Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 5 2016 lúc 17:31

gọi số đó là ab (a>0;a,b<10)

theo bài ta có:

ba0=ab*45

100b+10a=450a+45b 

 55b=440a 

a/b=1/8 

vậy ab là 18

20 tháng 5 2016 lúc 17:38

ab là 18 

cách làm chỗ Nguyễn Huy Thắng

21 tháng 5 2016 lúc 7:44

Gọi số cần tìm là: ab

Khi đó ta có: ba0 : ab = 45

  =>                  ba0= 45ab 
=>                 100b+10a=450a+45b 
=>                   55b=440a 
=>                   a/b=1/8 
                  Vậy ab là 18

21 tháng 5 2016 lúc 7:52

Gọi số cần tìm là: ab

Khi đó ta có: ba0 : ab = 45

  =>                  ba0= 45ab 
=>                 100b+10a=450a+45b 
=>                   55b=440a 
=>                   a/b=1/8 
                  Vậy ab là 18

8 tháng 1 2016 lúc 19:31

số ban đầu là 18

khi đổi vị trí và thêm số 0 vào bên phải thì ta được số mới là 810

ta lấy 810:18 = 45( vậy số mới gấp 45 lần số cũ)

vậy số ban đầu là 18 ( số mới là 810)

4 tháng 2 2016 lúc 11:32

gọi số cần tìm là ab số đổi chỗ là ba0

ta có :

ab x 45 = ba0

(a x 10 + b ) x 45 = b x 100 + a x 10

a x 450 + b x 45 = b x 100 + a x 10

a x 440 = b x 55

a x 8 = b

mà 0 < a < 10;0 < b < 10;a,b A E N

=> a = ; b =  8

4 tháng 2 2016 lúc 11:41

Cho một số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng khi đổi vị trí của hai chữ số này rồi viết thêm chữ số 0 vào bên phải của của chúng thì được một số mới có ba chữ số, lớn gấp 45 lần số ban đầu. Số đó là...a = 1 ; b = 8

8 tháng 1 2016 lúc 20:06

số ban đầu là 18

số mới là 810

9 tháng 1 2016 lúc 17:01

Giải ra hộ cái 

  • huỳnh ngọc mai phương