Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 16:48

nửa chu vi thửa ruông là

`530:2=265(m)`

độ dài của chiều rộng là

`(265-47):2=109(m)`

độ dài của chiều dài là

`265-109=156(m)`

diện tích thửa ruông là

`109xx156=17004(m^2)`

14 tháng 5 2022 lúc 12:18

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

530 : 2 = 265(m)

Chiều dài hình chữ nhật đó là :

 (265 + 47) : 2 = 156(m)

Chiều rộng hình chữ nhật đó là :

156 - 47 = 109(m)

Diện tích hình chữ nhật đó là :

156 x 109 = 17004(m2)

14 tháng 5 2022 lúc 12:18

Nữa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là

\(\text{530: 2 = 265 (m)}\)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là

\(\text{( 265 + 47) : 2 = 156 (m)}\)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là

\(\text{265 - 156 = 109 (m)}\)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là

\(\text{156 x 109 = 17004 (m2)}\)

\(\text{#Tarus}\)

7 tháng 5 2017 lúc 9:11

Bài giải

Nửa chu vi thửa ruộng HCN là:

          530:2=265(m)

Chiều dài thửa ruộng là:

         (265+47):2=156(m)

Chiều rộng thửa ruộng là:

         265-156=109(m)

Diện tích thửa ruộng là:

          156 x 109 =17004(m2)

                          Đáp số:17004 m2

7 tháng 5 2017 lúc 9:01

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

530:2=265(m)

Chiều dài hình chữ nhật đó là :

(265+47):2=156(m)

Chiều rộng hình chữ nhật đó là :

156-47=109(m)

Diện tích hình chữ nhật đó là :

156x109=17004(m2)

Đ/S:...

7 tháng 12 2016 lúc 21:05

  giai

tong cua chieu dai va chieu rong la

 530:2=265(m)

chiều dài là

(265+47):2=156(m)

chieu rong la

156-47=109(m)

dien h thua ruong la

156*109=17004(m)

  d/s 17004 m

7 tháng 12 2016 lúc 21:06

Nữa chu vi thửa ruộng là :530 : 2 = 265 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng là :(265 - 47) : 2 = 109 ( m )

Chiều dài thửa ruộng là :265 - 109 = 156 ( m )

Diện tích thửa ruộng là : 156 x 109 = 17004 ( m2)

7 tháng 5 2016 lúc 7:21

Nửa chu vi thửa ruộng đó là :

530 : 2 = 265 ( m )

Chiều dài thửa ruộng đó là :

( 265 + 47 ) : 2 = 156 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng đó là :

156 - 47 = 109 ( m )

Diện tích thửa ruộng đó là :

156 x 109 = 17004 ( m2 )

Đáp số : 17004 m2

7 tháng 5 2016 lúc 7:21

Nửa chu vi thửa ruộng là :

     530 : 2 = 265 m

Chiều rộng của thửa ruộng là :

     [265-47] : 2= 109m

Chiều dài của thửa ruộng là:

      265 -109 = 156m

Diện tích của thửa ruộng là:

     109 x 156 = 17004 m 2

đúng cái

5 tháng 4 2016 lúc 13:11

17004 m^2

5 tháng 4 2016 lúc 13:11

nửa chu vi là

530 : 2 = 265m

chiều dài là

( 265 + 47 ) : 2 = 156m

chiều rộng là

265 - 156 = 109m

diện tích là

156 x 109 = 17004 m2

đáp số 17004m2

16 tháng 5 2016 lúc 21:06

Nửa chu vi thửa ruộng là :

     530 : 2 = 265 m

Chiều rộng của thửa ruộng là :

     [265-47] : 2= 109m

Chiều dài của thửa ruộng là:

      265 -109 = 156m

Diện tích của thửa ruộng là:

     109 x 156 = 17004 m 2

16 tháng 5 2016 lúc 21:05

Tính nửa chu vi = 530 : 2 = a
Chiều rộng = ( a - 47 ) : 2 = b
Chiều dài = b + 7 = c 
S = c x b = ?

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
12 tháng 11 2021 lúc 21:40

Nửa chu vi thửa ruộng hay tổng chiều dài và chiều rộng là: 

\(240\div2=120\left(m\right)\)

Chiều dài là:

\(\left(120+20\right)\div2=70\left(m\right)\)

Chiều rộng là: 

\(70-20=50\left(m\right)\)

Diện tích thửa ruộng đó là: 

\(70\times50=3500\left(m^2\right)\)

Đổi: \(3500m^2=0,35ha\).

Số thóc thu được ở thửa ruộng là: 

\(0,35\times9=3,15\)(tấn) 

13 tháng 11 2021 lúc 16:13

Giải :

Nửa chu vi thửa ruộng đó là :

240 : 2 = 120 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng đó là :

( 120 - 20 ) : 2 = 50 ( m )

Chiều dài thửa ruộng đó là :

120 - 50 = 70 ( m )

a) Diện tích thửa ruộng đó là :

70 x 50 = 3500 ( m2) = 0,35 ha

b) Số thóc thu được là :

0,35 x 9 = 3,15 ( tấn )

 Đáp số :......

Nhớ nha :3

~ HT ~

Nửa chu vi của thửa ruộng là:

    \(530 : 2 = 265 (m)\)

Chiều rộng thửa ruộng là:

    \((265−47):2=109 (m)\)

Chiều dài thửa ruộng là:

     \(265−109=156 (m)\)

Diện tích thửa ruộng là:

      \(156×109=17004 (m^2)\)

           Đáp số: \(17004m^2\)

\(\textit{Bin die}\)

23 tháng 3 2022 lúc 19:27

nửa chu vi thửa ruộng là

        530:2=265(m)

chiều rộng của thửa ruộng là

        (265-47):2=109(m)

chiều dài thửa ruộng là

         265-109=156(m)

diện tích thửa ruộng là

         109x156=17004(m2)

                        Đáp số: 17004 m2

23 tháng 3 2022 lúc 19:29

                 Giải
    nửa chu vi của thửa ruộng là:

       530:2=265(m)

     Chiều dài của thửa ruộng là
         265-47=218(m)
     Chiều rộng của thưuar ruộng là
          218-47=171
    S của thửa ruộng là:

        171x218=37 278

          Đ/S:...