Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 21:08

1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

Vận tốc ca nô đi xuôi dòng là 48 : 1,2 = 40 km/h

1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Vận tốc ca nô đi ngược dòng là 48 : 1,6 = 30 km/h

Vận tốc của của ca nô khi nước lặng là (40 + 30) : 2= 35 km/h

31 tháng 3 2018 lúc 20:24

Đổi: 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

       1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

48 : 1,2 = 40 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là:

48 : 1,6 = 30 (km/giờ)

Vận tốc của dòng nước là:

(40 - 30) : 2 = 5 (km/giờ)

Vận tốc tàu khi nước lặng là:

35 + 5 = 40 (km/giờ)

Đáp số: vận tốc dòng nước: 5 km/giờ

             vận tốc ca nô khi nước lặng: 35 km/giờ

14 tháng 7 2021 lúc 10:07

sai bét các đáp án là

a 12 18 15 20 ( km/h)

 

31 tháng 3 2018 lúc 20:24

Đổi: 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

       1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

48 : 1,2 = 40 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là:

48 : 1,6 = 30 (km/giờ)

Vận tốc của dòng nước là:

(40 - 30) : 2 = 5 (km/giờ)

Vận tốc tàu khi nước lặng là:

35 + 5 = 40 (km/giờ)

Đáp số: vận tốc dòng nước: 5 km/giờ

             vận tốc ca nô khi nước lặng: 35 km/giờ

11 tháng 5 2021 lúc 18:27

Đổi: 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

       1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng từ A đến B là:

                 48 : 1,2 = 40 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng từ B trở về A là:

                48 : 1,6 = 30 (km/giờ)

Vận tốc của dòng nước là:

               (40 – 30) : 2 = 5 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi nước lặng là:

               40 – 5 = 35 (km/giờ)

Đáp số: Vận tốc dòng nước: 5km/giờ;

           Vận tốc của ca nô khi nước lặng: 35km/giờ.

11 tháng 5 2021 lúc 18:26

Đổi: 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

       1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng từ A đến B là:

                 48 : 1,2 = 40 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng từ B trở về A là:

                48 : 1,6 = 30 (km/giờ)

Vận tốc của dòng nước là:

               (40 – 30) : 2 = 5 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi nước lặng là:

               40 – 5 = 35 (km/giờ)

Đáp số: Vận tốc dòng nước: 5km/giờ;

           Vận tốc của ca nô khi nước lặng: 35km/giờ.

11 tháng 5 2021 lúc 18:34

                                                              giải

Đổi: 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

       1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng từ A đến B là:

                 48 : 1,2 = 40 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng từ B trở về A là:

                48 : 1,6 = 30 (km/giờ)

Vận tốc của dòng nước là:

               (40 – 30) : 2 = 5 (km/giờ)

                                   Đáp số:5km/giờ

31 tháng 3 2018 lúc 20:24

Đổi: 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

       1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

48 : 1,2 = 40 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là:

48 : 1,6 = 30 (km/giờ)

Vận tốc của dòng nước là:

(40 - 30) : 2 = 5 (km/giờ)

Vận tốc tàu khi nước lặng là:

35 + 5 = 40 (km/giờ)

Đáp số: vận tốc dòng nước: 5 km/giờ

             vận tốc ca nô khi nước lặng: 35 km/giờ

31 tháng 3 2018 lúc 20:25

Đổi: 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

       1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

48 : 1,2 = 40 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là:

48 : 1,6 = 30 (km/giờ)

Vận tốc của dòng nước là:

(40 - 30) : 2 = 5 (km/giờ)

Vận tốc tàu khi nước lặng là:

35 + 5 = 40 (km/giờ)

Đáp số: vận tốc dòng nước: 5 km/giờ

             vận tốc ca nô khi nước lặng: 35 km/giờ

24 tháng 3 2016 lúc 21:12

ca nô vận tốc là 24km/h

24 tháng 3 2016 lúc 21:17

vận tốc xuôi dòng là :

48/(1+12/60)=57.6 km/h

vận tốc xuôi dong 

48/(1+36/60)=30 km/h 

giờ thì theo dạng toán tìm 2 số khi biết tổng =57.6 và hiệu là 30 

tự làm tìm được vận tốc dòng nước =13.8 km/h vận tốc ca nô =43.8 km/h 

không chắc đâu !

31 tháng 3 2018 lúc 20:24

Đổi: 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

       1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

48 : 1,2 = 40 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là:

48 : 1,6 = 30 (km/giờ)

Vận tốc của dòng nước là:

(40 - 30) : 2 = 5 (km/giờ)

Vận tốc tàu khi nước lặng là:

35 + 5 = 40 (km/giờ)

Đáp số: vận tốc dòng nước: 5 km/giờ

             vận tốc ca nô khi nước lặng: 35 km/giờ

24 tháng 3 2016 lúc 21:31

xin lufy h cho mình huhuhu

24 tháng 3 2016 lúc 21:23

xin lufy nha

16 tháng 3 2016 lúc 23:46

vân tốc nước là 2km/phút

vận tốc ca nô là40 km/giờ

bạn là ai minh la tuấn anh