Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 7:33

pt này không phân tích thành nhân tử để làm được đáng lẽ ra 4y thì sẽ làm được ấy bạn

26 tháng 1 lúc 15:30

=>4xy+6x-10y=20

=>2y(2x-5)+6x-15=5

=>(2x-5)(2y+3)=5

=>\(\left(2x-5;2y+3\right)\in\left\{\left(1;5\right);\left(5;1\right);\left(-1;-5\right);\left(-5;-1\right)\right\}\)

=>\(\left(x,y\right)\in\left\{\left(3;1\right);\left(5;-1\right);\left(2;-4\right);\left(0;-2\right)\right\}\)

27 tháng 1 2019 lúc 19:27

a;\(xy+3x-y=8\)

\(\Rightarrow x\left(y+3\right)-\left(y+3\right)=8-3\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)\left(y+3\right)=5\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right);\left(y+3\right)\inƯ\left(5\right)=\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

Xét bảng 

x-11-15-5
y+35-51-1
x206-4
y2-8-2-4

Vậy..............................

b,\(2xy-4x+y=8\)

\(\Rightarrow x\left(2y-4\right)+y=8\)

\(\Rightarrow2x\left(2y-4\right)+\left(2y-4\right)=8-4\)

\(\Rightarrow\left(2x+1\right)\left(2y-4\right)=4\)

\(\Rightarrow\left(2x+1\right);\left(2y-4\right)\inƯ\left(4\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm4\right\}\)

Xét bảng 

2x+11-12-24-4
2y-44-42-21-1
x0-11/2-3/23/2-5/2
y40315/23/2

Vậy.....................................

9 tháng 11 2021 lúc 6:54

Sửa đề :

Tìm tất cả cặp số nguyên x, y thỏa mãn: y2+2xy−3x−2=0

Giải 

Coi phương trình đã hco là phương trình bậc hai ẩn yy có tham số x.x.

Ta có: Δ=4x2+12x+8.Δ=4x2+12x+8.

Vì x, y∈Z⇒Δx, y∈Z⇒Δ phải là số chính phương.

⇒4x2+12x+8=k2⇔4x2+12x+9−k2=1⇔(2x+3)2−k2=1⇔(2x+3−k)(2x+3+k)=1⇔⎡⎢ ⎢ ⎢ ⎢⎣{2x+3−k=12x+3+k=1{2x+3−k=−12x+3+k=−1⇔⎡⎢ ⎢ ⎢ ⎢⎣{x=−1(tm)k=0{x=−2(tm)k=0.⇒4x2+12x+8=k2⇔4x2+12x+9−k2=1⇔(2x+3)2−k2=1⇔(2x+3−k)(2x+3+k)=1⇔[{2x+3−k=12x+3+k=1{2x+3−k=−12x+3+k=−1⇔[{x=−1(tm)k=0{x=−2(tm)k=0.

Với x=−1⇒(∗)⇔y2−2y+1=0⇔(y−1)2=0⇔y=1   (tm).x=−1⇒(∗)⇔y2−2y+1=0⇔(y−1)2=0⇔y=1   (tm).

Với x=−2⇒(∗)⇔y2−4y+4=0⇔(y−2)2=0⇔y=2  (tm).x=−2⇒(∗)⇔y2−4y+4=0⇔(y−2)2=0⇔y=2  (tm).

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là: (x; y)={(−1; 1);  (−2; 2)}.

Nó bị lỗi phông thông cảm 

HT

26 tháng 12 2022 lúc 22:31

a, 3x ( y+1) + y + 1 = 7

(y+1)(3x +1) =7

th1 : \(\left\{{}\begin{matrix}y+1=1\\3x+1=7\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}y=0\\x=2\end{matrix}\right.\)

th2: \(\left\{{}\begin{matrix}y+1=-1\\3x+1=-7\end{matrix}\right.\)=> x = -8/3 (loại)

th3: \(\left\{{}\begin{matrix}y+1=7\\3x+1=1\end{matrix}\right.\)=> \(\left\{{}\begin{matrix}y=6\\x=0\end{matrix}\right.\)

th 4 : \(\left\{{}\begin{matrix}y+1=-7\\3x+1=-1\end{matrix}\right.\)=> x=-2/3 (loại)

