Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 4 2022 lúc 14:48

cr:

\(9 : 5 x 3 = 5,4\) 

s:

\(9 x 5,4 = 48,6 (m^2) = 486000 cm^ 2 \)

 tiền phải mua gạch là

\(486000 : 30 x 45 000 = 729 000 ( đồng) \)

Tiền công để lát nền là:

\(486000 : 30 x 30 000 = 486 000 ( đồng )\)

#\(Vy\)

1 tháng 4 2022 lúc 14:48

Tham khảo:

Chiều rộng căn phòng là :

9 : 5 x 3 = 5,4 ( m)

Diện tích căn phòng là:

9 x 5,4 = 48,6 (m2) = 486000 cm 2

Số tiền phải mua gạch đủ để lát căn phòng đó  là:

486000 : 30 x 45 000 = 729 000 ( đồng)

13 tháng 4 2016 lúc 20:59

chiều rộng  : 8 : 4 x 3 = 6 (m)

diện tích hcn : 8 x 6 = 48 (m2) = 4800dm2

diện tích viên gạch : 5 x 5 = 25 (dm2)

cần số viên gạch : 4800 : 25 = 192 (viên)

hết số tiền là : 192 x 20 000 = 3 840 000 (đồng)

14 tháng 4 2016 lúc 11:29

chiều rộng  : 8 : 4 x 3 = 6 (m)

diện tích hcn : 8 x 6 = 48 (m2) = 4800dm2

diện tích viên gạch : 5 x 5 = 25 (dm2)

cần số viên gạch : 4800 : 25 = 192 (viên)

hết số tiền là : 192 x 20 000 = 3 840 000 (đồng)

15 tháng 10 2018 lúc 18:00

Chiều rộng nền nhà HCN là:

8 x 3/4 = 6 (m)

Diện tích nền nhà HCN là:

8 x 6 = 48 (m2)

Diện tích 1 viên gạch vuông là::

80 x 80 = 6400 (cm2) = 0,64 m2

Số viên gạch cần mua để lát nền nhà đó là:

48 : 0,64  = 75 (viên)

Số tiền mua gạch là:

75 x 60 000 = 4 500 000 ( đồng)

15 tháng 10 2018 lúc 18:16

s = 48 m2

28 tháng 12 2021 lúc 8:34

Đổi 12 m = 1200 cm, 8 m = 800 cm

Diện tích của nền căn phòng đó là:

1200 x 800 = 960000 ( cm2 )

Diện tích 1 viên gạch đó là:

40 x 40 = 1600 ( cm2 )

Cần số viên gạch để lát kín nền căn phòng đó là:

960000 : 1600 = 600 ( viên )

Đ/S: 600 viên gạch

28 tháng 12 2021 lúc 8:41

Bạn ơi,mình hỏi cần phải bỏ ra số tiền mua gạch để lát kín căn phòng cơ !! Tìm số tiền chứ không phải viên gạch

1 tháng 5 2016 lúc 20:18

Chiều rộng nền nhà là:

    8 : 4 x 3 = 6 (m)

Diện tích nền nhà là:

    8 x 6 = 48 (m2)

      4dm = 0,4 m

Diện tích 1 viên gạch là;

   0,4 x 0,4 = 0,16 (m2)

Cần số viên gạch lát nền là:

    48 : 0,16 = 300 (viên)

Số tiền mua gạch là:

    25000 x 300 = 7500000 (đồng)

             Đáp số: 7.500.000 đồng

1 tháng 5 2016 lúc 20:10

Chiều rộng là:

       8x3/4 = 6(m)

Diện tích nền nhà là:

       8x6=48(m2)=4800dm2

Diện tích 1 hình vuông là:

       4x4 = 16(dm2)

Cần số viên gạch là:

         4800 : 16 = 300(viên)

              Đáp số: 300 viên 

18 tháng 10 2021 lúc 15:36

Trả lời:

Đổi 12m = 120dm; 8m = 80dm

 Diện tích căn phòng là:

     120 x 80 = 9600 ( dm2)

Diện tích 1 viên gạch là:

    4 x 4 = 16 ( dm2 )

a) Số viên gạch cần để lát kín nền căn phòng đó là:

      9600 : 16 = 600 ( viên )

b) Số tiền để mua gạch lát nền căn phòng đó là:

       48 x 250000 = 12000000 ( đồng )

                 ĐS:.....

23 tháng 4 2017 lúc 11:37

chiều dài nền nhà là:

           6x4/3=8(m)

diện tích nền nhà là:

        6x8=48(m2)=4800dm2

Diện tích viên gạch hình vuông là:

               52=25(dm2)

Cần số viên gạch là

        4800:25=192(viên gạch)

Cần số tiền là:

        25000x192=4800000(đồng)

                     ĐS:4800000 đồng

23 tháng 4 2017 lúc 11:37

2 triệu 7 trăm nghìn đồng

1 tháng 6 2015 lúc 13:37

Chiều rộng nền nhà là 9 x \(\frac{2}{3}\)= 6 (m)

Diện tích nền nhà là 9 x 6 = 54 (m2)

Diện tích mỗi viên gạch là 3 x 3 = 9 (dm2)

Đổi 9dm2 = 0,09m2

Số viên gạch cần dùng là 54 : 0,09 = 600 (viên)

Số tiền mua gạch là 600 x 12000 = 7 200 000 (đồng)

1 tháng 6 2015 lúc 13:40

mih sua lai roi nhe cau co dap an bang 72 00000 y

16 tháng 6 2015 lúc 20:04

chiều rộng nền nhà là

9 x 2/3=6 [m]

diện tích nền nhà là

9 x 6=54 [m2]

diện tích 1 viên gạch là

3 x3=9 [dm2]

54m2=5400dm2

để lát nền nhà đó người ta cần

5400 : 9=600[viên gạch]

số tiền mua gạch để lát cả nền nhà đó là

12000 x 600=7200000[đồng]

đáp số 7200000 đồng.

10 tháng 5 2017 lúc 17:20

7200000 đồng nhé bạn