Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

29 tháng 9 2019 lúc 12:26

29 tháng 7 2017 lúc 4:12

a) x = 3

b) x = 53

c) x = 2024

d) x = 6

23 tháng 1 2022 lúc 10:05

Bài 1:

\(\dfrac{-5}{18}=\dfrac{-20}{72};\dfrac{7}{-24}=\dfrac{-21}{72}.\)

\(\dfrac{-15}{-40}=\dfrac{3}{8}=\dfrac{9}{24};\dfrac{24}{-72}=\dfrac{-1}{3}=\dfrac{-8}{24}.\)

Bài 3:

a) \(\dfrac{2}{3}h=\dfrac{8}{12}h;\dfrac{3}{4}h=\dfrac{9}{12}h.\Rightarrow\dfrac{2}{3}h< \dfrac{3}{4}h.\)

b) \(\dfrac{4}{5}km/h=\dfrac{8}{10}km/h;\dfrac{9}{10}km/h.\Rightarrow\dfrac{4}{5}km/h< \dfrac{9}{10}km/h.\)

28 tháng 4 2021 lúc 19:11

\(ta có A=\dfrac{13^{15}+1}{13^{16}+1}=\dfrac{13^{15}}{13^{16}}+1\)=\(\dfrac{1}{13}+1\)

B=\(\dfrac{13^{16}+1}{13^{17}+1}=\dfrac{13^{16}}{13^{17}}+1\)=\(\dfrac{1}{13}+1\)

vậy A=B

28 tháng 4 2021 lúc 19:25

hơi sai sai r 

a=\(\dfrac{(13)^{15}+1}{(13)^{16}+1} =\dfrac{(13)^{15}+1}{13.(13)^{15}+1}=\dfrac{1}{3}\)

b=\(\dfrac{(13)^{16}+1}{(13)^{17}+1} =\dfrac{(13)^{16}+1}{13.(13)^{16}+1}=\dfrac{1}{13}\)

=> a=b

 

25 tháng 6 2019 lúc 21:00

\(a,\frac{2}{3}>\frac{1}{4}\)

\(b,\frac{7}{10}< \frac{7}{8}\)

\(c,\frac{6}{7}>\frac{3}{5}\)

\(d,\frac{14}{21}< \frac{60}{72}\)

\(e,\frac{16}{9}< \frac{24}{13}\)

\(g,\frac{27}{82}< \frac{26}{75}\)

25 tháng 6 2019 lúc 21:07

a 2/3 > 1/4

b 7/10 < 7/8

c6/7 > 3/5

d14/21 < 60/72

e16/9 < 24/13

g27/82<26/75

23 tháng 4 2019 lúc 19:01

a, -270/450=-3/5       b,                  c,8,3