Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 5 lúc 16:41

Nửa chu vi hình hộp  chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (cm)

Theo bài ra ta có sơ đồ:

loading...

Theo sơ đồ ta có: Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

                 (20 + 4) : 2 = 12 (cm)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là: 

                   12 - 4  = 8 (cm)

Chiều của hình hộp chữ nhật là:

                  8 + 2  = 10 (cm)

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

                 12 \(\times\) 8 \(\times\) 10 = 960 (cm3)

Đáp số: 960 cm3

3 tháng 3 2021 lúc 19:45

Chiều cao hộp hình chữ nhật là :
4 : ( 2 - 1 ) x 1 = 4 ( m )
Chiều dài hộp hình chữ nhật là :
4 x 2 = 8 ( m )
Chiều rộng hộp hình chữ nhật là :
40 : 8 = 5 ( m )
Thể tích hộp hình chữ nhật là :
8 x 5 x 4 = 160 ( m2 )
Diện tích xung quanh là :
( 8 + 5 ) x 2 x 4 = 104 ( m2 )
Diện tích toàn phần là :
104 + 40 x 2 = 184 ( m2 )

11 tháng 2 2018 lúc 16:13

Nửa chu vi đáy hình hộp chữ nhật là:

60 : 2 = 30 cm

Chiều dài hình hộp chữ nhật là:

(30 + 6) : 2 = 18 cm

Chiều rộng hình hộp chữ nhật là:

18 - 6 = 12 cm

Chiều cao hình hộp chữ nhật là:

12 + 3 = 15 cm

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

18 x 12 x 15 = 3240 cm3

Đáp số : 3240 cm3

4 tháng 3 2020 lúc 8:08

có chắc là đúng ko vậy

20 tháng 2 2017 lúc 18:42

Nửa chu vi đáy là

60:2 =30 (cm)

Chiều rộng là

(30 - 6) :2=12(cm)

Chiều dài là

30-12=18(cm)

Chiều cao là

12 +3= 15 (cm)

Thể tích là

18x12x15=  3240 (cm3)

20 tháng 2 2017 lúc 18:46

bạn , mình đang bị âm điểm 

12 tháng 3 2016 lúc 10:45

Tổng chiều dài và chiều rộng là: 60:2=30(cm)

Chiều dài hình hộp chữ nhật đó là: (30+6):2=18(cm)

Chiều rộng hình hộp chữ nhật đó là: 30-18=12(cm)

Chiều cao hình hộp chữ nhật đó là: 12+3=15(cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là: 18x12x15=3240(cm3)

                                                               Đáp số: 3240cm3.

12 tháng 3 2016 lúc 10:38

Trả lời từng câu nhé các bạn

9 tháng 2 2018 lúc 20:30

Gọi a và b là chiều dài và rộng 

=> a=b+4 mà chu vi đáy bằng 56 cm nên ta có 2(a+b)=56

<=> a+b=28 <=> b+4+b=28 <=> 2b=24

=> b=12 => a=16 

=> Thể tích của hình là : a.b.8=16.12.8=1536 \(cm^3\)

9 tháng 2 2018 lúc 20:36

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật đó là: 8+4= 12(cm)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật đó là:  56:2-12= 16(cm)

Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là :  16x12x8= 1536 (\(cm^3\))

                                    Đáp số: 1536 \(cm^3\)

10 tháng 5 2020 lúc 20:21

mik mong các bạn giải nhanh hộ mik 

để ngày mai nộp cho cô rùi

26 tháng 2 2021 lúc 11:50

Nửa chu vi một mắt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

24:2=12(cm)

Chiều dài hình hộp chữ nhật đó là:

(12+2):2=7(cm)

Chiều rộng hình hộp chữ nhật đó là:

7−2=5(cm)

Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

7×5×4,2=147(cm³)

          Đ/s: 147cm³

5 tháng 3 2021 lúc 16:26

 Chiều dài hình hộp chữ nhật là :

        40 : 2 - 8 = 12 ( cm )

Diện tích đáy là :

        12 . 8 =96 ( cm2 )

 Diện tích xung quanh là :

       12 . 96 = 1152 (cm2)

Diện tích toàn phần là :

       1152 + ( 96 . 2) = 1344 (cm2)

            Đáp số : diện h xung quanh 1152 cm2

                           diện tích toàn phần 1344 cm2

5 tháng 3 2021 lúc 16:41

Chiều dài hình hộp chữ nhật là :

        40 : 2 - 8 = 12 ( cm )

Diện tích đáy là :

        12 . 8 =96 ( cm2 )

 Diện tích xung quanh là :

       12 . 96 = 1152 (cm2)

Diện tích toàn phần là :

       1152 + ( 96 . 2) = 1344 (cm2)

            Đáp số : diện h xung quanh 1152 cm2

                           diện tích toàn phần 1344 cm2

26 tháng 2 2017 lúc 16:08

Ai trả lời đâu tiên cho

26 tháng 2 2017 lúc 16:15

Nếu thể tích hình lập phương đó = thể tích hình hộp chữ nhật và cạnh hình lập phương cũng = chiều cao hình hộp chữ nhật =>

S 1 mặt đáy hình lập phương = S 1 măt đáy hình hộp chữ nhật

Tổng chiều dài và chiều rộng là :

26 : 2 = 13 ( dm )

Chiều dài hình hộp chữ nhật là :

(13 + 5 ) : 2 = 9 ( dm )

Chiều rộng hình hộp chữ nhật là :

9 - 5 = 4 ( dm )

S 1 mặt hình hộp chữ nhật là : 

9 x 4 = 36 ( dm2)

=> S 1 mặt của hình ập phương là : 36 

Vì 36 = 6 x 6 nên cạnh hình lập phương là : 6 dm

Thể tích hình lập phương là :                  6 x6 x6 =216 ( dm3)

Đ/S:.................................................