Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 15:51

5% = 1200 : 20 = 60 cây 

10% = 60 x 2 = 120 cây

20% = 120 x 2 = 240 cây

25% = 240 + 60 = 300 cây

 

19 tháng 3 lúc 16:27

5% = 60 cây 

10% = 120 cây

20% = 240 cây

25%  = 300 cây

17 tháng 12 2021 lúc 14:23

5% số cây là: 1200 x 5 : 100 = 60 (cây)

10% số cây là: 1200 x 10 : 100 = 120 (cây)

20% số cây là: 1200 x 20 : 100 = 240 (cây)

25% số cây là: 1200 x 25 : 100 = 300 (cây)

5 tháng 5 2017 lúc 14:55

5% số cây là: 1200 x 5 : 100 = 60 (cây)

10% số cây là: 1200 x 10 : 100 = 120 (cây)

20% số cây là: 1200 x 20 : 100 = 240 (cây)

25% số cây là: 1200 x 25 : 100 = 300 (cây)

15 tháng 2 2019 lúc 18:25

5% số cây là: 1200 x 5 : 100 = 60 (cây)

10% số cây là: 1200 x 10 : 100 = 120 (cây)

20% số cây là: 1200 x 20 : 100 = 240 (cây)

25% số cây là: 1200 x 25 : 100 = 300 (cây)

6 tháng 1 2021 lúc 21:24

1% số cây là:             1200 : 100 = 12 (cây)

5% số cây là:             12 × 5 = 60 (cây)

10% số cây là:           12 × 10 = 120 (cây)

20% số cây là:           12 × 20 = 240 (cây)

25% số cây là:           12 × 25 = 300 (cây)

Cách nhẩm 2:

Ta có:  5%=5100=120;10%=10100=1105%=5100=120;10%=10100=110

           20%=20100=15;25%=25100=1420%=20100=15;25%=25100=14

Vậy: 5% số cây là:      1200 : 20 = 60 (cây)

     10% số cây là:     1200 : 10 = 120 (cây)

      20% số cây là:     1200 : 5 = 240 (cây)

      25% số cây là:     1200 : 4 = 300 (cây).

31 tháng 1 2016 lúc 20:41

Tích mk đi mk tích lại cho

31 tháng 1 2016 lúc 20:41

60

120

240

300

19 tháng 12 2017 lúc 17:58

5% số cây trong vườn là: 1200 : 100 x 5 = 60 (cây)

10% số cây trong vườn là: 1200 : 100 x 10 = 120 (cây)

20% số cây trong vườn là: 1200 : 100 x 20 = 240 (cây)

25% số cây trong vườn là: 1200 : 100x 25 = 300 (cây)

19 tháng 12 2017 lúc 18:00

5% số cây trong vườn là

12000 nhân 5% = 60 {cây}

10% số cây trong vườn là

12000 nhân 10% = 120 {cây}

20% số cây trong vườn là

12000 nhân 20 = 240 {cây}

25% số cây trong vườn là

12000 nhân 25 = 300 {cây}

Đáp số  60 cây 

             120 cây 

             240 cây

             300 cây

6 tháng 12 2016 lúc 11:33

10 nha 

Tk đi

6 tháng 12 2016 lúc 11:34

 Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn 5% số cây trong vườn là: 1200 : 100 x 5 = 60 (cây) 10% số cây trong vườn là: trăm của một số Tìm một số phần 60 cây ăn quảxchiếm 5% số cây trong khu vườn. 60 2 = 120 (cây) Hỏi khu vườn đó có bao nhiêu cây? 20% số cây trong vườn là: (100%) 60 x 4 = 240 (cây) 25% số cây trong vườn ột số khi biết Tìm m là: 60 x 5 = t số phần trăm của nó. mộ 300 (cây)

15 tháng 10 2021 lúc 17:36

5% số cây là: 1200 x 5 : 100 = 60 (cây)

10% số cây là: 1200 x 10 : 100 = 120 (cây)

20% số cây là: 1200 x 20 : 100 = 240 (cây)

25% số cây là: 1200 x 25 : 100 = 300 (cây)

HT

6 tháng 12 2016 lúc 17:30

5 % số cây trong vườn là : 60 cây 

10 % số cây trong vườn là 120 cây 

20 % số cây trong vườn là : 240 cây 

25 % số cây trong vườn là 300 cây 

6 tháng 12 2016 lúc 17:33

Cách nhẩm 1: 

1% số cây là:   1200 : 100 = 12 (cây)

5% số cây là: 12 x 5 = 60 (cây)

10% số cây là: 12 x 10 = 120 (cây)

20% số cây là: 12 x 20 = 240 (cây)

25% số cây là: 12 x 25 = 300 (cây)

Cách nhẩm 2:

Vậy: 5% số cây là: 1200 : 20 = 60 (cây)

         10% số cây là: 1200 : 10 = 120 (cây)

         20% số cây là: 1200 : 5 = 240 (cây)

         25% số cây là: 1200 : 4 = 300 (cây).tk nha bạn

thank you bạn