Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 20:38

Đổi : 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ

V = 14.7 : 3,5 = 4.2 km / giờ

Đáp án 4.2 nhé bạn

 

15 tháng 3 2016 lúc 15:10
s63km14,7km1025km79,95km
t1,5 giờ3 giờ 30 phút1 giờ 15 phút3 giờ 15 phút
v42km/giờ4,2km/giờ820 km/giờ24,6 km/giờ
15 tháng 3 2016 lúc 15:15
s63km    14,7 km1025 km79,95km
t1,5 giờ3 giờ 30 phút1 giờ 15 phút3 giờ 15 phút
v(km/giờ42 km /giờ 4.2 kh/h 13.6 km/h 23.51 km/h

 không chắc nha bạn

13 tháng 11 2019 lúc 11:00

Vận tốc của ô trống thứ nhất : v = s : t = 63 : 1,5 = 42 km/giờ

3 giờ 30 phút = 3,5 giờ

Vận tốc của ô trống thứ hai : v = 14,7 : 3,5 = 4,2 km/giờ

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc của ô trống thứ ba : v = 1025 : 1,25 = 820 km/giờ

3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

Vận tốc của ô trống thứ tư : v = 79,95 : 3,25 = 24,6 km/giờ

s 63km 14,7km 1025 km 79,95km
t 1,5 giờ 3 giờ 30 phút 1 giờ 15 phút 3 giờ 15 phút
v (km/giờ) 42 km/giờ 4,2 km/giờ 820 km/giờ 24,6 km/giờ
6 tháng 7 2018 lúc 12:15

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường của ô trống thứ nhất :

s = v x t = 54 x 2,5 = 135km

Quãng đường của ô trống thứ hai :

s = 12,6 x 1,25 = 15,75km

1 3 4  giờ = 1,75 giờ

Quãng đường của ô trống thứ ba :

s = 44 x 1,75 = 77km

90 phút = 1,5 giờ

Quãng đường của ô trống thứ tư :

s = 82,5 1,5 = 123,75km

v 54 km/giờ 12,6 km/giờ 44 km/giờ 82,5 km/giờ
t 2 giờ 30 phút 1,25 giờ 1 3 4  giờ 90 phút
s (km) 135km 15,75km 77km 123,75km
6 tháng 10 2019 lúc 12:59

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Vận tốc ô trống thứ nhất :

v = s : t = 100 : 2,5 = 40km/giờ

30 phút = 0,5 giờ

Điền vào ô trống thứ hai :

s = v ⨯ t = 15 ⨯ 0,5 = 7,5km

Điền vào ô trống thứ ba :

t = s : v = 12 : 5 = 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Vận tốc (v) 40km/giờ 15 km/giờ 5km/giờ
Quãng đường (s) 100km 7,5km 12km
Thời gian (t) 2 giờ 30 phút 30 phút 2,4 giờ
2 tháng 3 2015 lúc 21:22

s = 14,7km ; t = 3 giờ 30 phút 
Đổi: 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ. v = 14,7 / 3,5 = 4,2 ( km/giờ )

s = 1 025km ; t = 1 giờ 15 phút
Đổi: 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ.v = 1 025 / 1,25 = 820 ( km/giờ )

s = 79,95km ; t = 3 giờ 15 phút
Đổi: 3 giờ 15 phút = 3,25 giờ.v = 79,95 / 3,25 = 24,6 ( km/giờ )

27 tháng 11 2016 lúc 20:00

cảm ơn mk cũng hỏi như thế