Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

24 tháng 4 2022 lúc 19:56

Diện tích thửa ruộng đó là:  (36+52)x20:2=880(m2)

                                  Đáp số: 880 m2

24 tháng 4 2022 lúc 19:57

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

                (36 + 52) x 20 : 2 = 880 (m2)

                               Đáp số: 880 m2

23 tháng 3 2022 lúc 13:36

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

     ( 36 + 28 ) ÷ 2 = 32 ( m )

Diện tích thửa ruộng hình thang đó là :

    ( 36 + 28 ) × 32 ÷ 2 = 1024 ( m² )

23 tháng 3 2022 lúc 13:40

Chiều cao thửa ruộng là:

\(\left(28+36\right):2=32m\)

Diện tích thửa ruộng là:

\(\dfrac{1}{2}\left(36+28\right).32=1024m^2\)

Vậy ...

27 tháng 1 2018 lúc 19:29

Đáy bé là 

52÷100×75=39 (m)

Thửa ruộng ban đầu là

(52+39)×10÷2=455 (m2)

Tổng 2 Đáy của thửa ruộng sau khi mở rộng là

500×2÷10=100 (m)

Đáy lớn sau khi mở rộng là

100-39=61 (m)

Phải mở rộng đáy lớn thêm số mét là

61-52=9 (m)

Đ/s:9m

27 tháng 1 2018 lúc 19:29

Đáy bé là:

                           \(52\times75\%=39\left(m\right)\)

a)   Diện tích thửa ruộng đó là:

                            \(\frac{1}{2}\left(75+39\right)\times10=570\left(m\right)\)

5 tháng 3 2017 lúc 21:44

Đáp số: 10 m.

Đúng 100% luôn!

Chúc bạn học giỏi.

5 tháng 3 2017 lúc 21:45

10 đó.đung 100%

12 tháng 1 2021 lúc 20:26

đáy bé là: 90 nhân cho 2/5= 36m

chièu cao là: 36 nhân cho 3/4= 26m

diện tích là: (90+36)nhân 26 chia cho 2=1638 mét vuông

                                                                                   

15 tháng 1 2021 lúc 20:25

đyas bé là 90 nhân 2/5= 36

chiều cso là 36 nhân 3/4= 27

diện h là (90+36) nhân 27 chia 2= .......

Còn lại bạn tự tính đi nhá lần trươc smihf gửi cho bạn rồi.

7 tháng 5 2022 lúc 11:39

Đáy bé bằng chiều cao và bằng: \(96:2=48\left(m\right)\)

Diện tích thửa ruộng là: \(\left(96+48\right)\times48:2=3456\left(m^2\right)\)

26 tháng 1 2022 lúc 14:45

đáy bé là : \(25,5-10=15,5\left(m\right)\\ S:\dfrac{\left(25,5+15,5\right)\times5}{2}=102,5\left(m^2\right)\)

s làm nhà là : \(\dfrac{102,5\times52}{100}=53,3\left(m^2\right)\)

s còn lại là : 102,5-53,3=49,2(m2)

26 tháng 1 2022 lúc 14:43

Tham khảo trên... :

Độ dài của đáy bé là: 

 25,5-1=24,5(m)

Độ cao hình thang là:

 (25,5+24,5):2=25(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

 (25,5+24,5)x25:2=625

                           Đáp số: 625

25 tháng 1 lúc 11:06

Đáy bé là :

` 100 xx 1/4 = 25 ` ( m)

Chiều cao là :

` 25 + 5 = 30 ` (m)

Diện tích  là :

` ( 100 + 25) xx 30 : 2= 1875 (m^2)` 

25 tháng 1 lúc 15:16

Đáy bé thửa ruộng là:

  100 x \(\dfrac{1}{4}\) = 25 ( m )

 Chiều cao thửa ruộng là:

  25 + 5 = 30 ( m )

 Diện tích thửa ruộng là:

  ( 100 + 25 ) x 30 : 2 = 1875 ( m² )

                                  Đáp số: 1875m²