Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 3 lúc 15:35

Bạn An đến trường lúc:      25 phút + 7 giờ 10 phút = 7 giờ 35 phút

Bạn Bình đến trường lúc:  15 phút + 7 giờ 15 phút = 7 giờ 30 phút

Bạn Châu đến trường lúc:  6 giờ 50 phút + 35 phút = 7 giờ 25 phút

Vậy bạn Châu đến trường sớm nhất 

 

25 tháng 12 2021 lúc 20:25
Ko phải câu mình muốn hỏi

a ) Thời gian An đi từ nhà đến trường là :

8 giờ - 10 phút - 7 giờ 10 phút = 40 phút

b ) Bình đi từ nhà đến trường hết số thời gian là :

8 giờ - 7 giờ 15 phút = 45 phút

Bình đi học mất nhiều hơn An số thời gian là :

45 phút - 40 phút = 5 phút

Vậy Bình đi học mất nhiều thời gian hơn và nhiều hơn An 5 phút

9 tháng 3 2022 lúc 17:39

Đổi 8 giờ kém 5 phút = 7 giờ 55 phút
a) Bạn An đi từ nhà đến trường hết số thời gian là:
7 giờ 55 phút - 7 giờ 10 phút = 45 phút 
Bình đi học từ nhà đến trường hết số thời gian là:
7 giờ 50 phút - 7 giờ 15 phút = 35 phút 
b)Bạn An đi mất nhiều thời gian hơn và nhiều hơn số thời gian là:
45 phút - 35 phút = 10 phút
Đáp số: a) bạn An: 45 phút
                 bạn Bình: 35 phút
              b) bạn An đi mất nhiều thời gian hơn và nhiều hơn 10 phút

9 tháng 3 2022 lúc 19:01

Đổi 8 giờ kém 5 phút = 7 giờ 55 phút
a) Bạn An đi từ nhà đến trường hết số thời gian là:
7 giờ 55 phút - 7 giờ 10 phút = 45 phút 
Bình đi học từ nhà đến trường hết số thời gian là:
7 giờ 50 phút - 7 giờ 15 phút = 35 phút 
b)Bạn An đi mất nhiều thời gian hơn và nhiều hơn số thời gian là:
45 phút - 35 phút = 10 phút
Đáp số: a) bạn An: 45 phút
                 bạn Bình: 35 phút
              b) bạn An đi mất nhiều thời gian hơn và nhiều hơn 10 phút

Chúc bn học tốt

16 tháng 3 2022 lúc 15:07

a ) Thời gian An đi từ nhà đến trường là :

8 giờ - 10 phút - 7 giờ 10 phút = 40 phút

b ) Bình đi từ nhà đến trường hết số thời gian là :

8 giờ - 7 giờ 15 phút = 45 phút

Bình đi học mất nhiều hơn An số thời gian là :

45 phút - 40 phút = 5 phút

Vậy Bình đi học mất nhiều thời gian hơn và nhiều hơn An 5 phút

16 tháng 3 2022 lúc 15:08

Thanks

14 tháng 3 2018 lúc 17:54

thời gian an đi đến trường là; 8h -7h10p-10p=40p

thời gian bình di đến trường là; 8h - 7h15p=45p

bình đi nhiều thời gian hơn và nhiều hơn là 45 phút -40phuts =5 phut k minh nha

14 tháng 3 2018 lúc 17:51

thời gian an đi từ nhà đến trường là; 8h- 7h10p-10p=40p

thời gian bình đến trường là; 8h -7h 15p=45p

bình di mát lâu thời gian hơn và lâu hơn là; 45p -40 p=5p

tk mk nha

1 tháng 4 2017 lúc 11:11

a, An đi từ nha lúc 7h10' mà vào học là 8h. do đó thời gian đi sẽ là 50', nhưng An đến sớm hơn 10' vậy thời gian đi sẽ là 40'
b, An đi mất 40'
Bình đi lúc 7h15', vậy mấy 45' để đến trường.

15 tháng 4 2018 lúc 21:30

an đi tới trường mất 40 phút

bình đi đến trường mất nhiều hơn 5 phút

30 tháng 3 2019 lúc 17:05

a.  Vì đi sớm hơn giờ vào học là 10 phút nên An đến trường lúc:

     8 giờ - 10 phút = 7 giờ 50 phút

Thời gian An đi từ nhà đến trường là:

    7 giờ 50 - 7 giờ 10 phút = 40 phút

b.  Thời gian của Bình là:

       8 giờ - 7 giờ 15 phút = 45 phút

Vì 40 phút < 45 phút,

Nên Bình đi đến trường mất nhiều thời gian hơn.

13 tháng 3 2022 lúc 11:12

a ) Thời gian An đi từ nhà đến trường là :

8 giờ - 10 phút - 7 giờ 10 phút = 40 phút

b ) Bình đi từ nhà đến trường hết số thời gian là :

8 giờ - 7 giờ 15 phút = 45 phút

Bình đi học mất nhiều hơn An số thời gian là :

45 phút - 40 phút = 5 phút

Vậy Bình đi học mất nhiều thời gian hơn và nhiều hơn An 5 phút

13 tháng 3 2022 lúc 11:14

thời gian An đi từ nhà đến trường là

8 giờ - 7 giờ 10 phút - 10 phút= 40 (phút)

thờ gian Bình đi từ nhà đến trường là

8 giờ - 7 giờ 15 phút= 45 ( phút)
Bình đi từ nhà đến trường mất nhiều thời gian hơn An, 

và nhiều hơn số phút là

45-40 = 5 (phút)