Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 15:07

9m vải may được:1x(9:3/5)=1x15=15 cái túi

19 tháng 3 lúc 15:10

9m vải may được số túi là:

            9:3/5=45/3=15(Cái túi)

                         Đáp số:15 cái túi

 

5 tháng 4 2016 lúc 22:55

a, 12 cái túi

b, 6 m vải

15 tháng 3 2022 lúc 18:41

Số mét vải may quần áo là : \(40\times\frac{4}{5}=32m\)

Số mét vải còn lại là : \(40-32=8m\)

Số cái túi có thể may là : \(8:\frac{2}{3}=12\text{ cái túi}\)

14 tháng 4 2017 lúc 18:40

4 cái túi may hết được số mét vải là:

4 x 3 : 5 = 12/5 (mét vải)

Đáp số: 12/5 mét vải

14 tháng 4 2017 lúc 18:40

May 4 cái túi như vậy hết số mét vải là :

        \(\frac{3}{5}\times4=\frac{12}{5}\left(m\right)\)

                                Đ/S : \(\frac{12}{5}m\)vải .

29 tháng 7 2015 lúc 15:36

Số vải còn lại là: \(25-\left(25\times\frac{2}{5}\right)=15\)(mét)

May được số túi là: \(15:\frac{3}{4}=20\)(cái)

Đáp số: 20 cái túi

9 tháng 4 2017 lúc 6:30

Số vải để may quần áo là : 25 x 2/5 = 10 ( m )

Số vải còn lại là :  25 -10 = 15 (m)

Máy được số túi là : 15 : 3/4 = 20 ( túi)

         Đáp số : 20 túi

đúng không nếu đúng thì nha

16 tháng 5 2018 lúc 9:29

Độ dài tấm vải dùng để may quần áo là : 

25 * 4/5 = 20 ( m ) 

Độ dài tấm vải còn lại là : 

25 - 20 = 5 ( m ) 

Số túi may được là : 

5 : 5/8 = 8 ( túi ) 

Đáp số : 8 túi 

11 tháng 4 2019 lúc 20:11

Số vải để may quần áo là : 25 x 2/5 = 10 ( m )

Số vải còn lại là :  25 -10 = 15 (m)

Máy được số túi là : 15 : 3/4 = 20 ( túi)

         Đáp số : 20 túi

 
16 tháng 4 2017 lúc 14:32

Số vải đã sử dụng là :

   \(25\times\frac{4}{5}=20\left(m\right)\)

Số mét vải còn lại là :

    \(25-20=5\left(m\right)\)

Số túi được may là :

     \(5\div\frac{5}{8}=8\)( cái )

Tk mình nha , mình nhanh nhất...

16 tháng 4 2017 lúc 14:32

Đổi 5/8 m = 0,625 m

Số vải người ta dùng để may quần áo là :       25 x 4/5 = 20 ( m )

Số vải người ta dùng để may các túi là :         25 - 20 = 5 ( m )

Người ta may đc số cái túi là :       5 : 0,625 = 8 ( cái )

                                          Đ/s :...........

24 tháng 6 2019 lúc 7:24

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Bài giải

Theo sơ đồ số phần bằng nhau là 5 (phần).

Số vải may quần áo là:

25 : 5 × 4 = 20 (m)

Số vải còn lại: 25 – 20 = 5 (m)

Số túi vải may được là:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Đáp số:May được 8 túi

5 tháng 5 2016 lúc 18:30

Số vải đã sử dụng là: 
25 x 4/5 = 20 (m) 
số vải còn lại là: 
25-20 = 5 (m) 
Số túi may được là: 
5 : 5/8 = 8 (cái)

5 tháng 5 2016 lúc 18:30

4/5 tấm vải là:

20x4/5=16(m)

Số vải còn lại là:

20-16=4(m)

May được số túi là:

4:2/3=6(túi)

Đáp số:6 túi