Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 16:13

Vận tốc của xe ô tô đó là:

 181,5 : 3 = 60,5 km/h

  Đ/s

18 tháng 3 lúc 16:16

vận tốc của ô tô đó là: v=s/t= 181,5:3=60,5

 

10 tháng 2 2017 lúc 19:14

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Trong 2 giờ 30 phút 30 phút ô tô đi nhiều hơn xe máy :

2,5 x (50 - 40) = 25 km 

3 tháng 6 2016 lúc 9:36

Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là :

75 : 15 = 5 ( giờ )

Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là :

75 : 25 = 3 ( giờ )

Thời gian xe mãy đi hết quãng đường gấp thời gian ô tô số lần là :

5 : 3 = 5/3 ( lần )

 Đáp số : 5/3 lần

3 tháng 6 2016 lúc 9:25

Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là :

       75 : 15 = 5 ( giờ )

Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là :

       75 : 25 = 3 ( giờ )

Thời gian xe máy đi hết quãng đường gấp thời gian ô tô số lần là :

       5 : 3 = 5/3 ( lần )

       Đáp số : 5/3 lần

28 tháng 3 2016 lúc 19:45

1.Nếu vận tốc của xe máy là 40 km / giờ thì xe máy đi được

150:40=3 giờ

Nếu ô tô đến B thì thời gian đi là 

150:50=3 GIỜ

Lúc ô tô đến B thì xe máy còn cách

150-40x3=30km

2.

28 tháng 3 2016 lúc 19:57

câu 1= 0,75 hoặc 7,5(mik tính cẩu thả nha)

câu 2 là 18 cộng 40 và 50 rồi chia ckothừoigian(thời gian là5)

9 tháng 10 2016 lúc 12:06

ỳhufufufufufufufufufufufufufugituyt

9 tháng 3 2017 lúc 19:46

a, Vận tốc của xe máy là :

106.5 : 3 = 35.5 (km/giờ)

b, Quãng đường ô tô đó đi được là :

52.5 x 4 = 210 (km)

             Đáp số : a, 35.5 km/giờ

                          b , 210 km

9 tháng 3 2017 lúc 19:46

a) 35,5 km/h

b) 210 km 

6 tháng 8 2019 lúc 14:45

                Bài giải

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ.

a/ Vận tốc của ô tô là:

90 : 1,5 = 60 ( km/giờ)                  

Vận tốc của xe máy là:

60 : 2 = 30 ( km/giờ)                     

b/ Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là:

90 : 30 = 3 ( giờ)               

Thời gian ô tô đến B trước xe máy là:

3 giờ  – 1,5 giờ  = 1,5 ( giờ) = 1 giờ 30 phút.

Đáp số : a/ 60 km/giờ ; 30 km/giờ ;  b/ 1 giờ 30 phút.