

=> \(x\left(\frac{100\left(100+1\right)}{2}\right)=15150\)

=> x . 5050 = 15150

=> x = 15150 : 5050

=> x = 3

25 tháng 5 2016 lúc 10:36

a)<=> 3x-5-x=0

   <=>    2x-5=0

   <=>        x=5/2

21 tháng 6 2016 lúc 6:31

c) x.(1+2+3+4+...+100)=0

    x.5050=0

     x=0:5050=0

Vậy x=0

d) x.(1+2+3+4+5+...+100)=5050

    x.5050=5050

    x=1

Vậy x=1

e) x+1+x+2+x+3+x+4+...+x+100=5050

    (x+x+x+x+...+x)+(1+2+3+4+...+100)=5050

     100 số hạng x

    x.100+5050=5050

    x.100=0

    x=0

Vậy x=0

11 tháng 9 2016 lúc 17:19

a . 2x + 48 = 60

     2x = 60 - 48 = 12

     x=12:2=6

b/3.(x+5)+8=80

  3.(x+5)=80-8=72

x+5=72:3

x+5=24

x=24-5=19

c/2x+3x=50

x . ( 2 + 3 ) = 50

x.5=50

x=50:5=10

d/ x +2x+3x+.....+99x+100x=10100

lười suy nghĩ lắm

e/x.(x+2)=0

x=0 bởi vì 0 nhân với số 2 = 0

11 tháng 9 2016 lúc 17:16

a) 2x+48=60

=>2x=60-48

=>2x=12

=>x=12:2

x=6

\(x+2x+3x+4x+...+100x=151500\)

\(\Rightarrow x\left(1+2+3+4+...+100\right)=151500\)

Ta có: 1+2+3+4+...+100 = (100+1).100/2 = 5050  

\(\Rightarrow5050x=151500\)

\(\Rightarrow x=30\)

8 tháng 1 2018 lúc 20:24

bài này mik vừa làm được rồi

x+2x+3x+....+100x=15150  ( mik gõ nhầm, sorry)

1x+2x+3x+....+100x=15150

x . ( 1+2+3+...+100)=15150

x. 5050=15150

x=15150 : 5050

x= 3

Vậy x=3

9 tháng 2 2019 lúc 5:05

a) Ta có : 2 x : 2 2 = 2 5  nên x = 7.

b) Ta có: 3 x : 3 2 = 3 5  nên x = 7.

c) Ta có : 4 4 : 4 x = 4 2  nên x = 2.

27 tháng 9 2021 lúc 19:39

\(a.3x^2-50=142\)

\(3x^2=142+50\)

\(3x^2=192\)

\(x^2=192:3\)

\(x^2=64\)

\(\Rightarrow x=8\)

vậy: x=8.

\(b.3x^2=192\)

\(x^2=192:3\)

\(x^2=64\)

\(\Rightarrow x=8\)

Vậy: x=8.

\(c.4x^2=100\)

\(x^2=100:4\)

\(x^2=25\)

\(\Rightarrow x=5\)

vậy: x=5.

\(d.x^2+7=56\)

\(x^2=56-7\)

\(x^2=49\)

\(\Rightarrow x=7\)

Vậy: x=7.

<câu e bạn xem lại cho mk có phải sai đầu bài không nha,tại mk thấy kết quả là 21 nhưng mà không có cái nào bình phương =21 cả> 

 

 

 

 

29 tháng 9 2022 lúc 14:03

a.3x2−50=142

3x2=142+50

3x2=192

x2=192:3

x2=64

⇒x=8

vậy: x=8.

b.3x2=192

x2=192:3

x2=64

⇒x=8

Vậy: x=8.

c.4x2=100

x2=100:4

x2=25