Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

22 tháng 11 lúc 7:17

Tổng số tuổi sau ba năm của ông và cháu:

66 + 3 × 2 = 72 (tuổi)

Tổng số phần bằng nhau:

2 + 7 = 9 (phần)

Tuổi ông hiện nay:

72 : 9 × 7 - 3 = 53 (tuổi)

Tuổi cháu hiện nay:

66 - 53 = 13 (tuổi)

5 tháng 10 2016 lúc 19:47

tuổi cháu là 13 tuổi . Tuổi ông là 53 tuổi

22 tháng 9 2020 lúc 19:43

Bài làm :

Sau 3 năm nữa thì tổng số tuổi của ông và cháu là:

66 + 3 + 3 = 72 (tuổi)

Ba năm nữa ông có số tuổi là:

72 : (2 + 7) x 7 = 56 (tuổi)

Năm nay ông có số tuổi là:

56 - 3 = 53 (tuổi)

Năm nay cháu có số tuổi là:

66 - 53 = 13 (tuổi)

Đáp số: Ông: 53 tuổi;

              Cháu: 13 tuổi.

Học tốt

22 tháng 9 2020 lúc 19:46

sau 3 năm nữa tổng số tuổi của 2 ông cháu là : 66 + 3 + 3 =72                                                                                                                     3 năm nữa ông có số tuổi là : 72 : [2+7] x 7 =56                                                                                                                                              năm nay ông có số tuổi là : 56 - 3 = 53                                                                                                                                                                năm nay cháu có số tuổi là : 66-53 = 13                                                                                                                                                                            chúc bn hc tốt                   

9 tháng 8 lúc 15:38

Tổng tuổi ông và cháu là :

\(80-\left(3+3\right)=74\left(tuổi\right)\)

Tuổi ông hiện nay là :

\(\left(74+56\right):2=65\left(tuổi\right)\)

Tuổi cháu hiện nay là :

\(74-65=9\left(tuổi\right)\)

9 tháng 8 lúc 15:35

Số tuổi của ông hiện nay là:

   \(\left(80-3+56\right):2=66,5\) ( tuổi)

Số tuổi của cháu hiện nay là;

    \(80-3-66,5=10,5\) ( tuổi )

                           Đ/S:..

2 tháng 1 2022 lúc 9:25

Theo đề bài, tuổi ông luôn hơn tuổi cháu là 50 tuổi.

Số tuổi của ông 3 năm nữa là:

\(\left(80+50\right):2=65\) (tuổi)

Số tuổi của ông hiện nay là;

\(65-3=62\)(tuổi)

Đáp số: 62 tuổi

2 tháng 1 2022 lúc 9:28

Hiện nay tổng số tuổi của hai ông cháu là:

\(80-3-3=74\) ( tuổi ) 

Hiện nay số tuổi của ông là:

\(\left(74+50\right):2=62\)( tuổi )

Đáp số : 62 tuổi.

10 tháng 1 2022 lúc 11:26

D

10 tháng 1 2022 lúc 11:26

d

2 tháng 4 lúc 23:14

Gọi tuổi năm nay của ông và cháu lần lượt là a,b

Theo đề, ta có;

a+b=80 và a-4=8(b-4)

=>a+b=80 và a-4-8b+32=0

=>a+b=80và a-8b=-28

=>a=68 và b=12

8 tháng 11 2021 lúc 9:39

Tổng số tuổi của hai ông cháu hiện nay :

81 - ( 3 x 2 ) = 75 ( tuổi )

Tuổi cháu hiện nay là :

( 75 - 59 ) : 2 = 8 ( tuổi )

5 tháng 1 2022 lúc 16:44

tổng số tuổi của hai ông cháu hiện nay:

81 - (3 x 2) = 75 (tuổi)

tuổi cháu hiện nay là:

( 75 - 59 ) : 2 = 8 (tuổi

23 tháng 10 lúc 9:17

Tổng số tuổi hiện nay của ông và cháu:

82 - 4 = 78 (tuổi)

Tuổi ông là:

(78 + 62) : 2 = 70 (tuổi)

Tuổi cháu là:

70 - 62 = 8 (tuổi)

30 tháng 3 lúc 19:28

có bị sai số k c

 

16 tháng 4 2016 lúc 8:53

Hiện nay ông 68 tuổi, cháu 12 tuổi

16 tháng 4 2016 lúc 8:54

Tổng số tuổi ông và cháu cách đây 4 năm là :

80 - ( 4 + 4 ) = 72 ( tuổi )

Cháu 1 phần 

Ông 8 phần

Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 8 = 9 ( phần )

Giá trị một phần là :

72 : 9 = 8 ( tuổi )

Tuổi cháu cách đây 4 năm là :

8 * 1 = 8 ( tuổi )

Tuổi ông cách đây 4 năm là :

8 * 8 = 64 ( tuổi )

Tuổi cháu hiện nay là :

8 + 4 = 12 ( tuổi )

Tuổi ông hiện nay là :

64 + 4 = 68 ( tuổi )

Đáp số : Cháu : 12 tuổi

             Ông : 68 tuổi