Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 tháng 5 2022 lúc 17:15

 Giá trị của biểu thức ( 2023 – 2021) + ( 2019 – 2017) +...+ ( 7 – 5 ) + ( 3 – 1) là:

A. 1011       

B. 1012       

 C. 1013

D. 1014

= ( 1-3) + ( 7-5) + ... + ( 2019 – 2017) + ( 2023 – 2021)

Có tất cả số hạng là

( 2023 – 1) : 2  + 1 = 1012 số 

Giá trị:

(-2) . 1012 = -2024

=> Không có đáp án đúng

 

câu 23)

12 học sinh ứng với số phần trăm là :

55% − 25% =30% 

Số học sinh của lớp 5B là :

12 : 30%= 40 học sinh

Chọn D

 

 

18 tháng 5 2022 lúc 15:48

thiếu

18 tháng 3 lúc 22:02

\(\dfrac{2021}{2019}=1+\dfrac{2}{2019}\)

2019/2017=1+2/2017

mà 2/2019<2/2017

nên 2021/2019<2019/2017

4 tháng 4 2022 lúc 15:10

>

>

<

4 tháng 4 2022 lúc 15:11

9/5 > 3/2

2017/2018 = 2019/2020

2018/2017  2020/2019

30 tháng 3 2022 lúc 10:16

4

30 tháng 3 2022 lúc 10:16

4

4 tháng 8 2021 lúc 14:13

A=\(\dfrac{2018}{987654321}+\dfrac{2018}{24683579}+\dfrac{1}{24683579}\)

B=\(\dfrac{2018}{987654321}+\dfrac{2018}{24683579}+\dfrac{1}{987654321}\)

Vì \(\dfrac{1}{987654321}< \dfrac{1}{24683579}\) nên B<A

3 tháng 9 2020 lúc 11:39

\(A=2018\times2020+2021\) và \(B=2019\times2019+2021\)

\(A=2018\times2019+2018+2021\)

\(B=2018\times2019+2019+2021\)

Vì \(2019>2018\Rightarrow A< B\)

3 tháng 9 2020 lúc 11:39

Ta có :

2018 x 2020 = 2018 x ( 2019 + 1 ) = 2018 + 2018 x 2019 < 2019 + 2018 x 2019 = 2019 x ( 2018 + 1 )

= 2019 x 2019

=> 2018 x 2020 < 2019 x 2019

=> 2018 x 2020 + 2021 < 2019 x 2019 + 2021

=> A < B

27 tháng 7 2021 lúc 7:25

Có: \(\dfrac{2019}{2021}=1-\dfrac{2}{2021}\)

       \(\dfrac{2020}{2022}=1-\dfrac{2}{2022}\)

\(\dfrac{2}{2021}>\dfrac{2}{2022}\Rightarrow1-\dfrac{2}{2021}< 1-\dfrac{2}{2022}\Rightarrow\dfrac{2019}{2021}< \dfrac{2020}{2022}\)

27 tháng 7 2021 lúc 7:51

cảm ơn nhá