Vậy (x,y)= (2 ;0);  (0; 6)

b, xy - x + 3y - 3 = 5

   (x( y-1) + 3( y-1) = 5

          (y-1)(x+3) = 5

 th1: \(\left\{{}\begin{matrix}y-1=1\\x+3=5\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}y=2\\x=8\end{matrix}\right.\)

th2: \(\left\{{}\begin{matrix}y-1=-1\\x+3=-5\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}y=0\\x=-8\end{matrix}\right.\)

th3: \(\left\{{}\begin{matrix}y-1=5\\x+3=1\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}y=6\\x=-2\end{matrix}\right.\)

th4: \(\left\{{}\begin{matrix}y-1=-5\\x+3=-1\end{matrix}\right.\) =>  \(\left\{{}\begin{matrix}y=-4\\x=-4\end{matrix}\right.\)

vậy (x, y) = ( 8; 2); ( -8; 0);  (-2; 6); (-4; -4)

c, 2xy + x + y = 7 => y = \(\dfrac{7-x}{2x+1}\) ; y ϵ Z ⇔ 7-x ⋮ 2x+1

⇔ 14 - 2x ⋮ 2x + 1 ⇔ 15 - 2x - 1  ⋮ 2x + 1

th1 : 2x + 1 = -1=> x = -1; y = \(\dfrac{7-(-1)}{-1.2+1}\) = -8

th2: 2x+ 1 = 1=> x =0; y = 7

th3: 2x+1 = -3 => x =  x=-2  => y = \(\dfrac{7-(-2)}{-2.2+1}\) = -3 

th4: 2x+ 1 = 3 => x = 1 => y = \(\dfrac{7+1}{2.1+1}\) = 2

th5: 2x + 1 = -5 => x = -3=> y = \(\dfrac{7-(-3)}{-3.2+1}\) = -2

th6: 2x + 1 = 5 => x = 2; ; y = \(\dfrac{7-2}{2.2+1}\) =1

th7 : 2x + 1 = -15 => x = -8; y = \(\dfrac{7-(-8)}{-8.2+1}\) = -1

th8 : 2x+1 = 15 => x = 7; y = \(\dfrac{7-7}{2.7+1}\) = 0

kết luận

(x,y) = (-1; -8); (0 ;7); ( -2; -3) ; ( 1; 2); ( -3; -2); (2;1); (-8;-1);(7;0)

 

    

 

 

 

   

26 tháng 12 2022 lúc 21:46

 

3xy−2x+5y=293xy−2x+5y=29

9xy−6x+15y=879xy−6x+15y=87

(9xy−6x)+(15y−10)=77(9xy−6x)+(15y−10)=77

3x(3y−2)+5(3y−2)=773x(3y−2)+5(3y−2)=77

(3y−2)(3x+5)=77(3y−2)(3x+5)=77

⇒(3y−2)⇒(3y−2) và (3x+5)(3x+5) là Ư(77)=±1,±7,±11,±77Ư(77)=±1,±7,±11,±77

Ta có bảng giá trị sau:

Do x,y∈Zx,y∈Z nên (x,y)∈{(−4;−3),(−2;−25),(2;3),(24;1)}

 

15 tháng 2 2017 lúc 21:24

lam phan b thoi chu phan a de xem da

x2y+x+2xy=-9

=>(x.y).(x+2)+x=-9

=>(x.y).(x+2)+x+2=-9

=>(x+2).[(x.y)+1]=-9=9.1;1.9;3.(-3);-3.3

x+2913-3
x7-11-5
x.y+119-33
y0-8-2-0,4
Kết luậnTMTMTMloại

Vậy (x;y)=(7;0);(-1;-8);(1;-2)

18 tháng 3 2022 lúc 20:09

\(3xy+2x-5y=6\)

\(\Leftrightarrow9xy+6x-15y=18\)

\(\Leftrightarrow\left(9xy+6x\right)-\left(15y+10\right)=8\)

\(\Leftrightarrow3x.\left(3y+2\right)-5\left(3y+2\right)=8\)

\(\Leftrightarrow\left(3x-5\right)\left(3y+2\right)=8\)

Do x,y nguyên nên ta có bảng sau

3x - 518-1-842-4-2
3y + 281-8-124-2-4
x\(\frac{13}{3}\)( loại )\(\frac{4}{3}\)( loại )-13\(\frac{7}{3}\)( loại )\(\frac{1}{3}\)( loại )
y2\(-\frac{1}{3}\)( loại )\(-\frac{10}{3}\)( loại )-1 0

\(\frac{2}{3}\)( loại )

\(-\frac{4}{3}\)( loại )-2 

Bạn tự KL nhé

\(\left(x-1\right)^2+5y^2=6\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left(x-1\right)^2=0\\\left(x-1\right)^2=2\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y=\pm1\\y=\pm1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=0;y=\pm1\\x=2;y=\pm1\end{cases}}\)