Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 7:25

           Giải 

a) Diện tích phải sơn là :45x45x2=4050 ( dm^2)

b) Diện tích mỗi LP nhỏ là : 5x5x2=50 ( dm^2)

    Số hình LP nhỏ thùng đó xếp được vừa khít là:

              4050 : 50 = 81 ( hình )

 tick mik ik :)

19 tháng 3 lúc 8:48

 81 hình nhé

22 tháng 3 lúc 18:49

a) Diện tích xung quanh của thùng sắt: \(\left(45\times45\right)\times4=8100\left(dm^2\right)\)

Diện tích mặt đáy của thùng sắt: \(45\times45=2025\left(dm^2\right)\)

Diện tích cần phải quét sơn: \(8100+2025=10125\left(dm^2\right)\)

b) Thể tích của thùng sắt: \(45\times45\times45=91125\left(dm^3\right)\)

Thể tích của hình lập phương nhỏ: \(5\times5\times5=125\left(dm^3\right)\)

Thùng sắt có thể chứa số hình lập phương nhỏ: \(91125:125=729\) (hình lập phương)

22 tháng 3 lúc 19:07

a) Diện tích xung quanh của thùng sắt: (45×45)×4=8100(dm2)(45×45)×4=8100(dm2)

Diện tích mặt đáy của thùng sắt: 45×45=2025(dm2)45×45=2025(dm2)

Diện tích cần phải quét sơn: 8100+2025=10125(dm2)8100+2025=10125(dm2)

b) Thể tích của thùng sắt: 45×45×45=91125(dm3)45×45×45=91125(dm3)

Thể tích của hình lập phương nhỏ: 5×5×5=125(dm3)5×5×5=125(dm3)

Thùng sắt có thể chứa số hình lập phương nhỏ: 91125:125=72991125:125=729 (hình lập phương)

27 tháng 2 2018 lúc 20:43

dap an la a 225 dm

27 tháng 2 2018 lúc 20:53

bạn có thể giải ra được ko uyên vi

7 tháng 7 2018 lúc 8:43

Diện tích quét sơn là:

    \(7,5\times7,5\times6\times2=675\left(dm^2\right)\)

         Đáp số...

  

7 tháng 7 2018 lúc 8:54

nhưng không nắp mà

24 tháng 7 2017 lúc 15:00

Diện tích quét sơn là :

 7,5 x 7,5 x 6 x 2 = 675 ( dm2)

Đáp số 675 dm2

1 tháng 8 2017 lúc 8:43

Diện tích quét sơn là :

7,5 x 7,5 x 7,5 = 421,875 ( dm2 )

Đáp số : 421,875 dm2

14 tháng 2 lúc 19:06

người ta bảo quét sơn cả trong lẫn ngoài nhưng ko nắp nên số mặt cần sơn là 10 mặt .

Diện tích quét sơn là :

     7,5 x 7,5 x 10 = 562,5 ( dm2)

                     Đ/S : ........

 ( tick cho mk nha )

 

10 tháng 2 2017 lúc 0:22

Vì thùng không có nắp nên thùng chỉ có 5 mặt. diện tích 5 mặt

7,5x7,5x5=281,25 đe-xi- mét vuông.

Diện tích cần sơn ( 2 mặt trong ngoài)

S=281,25x2=562,5 de-xi- mét vuông

2 tháng 4 2022 lúc 10:52
Kết quả là 562,5 Chúc các b hok tốt😁😁😁💛💛💛
3 tháng 3 2022 lúc 21:17

Bài 7:

\(S_{nhỏ}=a^2\cdot4\)

\(S_{lớn}=\left(3a\right)^2\cdot4=9a^2\cdot4=9\cdot S_{nhỏ}\)

Do đó: Diện tích xung quanh hình lập phương lớn gấp 9 lần diện tícn xung quanh hình lập phương nhỏ

21 tháng 7 2020 lúc 8:04

Bài 1:

Diện tích xung quanh hình lập phương thứ nhất là:

8 x 8 x 4 = 256 (cm²)

Diện tích toàn phần hình lập phương thứ nhất là:

8 x 8 x 6 = 384 (cm²)

Diện tích xung quanh hình lập phương thứ hai là:

6 x 6 x 4 = 144 (cm²)

Diện tích toàn phần hình lập phương thứ hai là:

6 x 6 x 6 = 216 (cm²)

Bài 2:

Vì số mặt trong và ngoài bằng nhau nên người ta sơn:

5 x 2 = 10 (mặt)

Diện tích cần quét sơn là:

7,5 x 7,5 x 10 = 562,5 (dm²)

Đáp số: 562,5dm².

Chúc bạn hok tốt~~~

21 tháng 7 2020 lúc 8:48

Diện tích xung quanh hình lập phương thứ nhất :

           8   ×   8   ×  4    =    256  ( cm² )

Diện tích toàn phần hình lập phương thứ nhất : 

          8    ×   8   ×  6    =   384 ( cm² )

Diện tích xung quanh hình lập phương thứ hai là :

          6   ×   6  ×   4  =  144 ( cm² )

Diện tích toàn phần hình lập phương thứ hai là :

         6    ×   6   ×   6  =  216 ( cm² )

                Đáp số : 216 cm2

Bài 2:

Người ta sơn số mặt là  : 

       5  ×  2 = 10 ( mặt )

Diện tích cần quét sơn là :

      7,5  ×  7,5  ×  10  =  562,5  ( dm² )

           Đáp số : 562,5 dm2

Bài 3 :

Diện tích gỗ để đóng tàu là :

     4,5   x   4,5   x   6  =  121,5  ( dm² )

Số tiền mua gỗ là : 

   121,5 : 10 x 45000 = 546 750 ( đồng )

                                  Đáp số : 546 750  đồng