Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Hôm kia lúc 17:10

Gọi số thỏa mãn đề bài là \(x\) ( 100 ≤ \(x\) ≤ 999)

⇒ \(x\) ⋮ 56 (1)

⇒ \(x\) ⋮ 7 

 ⇒ \(x\) ⋮ 72 ( một số chính phương chia hết cho một số nguyên tố thì sẽ chia hết cho bình phương của số nguyên tố đó.)

⇒ \(x\) ⋮ 49 (2)

Kết hợp (1) và (2) ta có: \(x\) \(\in\) BC(49; 56)

56 = 7 \(\times\) 23

49 = 72

BCNN(49;56) = 23 \(\times\) 72 = 392

⇒ \(x\) \(\in\) {0; 392; 784; 1176; ....}

784 = 282 < 999 ( thỏa mãn)

182 < 392 < 192 vậy 392 không phải là số chính phương loại

Vậy \(x\) = 784

Kết luận: Số chính phương có 3 chữ số chia hết cho 56 là: 784

 

 

 

 

8 tháng 11 2016 lúc 20:40

Gọi số cần tìm là x (x thuộc N; 99 < x < 1000)

Ta có: x = 56.k = y2 (x ϵN*)

=> x = 23.7.k = y2

Ta đã biết số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mủ lẻ, không chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn nên để 23.7.k là số chính phương thì k = 2.7.m2 (m ϵ N*) = 14.m2

Vì 99 < x < 1000 nên 99 < 56.k < 1000

=> 1 < k < 18

=> 1 < 14.m2 < 18

=> 0 < m2 < 2

Mà m2 là số chính phương nên m2 = 1 => m = 1

=> k = 14.1 = 14

=> x = 14.56 = 784

Vậy số cần tìm là 784

 

13 tháng 3 2016 lúc 14:45

Gọi số cần tìm X => 1000<X<9999, đặt X= 147*A =>A không nhỏ hơn 8 và bé hơn hoặc bằng 67, tận cùng của X là 9 nên tận cùng của A phải là 7 như vậy A chỉ có thể 17,27,37,47,57,67 , mặt khác 147=3*7*7 suy ra A=3*k^2 ( k số twj nhiên), theo trên chỉ có hai số 27 và 57 chia hết 3 nên A chỉ có thể là 27, hoặc 57, thấy rằng chỉ có A= 27 thỏa màn, vậy X= 147*24 = 3969 = 63^2.

13 tháng 3 2016 lúc 14:45

nhớ k cho tao

8 tháng 11 2016 lúc 21:02

Gọi số cần tìm là x (x thuộc N; 99 < x < 1000)

Ta có: x = 56.k = y2 (x ϵN*)

=> x = 23.7.k = y2

Ta đã biết số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mủ lẻ, không chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn nên để 23.7.k là số chính phương thì k = 2.7.m2 (m ϵ N*) = 14.m2

Vì 99 < x < 1000 nên 99 < 56.k < 1000

=> 1 < k < 18

=> 1 < 14.m2 < 18

=> 0 < m2 < 2

Mà m2 là số chính phương nên m2 = 1 => m = 1

=> k = 14.1 = 14

=> x = 14.56 = 784

Vậy số cần tìm là 784

 

20 tháng 3 2016 lúc 17:04

số đó là 784 nha pn ... vì các chữ số tận cùng là số chính phương là 0;1;4;5;6;9 nên ta lần lượt nhân 59  vs các số 1,2,3,4....=> ta thấy 59*14=784 nó có số tận cùng là 4 và bình phuong của nó là 28 bình phương => số phải tìm là 784 nha ( có nhìu cách  nữa nha )......

4 tháng 8 2016 lúc 7:49

tìm một số tự nhiên sao cho nếu thêm 64 đơn vị hoặc bớt 35 đơn vị đều được 1 số chính phương

21 tháng 1 2021 lúc 21:12

mi lên mạng có mà lộc

4 tháng 8 2016 lúc 16:40

Gọi số phải tìm là abc , với a , b , c thuộc N và 1 < hoặc = a < hoặc = 9 , 0 < hoặc = b , c < hoặc = 9.

Theo giả thiết ta có : 

abc = \(k^2\)\(k\in N\)

abc = 56l , \(l\in N\)

\(\Rightarrow\) k\(k^2\) = 56l = 4.14\(l\)

\(\Rightarrow l=14q^2\) , \(q\in N\)

Mặt khác , ta lại có \(100\le561\le999\Rightarrow2\le1\le17\)

Từ (1) và (2) , ta có : q = 1 ;  \(l\)= 14

Vậy số chính phương phải tìm là 784.

4 tháng 8 2016 lúc 16:46

1 và 2 ở đâu

26 tháng 1 2018 lúc 18:32

số đó là 784 nha pn ... vì các chữ số tận cùng là số chính phương là 0;1;4;5;6;9 nên ta lần lượt nhân 59  vs các số 1,2,3,4....=> ta thấy 59*14=784 nó có số tận cùng là 4 và bình phuong của nó là 28 bình phương => số phải tìm là 784 nha 

bn tham khảo nhé !

chúc các bn hok tốt !

16 tháng 11 2021 lúc 10:09

TL

Là 784

Khi nào rảnh vào kênh H-EDITOR xem vid nha!!! Thanks!