Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 22:14

 

Ta có sơ đồ:

Chiều rông:3 phần

Chiều dài:5 phần

Tổng:152 m

Tổng số phần bằng nhau là:

3+5=8(phần)

Chiều dài mảnh đất đó là:

152:8*5=95(m)

Chiều rộng mảnh đất đó là:

152-95=57(m)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

95*57=5415(m²)

Đáp số: 5415 m²

19 tháng 3 lúc 11:24

Ta có sơ đồ:

Chiều rông:3 phần

Chiều dài:5 phần

Tổng:152 m

Tổng số phần bằng nhau là:

3+5=8(phần)

Chiều dài mảnh đất đó là:

152:8*5=95(m)

Chiều rộng mảnh đất đó là:

152-95=57(m)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

95*57=5415(m²)

Đáp số: 5415 m²

25 tháng 5 2022 lúc 21:51

a ) .

chiều rộng có độ dài là :

36 : 3 x 2 = 24 (m)

Chu vi mảnh đất  :

( 36 + 24 ) x 2 = 120 (m )

Diện tích mảnh đất : 36 x 24 = 864 ( m^2)

21 tháng 4 2021 lúc 13:44

Chiều rộng hình chữ nhật là:

   28:(2+3) x 2=11,2(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

   28-11,2=16,8(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

   11,2 x 16,8=188,16(cm2)

           Đáp số:188,16 cm2

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
27 tháng 3 2022 lúc 9:02

Chiều rộng là: 

\(36\times\frac{3}{4}=27\left(cm\right)\)

Chu vi hình chữ nhật là: 

\(\left(36+27\right)\times2=126\left(cm\right)\)

Diện tích hình chữ nhật là: 

\(36\times27=972\left(cm^2\right)\)

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
27 tháng 3 2022 lúc 9:02

Chiều rộng là: 

\(36\times\frac{1}{4}=9\left(cm\right)\)

Chu vi hình chữ nhật đó là: 

\(\left(36+9\right)\times2=90\left(cm\right)\)

Diện tích hình chữ nhật đó là: 

\(36\times9=324\left(cm^2\right)\)

15 tháng 4 2022 lúc 19:33

Chiều rộng là 200x2/5=80(m)

Chiều dài là 200-80=120(m)

Diện tích là 80x120=9600(m2)

15 tháng 4 2022 lúc 19:34

chiều dài là

200 : ( 3+2) x 3 = 120 (m)

chiều rộng là

200 - 120 = 80 (m)

diện tích la

120 x 80 = 9600 (m2)

3 tháng 4 2022 lúc 15:22

                 Ta có sơ đồ:

                           Chiều dài: 5 phần

                          Chiều rộng: 3 phần

               Tổng số phần bằng nhau là: 5+3= 8 (phần)

                Chiều dài hình chữ nhật là: 24:8x5= 15 (cm)

               Chiều rộng hình chữ nhật là: 24-15= 9 (cm)

                Diện tích hình chữ nhật đó là: 15x9= 135 (cm2)

                                                         Đáp số: 135 cm2

3 tháng 4 2022 lúc 15:22

Giúp mình với

🙇🙇🙇🙇🙇

21 tháng 3 2022 lúc 16:00

Chiều rộng hcn là:
`192:(2+3)xx2=76,8(m)`

Chiều dài hcn là:

`192-76,8=115,2(m)`

Chu vi hcn là;
`192xx2=384(m)`

Diện tích hcn là:
`76,8xx115,2=8847,36`(m2)

25 tháng 4 2017 lúc 20:29

Chiều dài là : 64 : ( 3 + 5 ) x 5 = 40 ( m )

Chiều rộng là : 64 - 40 = 24 ( m )

Diện tích là : 40 x 24 = 960 ( m2 )

   Đ/s : 960 m2

25 tháng 4 2017 lúc 20:28

960 m\(^2\)

17 tháng 6 2020 lúc 20:00

rộng:4

dài:5

a) chiều dài hcn là:

        45:(4+5)x5=25(cm)

    chiều rộng là:

        45-25= 20(cm)

b)diện tích hcn là:

          25x20=500(cm2)

                đáp số: a) 25cm;20cm

                            b)500cm2

tui ko phải gái đẻ hình cho đẹp

17 tháng 6 2020 lúc 20:31

a) Chiều dài là 25

   Chiều rộng là 20

b) Diện tích là 500

14 tháng 3 2022 lúc 10:06

3750

14 tháng 3 2022 lúc 10:07

`->` Giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

   `125 : (2 + 3) xx 2 = 50` (`m`)

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

   `125 - 50 = 75` (`m`)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

   `75 xx 50 = 3750` (`m^2`)

Đáp số: `3750` `m^2`