Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 19:21

Chiều dài của mảnh vườn là:

\(5\times9=45\left(m\right)\)

Diện tích mảnh vườn là:

\(5\times45=225\left(m^2\right)\)

18 tháng 3 lúc 19:42

                                             Bài giải

                              diện tích mảnh vườn là:

                              5 x ( 5 x 9 ) = 225 ( m2 )

                                   đáp số: 225 m2.

Hiệu giữa 5 lần chiều dài ban đầu với 5 lần chiều rộng ban đầu là:

250 − 25 = 225 ( m)

Ban đầu chiều dài hơn chiều rộng là:

225 : 5 = 45 ( m )

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 − 1 = 3 ( phần )

Chiều rộng khu vườn là :

45 : 3 = 15 ( m )

Chiều dài khu vườn là:

15 × 4 = 60 ( m )

Diện tích khu vườn là:

15 × 60 = 900 ( m)

19 tháng 7 2016 lúc 9:28

Ta có sơ đồ :

Chiều dài :   l------l------l-------l

Chiều rộng :  l------l------l 5 m

Theo sơ đồ , hiệu số phần bằng nhau là :

      3 - 2 = 1 ( phần )

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là :

     5 : 1 x 2 = 10 ( m )

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là :

      5 + 10 = 15 ( m )

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là :

       15 x 10 = 150 ( m2 )

     Đáp số : 150 m2

20 tháng 7 2016 lúc 7:10

Ta có sơ đồ :

Chiều dài :   l------l------l-------l

Chiều rộng :  l------l------l 5 m

Theo sơ đồ , hiệu số phần bằng nhau là :

      3 - 2 = 1 ( phần )

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là :

     5 : 1 x 2 = 10 ( m )

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là :

      5 + 10 = 15 ( m )

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là :

       15 x 10 = 150 ( m2 )

     Đáp số : 150 m2

27 tháng 4 2015 lúc 17:58

+5m -5m ? m2 ? m ? m

                                                                                        Bài giải

                                                         Một phần của chiều rộng thực là:

                                                           65 : 5 + 5 = 18 ( m )

                                                 Chiều rộng thực của mảnh đất đó là:

                                                           18 x 2 = 36 ( m )

                                                       Chiều dài thực của mảnh đất đó là:

                                                           18 x 3 = 54 ( m )

                                                   Diện tích của mảnh đất đó là:

                                                           36 x 54 = 1944 ( m2 )

                                                                               Đáp số: 1944 m2

**** nha !

10 tháng 8 2016 lúc 14:54

một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m chiều rộng bằng 2/3 chieu dài tính dien h manh dat do

16 tháng 4 2017 lúc 20:33

mình nghĩ là 1024 m2

đầu bài sai

17 tháng 4 2017 lúc 11:06

câu này không sai đâu.

Gọi a (m), b (m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật

(a > 6, b > 0)

Diện tích mảnh vườn là: a.b (m2)

Chiều dài hơn chiều rộng 6m nên ta cỏ: a - b = 6

Áp dụng định lý Pitagore, ta cỏ bình phương độ dài đường chéo hình chữ nhật là

a2 + b2. Theo đề ra ta cỏ: a2 + b2 = 2,5ab

mà a - b = 6 ⇔ a = b + 6. Thay vào a2 + b2 = 2,5ab ta được :

(b + 6)2 + b2 = 2,5b.(b + 6)

⇔ 2b2 +12b+ 36 = 2,5b2 +15b ⇔ 0,5b2 +3b-36 = 0 ⇔ b2 + 6b - 72 = 0

Giải ra ta được b = 6 ; a = b + 6 = 12

Diện tích mảnh vườn là s = a.b = 12.6 = 72 (m2)

Vậy mảnh vườn hình chữ nhật cỏ diện tích 72m2

28 tháng 9 2021 lúc 16:24

tui lớp 5

28 tháng 11 2021 lúc 19:23

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:

18,5 \(\times\) 2 = 37 ( m )

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

( 18,5 + 37 ) \(\times\) 2 = 111 ( m )

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

18,5 \(\times\) 37 = 684,5 ( m2

28 tháng 11 2021 lúc 19:27

Chiều dài củamảnh vườn hình chữ nhật là:

18,5 x 2 = 37 ( m )

Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là:

( 18,5 + 37 ) x 2 = 111 ( m )

Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:

18,5 x 37 = 684,5 ( m2 ) 

Đ/S: chu vi: 111 m

       diện tích: 684,5 m2

Hok tốt

29 tháng 4 2017 lúc 15:15

Chiều dài mảnh vườn là :

     7,2 x 2 = 14,4 ( m )

Diện tích mảnh vườn là :

    14,4 x 7,2 = 103,68 ( m2 )

          Đ/s : 103,68 m2

29 tháng 4 2017 lúc 15:16

103,68 m2

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

26 tháng 12 2022 lúc 21:41

nửa chu vi hình chữ nhật là:

240 :2 = 120 (m)

vậy chiều rộng là:

120 :( 3+1) = 30 m

=> chiều dài là

120 - 30 = 90 m

 diện tích mảnh vườn là:

90 x 30 = 2700 (m2)

   đ/s:.....

19 tháng 3 lúc 17:39

Câu 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 36 m. Chiều dài giảm đi 4 lần thì bằng chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn đó.

13 tháng 7 2021 lúc 16:53

Tổng số m kéo dài là: 65 + 5 = 70    (m)

Chiều dài là: 70 : (4 + 1) * 4 = 56 (m)

Chiều rộng là: 70 - 56 = 14 (m)

Diện tích của mảnh vườn là: 56 * 14 = 784 (m2)

Đáp số: 784m2

        

13 tháng 7 2021 lúc 16:33

?????????????????/